Urad za družbene dejavnosti

Urad za družbene dejavnosti opravlja strokovne, upravne, organizacijske in druge podobne naloge na področju vzgoje in izobraževanja, otroškega varstva, zdravstvenega in socialnega varstva, kulture, mladine, športa, raziskovalnih dejavnosti in drugih družbenih dejavnosti.

Pripravlja in uresničuje naloge in programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega in glasbenega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, izobraževanja odraslih in preprečevanja zasvojenosti, pospešuje, zagotavlja in organizira dejavnosti in programe socialnega varstva in zdravstvenega varstva, načrtuje in skrbi za sofinanciranje programov aktivne politike zaposlovanja, skrbi za razvoj kulture, promocijo kulturne dediščine, delovanje javnih zavodov, ki se ukvarjajo s kulturno dejavnostjo ter skrbi za objekte kulturnega pomena v lasti občine in prostore, v katerih se izvajajo kulturne dejavnosti, pripravlja in uresničuje mladinsko politiko občine, izvaja mladinske programe in zagotavlja prostore, v katerih mladina lahko zasleduje svoje interese, uresničuje programe športa, zagotavlja javno mrežo športnih objektov in upravlja javno športno infrastrukturo, ki je v lasti občine, ustvarja pogoje in podlage za financiranje in delovanje društev, skupin in posameznikov, ki izvajajo programe na področju družbenih dejavnosti in druge naloge s svojega delovnega področja.

Povezane vsebine