Lokalne volitve 2011

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z

o razglasitvi Zakona o razpisu rednih lokalnih volitev v Mestni občini Koper (ZRRLVKP)

Razglašam Zakon o razpisu rednih lokalnih volitev v Mestni občini Koper (ZRRLVKP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 17. maja 2011.

Št. 003-02-5/2011-14
Ljubljana, dne 25. maja 2011

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Z A K O N

O RAZPISU REDNIH LOKALNIH VOLITEV V MESTNI OBČINI KOPER (ZRRLVKP)

1. člen

Zaradi zagotovitve ustavne pravice državljank in državljanov do volitev organov lokalne skupnosti se razpišejo redne volitve organov Mestne občine Koper.

2. člen

(1) Redne lokalne volitve v Mestni občini Koper razpiše predsednik Državnega zbora naslednji dan po uveljavitvi zakona.

(2) Volitve se izvedejo po pravilih predčasnih volitev.

3. člen

Organom Mestne občine Koper, izvoljenim na prejšnjih lokalnih volitvah, se podaljša mandat do prve seje občinskega sveta, izvoljenega na volitvah iz 1. člena tega zakona.

4. člen

Mandatna doba članov občinskega sveta in župana Mestne občine Koper, izvoljenih na podlagi tega zakona, traja do prve seje občinskega sveta, izvoljenega na rednih lokalnih volitvah v letu 2014.

5. člen

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 004-03/11-4/22
Ljubljana, dne 17. maja 2011
EPA 1675-V

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

Obrazci

Splošni obrazci

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo zglasiti na volišču vložijo najkasneje do 7. 7. 2011 zahtevo, da želijo glasovati na svojem domu. Zahtevo dostavijo Občinski volilni komisiji, Verdijeva 10, Koper.

Rokovnik

* Spremenjeni datum pričetka volilne kampanje

Seznam potrjenih kandidatur

V skladu z zahtevo informacijske pooblaščenke, ki je opozorila, da v času po volitvah ne obstaja pravna podlaga za objavo list kandidatov in kandidatur z vsemi osebnimi podatki kandidatov, smo sezname odstranili.