Projekti, sofinancirani z nepovratnimi sredstvi – SLO in EU razpisi

Projekti finacirani v okvriu različnih programov financiranja.

Kolesarska in pešpot na delu Dolinske ceste in Oljčne poti v Kopru

Zagotavljanje večje prometne varnosti kolesarjev in pešcev, zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje, spodbujanje trajnostne mobilnosti in uporabe koles za vsakodnevna opravila, kot alternative avtomobilskim prevozom.

Cilji investicije:

 • zagotovitev pogojev za udobno in privlačno kolesarjenje v mestu,
 • povečanje deleža kolesarjenja v mestnih potovanjih,
 • povečanje prometne varnosti in občutek varnosti kolesarjev,
 • razvoj trajnostne mobilnosti,
 • zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,
 • izboljšanje kakovosti zraka v mestih,
 • boljša povezljivost urbanih območij z njihovim zaledjem,
 • zmanjšanje prometnih zastojev,
 • izboljšanje kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih.

Rezultati projekta:

Projekt zajema gradnjo ustrezne kolesarske povezave ter navezavo na obstoječo kolesarsko mrežo, vzpostavitev enotne, funkcionalne, logične in uporabnikom privlačne kolesarske povezave na odseku na delu Dolinske ceste od krožišča Hofer do Mercatorja v dolžini cca 227,78m.

Časovna izvedba projekta: oktober 2020 – julij 2021

Vir financiranja:

Vrednost investicije ob prijavi: 206.311,04 €
Mestna občina Koper: 76.791,70 €
Eko sklad: 129.519,34 €

 

Kolesarska in pešpot na delu Ulice Istrskega odreda v Kopru


Investicija predvideva gradnjo ustrezne kolesarske povezave in navezavo le te na obstoječo kolesarsko mrežo, s tem pa vzpostavitev enotne, funkcionalne, logične in uporabnikom privlačne kolesarske povezave znotraj cone med območji in točkami, ki so med pomembnejši generatorji kolesarskega prometa.

Rezultati projekta:

Izgradnja varnega odseka kolesarske povezave na Ulici Istrskega odreda od krožišča Hofer do krožišča Lekarne Olmo, v dolžini 396,87 m. Z izvedbo investicije bo dopolnjena in uporabniško izboljšana mreža pešpoti in kolesarskih poti ter povečana varnost kolesarjev v prometu

Časovna izvedba projekta: september 2017 – november 2022

Vir financiranja:

Vrednost investicije ob prijavi: 346.733,93 €
Mestna občina Koper: 156.219,57 €
Mehanizem CTN: 190.514,36 €

 • od tega sredstva ESRR: 152.411,49 €
 • od tega proračun RS: 38.102,87 €

 

Novogradnja OŠ Oskarja Kovačiča Škofije

Namen investicije je zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja skladno z normativi ter izboljšanje življenjskih in bivanjskih pogojev v podeželjski skupnosti ter tako prispevati k večji privlačnosti primestnega okolja in zmanjševanju razlik v stopnji družbenega razvoja med občinskim središčem in ostalimi naselji.

Rezultati projekta:

Zagotoviti nadomestne prostore za OŠ, porušiti obstoječo stavbo osnovne šole ter zgraditi novo stavbo z vsemi potrebnimi prostori, obnoviti obstoječo šolsko telovadnico ter na novo urediti vse pripadajoče zunanje površine osnovne šole.

Zagotovljeno bo 4.745,70 m2 neto tlorisne površine zaprtih površin, od katerih je 2.103,06 m2 namenjenih pouku ter saniranje šolske telovadnice s skupno neto tlorisno površino 397,14 m2.

Časovna izvedba projekta: oktober 2021 – december 2022

Vir financiranja:

Vrednost investicije ob prijavi: 15.919.693,85 €
Mestna občina Koper: 13.571.016,35 €
MIZŠ: 2.348.677,50 €

 

Parkirna hiša P + R Sonce

Razbremenjevanje oz. postopno umikanje mirujočega prometa. Uvedba alternativnih oblik dostopa in urejanje odprtih javnih mestnih površin ter doseganje cilja trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij, spodbujanje uporabe javnega potniškega prometa, optimizirati stroške prevoza ter posledično zmanjšati uporabo in s tem število osebnih avtomobilov v mestnem središču.

Rezultati projekta:

 • zmanjšanje obsega cestnega prometa;
 • povečanje uporabe javnega potniškega prometa;
 • zmanjšanje prometne obremenitve in posledično zmanjšanje izpustov CO2 in drugih toplogrednih plinov ter onesnaževal zraka;
 • zmanjšanje števila parkiranih avtomobilov na javnih površinah;
 • zmanjšanje obsega poti opravljenega z osebnimi avtomobili;
 • zagotavljanje varne poti v službo, šolo;
 • pestrejša izbira potovalnih načinov;
 • ohranjanje in krepitev zdravja;
 • zagotavljanje višjega življenjskega standarda;
 • povečanje kakovosti bivanja v občini;
 • urejenost in privlačnost odprtih mestnih površin in mestnih obal;
 • prenova in revitalizacija degradiranih urbanih območij;
 • varno in prijetno okolje;
 • življenje v mestu – stalni prebivalci, uporabniki in obiskovalci;
 • dostopnost in uporabnost odprtih mestnih površin in mestnih obal.

