Zapri
05. 04. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v kampanji za evropske volitve Preberi več
Zapri

Prostorsko planerske delavnice

Mestna občina Koper je na pobudo svetov krajevnih skupnosti Škofije, Dekani in Bertoki izvedla zaporedje prostorsko planerskih delavnic. Delavnice so se izvedle v sodelovanju z zaposlenimi na Katedri za prostorsko planiranje s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerza v Ljubljani, ki so dogodek organizirali in vodili. Namen delavnic je bil aktivno vključiti krajane in spodbuditi razpravo o stanju v prostoru ter možnih konceptih razvoja njihovega kraja.

Krajevne skupnosti Bertoki, Škofije in Dekani so se v postopku priprave občinskega prostorskega načrta izkazali za svojevrsten izziv in je za uspešno uskladitev razvojnih teženj in prostorskih funkcij bila potrebna dodatna obravnava mnenj krajanov o predlaganem prostorskem razvoju, kot ga predlaga dopolnjeni osnutek prostorskega akta.

V Krajevni skupnosti Bertoki so bile izpeljane tri delavnice, prvi dve junija 2022, tretja in sklepna delavnica pa septembra 2022. Jeseni 2022 je bila izvedena tudi prva delavnica v Krajevni skupnosti Škofije, druga je sledila v marcu letošnjega leta. Dekančani pa so o prostorskem razvoju svoje krajevne skupnosti odločali na delavnici februarja letos.

Katedra za prostorsko planiranje je za vsako delavnico pripravila končno poročilo opravljenega dela in rezultatov dogodka. Poročila delavnic bodo služila kot ena izmed strokovnih podlag pri oblikovanju dokumenta stališč do pripomb, podanih na dopolnjeni osnutek OPN, ter tudi pri pripravi OPN in drugih gradiv, hkrati pa je treba dodati, da se bodo želje, potrebe in interesi, ki so jih izkazali krajani, tehtali v luči zakonskih zahtev in strokovnih usmeritev prostorskega razvoja Mestne občine Koper z lokalnega, regionalnega in tudi mednarodnega vidika.

Mestna občina Koper je na podlagi aktivne komunikacije z javnostjo prepoznala potrebo po tem, da se za območje naselja Škofije podrobneje preveri in opredeli razvojna izhodišča, zato se je pristopilo k pripravi urbanistične zasnove. Na podlagi analize obstoječega stanja, prepoznanih problemov, omejitev, potreb, ki so bila prepoznana na podlagi izvedenih prostorsko planerskih delavnicah s krajani Škofij, je Urbanistična zasnova Škofije kakovostno opredelila in začrtala prostorske okvirje za nadaljnji razvoj ob upoštevanju jasne in z najširšim dogovorom sprejete širše razvojne vizije ter načel celovitega in trajnostno naravnanega razvoja. Urbanistična zasnova Škofije predstavljala strokovno podlago za OPN in druge prostorske akte obravnavanega območja. Zaključki in razvojne usmeritve se bodo smiselno upoštevali in vgradili v vsebine dokumentov glede na stopnjo podrobnosti in vsebino posameznega konkretnega dokumenta.