Volitve in referendumi

Lokalne volitve, na katerih občanke in občani volijo župana in člane občinskega sveta, so vsake štiri leta, ob tem potekajo tudi volitve za člane krajevnih skupnosti. Redne lokalne volitve potekajo tretjo nedeljo v novembru, in sicer na voliščih, v nekaterih primerih, ki jih določa zakon, pa lahko volivci glasujejo na domu ali po pošti.

Pravico voliti in biti voljen na lokalnih volitvah ima občan, ki je na dan glasovanja dopolnili najmanj 18 let, je državljan Republike Slovenije ali državljan drugih držav članic Evropske unije, ki ima dovoljenje za stalno prebivanje s prijavljenim stalnim prebivališčem v RS oziroma potrdilo o prijavi prebivanja in prijavljeno začasno prebivališče v RS.
Na lokalnih volitvah lahko volijo tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v RS.

Na lokalnih volitvah imajo volivci volilno pravico samo v občini, kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče.

Volitve članov občinskega sveta

Kandidate in liste kandidatov za občinski svet določijo politične stranke v občini in volivci v volilni enoti. Kandidate za člane občinskih svetov, ki so predstavniki italijanske narodne skupnosti, določijo volivci, ki so pripadniki teh narodnih skupnosti, s podpisi najmanj 15 volivcev. Za vsako kandidaturo je potrebno pisno soglasje kandidata.

Občinski svet Mestne občine Koper šteje 33 članov, ki so izvoljeni za štiriletni mandat.

Volitve župana

Kandidata za župana lahko predlaga politična stranka ali skupina volivcev. Za vložitev kandidature je potrebno pisno soglasje kandidata.

Za župana je izvoljen kandidat, ki na volitvah dobi večino veljavnih glasov.

Če nobeden od kandidatov ne dobi večine glasov, se izvede drugi krog volitev, kjer volivci izbirajo med kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila največ glasov.

Na glasovnici drugega kroga sta kandidata navedena po vrstnem redu glede na število glasov, ki sta jih dobila v prvem krogu volitev. Če je število dobljenih glasov enako, se vrstni red določi z žrebom.

Drugi krog rednih volitev razpiše Državna volilna komisija in se opravi 14 dni po prvem krogu volitev.

Občinska volilna komisija

Volitve v občinski svet vodita in izvajata občinska volilna komisija in posebna občinska volilna komisija za volitve članov občinskega sveta – predstavnikov italijanske narodne skupnosti.

Volitve župana vodi in izvaja občinska volilna komisija, ki tudi vodi volitve v svete krajevnih skupnosti ter vodi in izvaja postopek za izvedbo referenduma.

Občinska volilna komisija opravlja tudi druge naloge, določene z zakonom in statutom Mestne občine Koper. Sestavo in naloge volilnih komisij določa zakon. Imenuje jih občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.