Časovna izvedba projekta: junij 2019 – marec 2022

Vir financiranja:

Vrednost investicije ob prijavi: 6.581.609,59 €
Mestna občina Koper: 3.507.160,59 €
Mehanizem CTN: 3.074.449,00 €

 • od tega sredstva ESRR: 2.459.559,20
 • od tega proračun RS: 614.889,80

 

Čisto za Koper in Ankaran – Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Mestne občine Koper in občine Ankaran (aglomeracije Škofije, Hrvatini in Bertoki)

Projekt »Čisto za Koper in Ankaran« zajema izgradnjo kanalizacije na območju Mestne občine Koper in Občine Ankaran (v aglomeracijah ID 20022 Škofije, ID 20021 Hrvatini in ID 20027 Bertoki) s ciljem večje priključenosti tamkajšnjih prebivalcev na odvajanje in čiščenje odpadne vode.

Rezultati projekta:

Z izvedbo projekta bo preko 98% PE  priključenih na javno gospodarsko infrastrukturo odvajanja in ustreznega čiščenja odpadnih voda v aglomeracijah Škofije, Hrvatini in Bertoki.

Izgradnja fekalne kanalizacije v skupni dolžini cca 25.593 m in 14 črpališč. V sklopu projekta bo zgrajeno tudi cca 3.820 m meteorne kanalizacije in na določenih delih bo zaradi gradnje fekalne kanalizacije potrebno graditi nadomestni vodovod v skupni dolžini cca 962 m.

Časovna izvedba projekta: 2018 – 2023

Vodilni partner: Mestna občina Koper

Partnerji operacije: Občina Ankaran

Vir financiranja:

Vrednost investicije ob prijavi: 15.780.378,91 €
Mestna občina Koper: 6.196.876,53 €
Občina Ankaran: 575.677,28 €
KS: 7.656.651,34 €
Državni proračun RS: 1.351.173,76 €

 

Obnova avtobusne postaje

Glavni razlog za izvedbo omenjenega projekta je zagotoviti ustrezne infrastrukturne pogoje za trajnostno mobilnost ter zagotoviti skladnost obstoječe avtobusne postaje s preplastitvijo celotnega platoja avtobusne postaje površine cca 3.600 m2, zamenjava dotrajanih robnikov, pretlakovanje peronov, izdelava nadstrešnice nad peronom, dopolnitev oz. prilagoditev spremljajoče talne in vertikalne prometne signalizacije in spremljajoča urbana oprema, bodo zagotovljeni ustrezni infrastrukturni pogoji za trajnostno mobilnost. S projektom se bo celovito pristopilo k prometnim izzivom in trajnostnimi rešitvami na področju urejanja prometa, predvsem tistih, ki vzpodbujajo rabo javnega potniškega prometa ter izboljšujejo kakovost bivanja.

Glavni cilji, ki jih z izvedbo projekta zasledujemo:

 • Povečanje uporabe javnega potniškega prometa.
 • Izboljšanje ponudbe javnega prometa.
 • Izboljšanje dostopnosti javnega potniškega prometa za osebe z zmanjšano mobilnostjo.
 • Izboljšanje podobe javnega potniškega prometa.

Rezultati projekta:

 • Urejeni varni dostopi do avtobusne postaje.
 • Omogočeno varno vstopanje oz. izstopanje potnikov.
 • Povečanje privlačnosti in kakovosti urbanega (mestnega) okolja.
 • Zagotovljeni ustrezni infrastrukturni pogoji za trajnostno mobilnost.
 • Posodobljena in dograjena gospodarska infrastruktura.
 • Prilagojeni prometni režim za boljšo funkcionalno dostopnost.

Časovna izvedba projekta: april 2021 – oktober 2022

Vir financiranja:

Vrednost investicije ob prijavi: 2.487.260,05 €
Mestna občina Koper: 1.428.049,21 €
Mehanizem CTN: 1.059.210,84 €

 • od tega sredstva KS: 900.329,21
 • od tega proračun RS: 158.881,63

 

Revitalizacija dela obale med izlivom Badaševice in Žusterno


Ureditev obalnega in priobalnega pasu z namenom povečanja privlačnosti širšega območja za naložbe, življenje in delo. Prenovljeno bo urbano območje, revitaliziran obstoječi javni prostor vključno z zelenimi površinami.

Rezultati projekta:

Družbeno-ekonomski cilji projektov v sanacijo nerevitaliziranih urbanih območij z ureditvijo zelene infrastrukture imajo vpliv predvsem na kakovost bivanjskega okolja, zdravje oziroma zdrav način življenja, družabno življenje (druženje, sprostitev, medgeneracijska interakcija, …), varstvo narave, turizem itd.

Najpomembnejši družbeno-ekonomski cilji projekta so:

 • prispevati k trajnostnemu urbanemu razvoju Kopra,
 • aktivacija fizično degradiranega prostora z ureditvijo dela obale med izlivom Badaševice in Žusterno,
 • odpraviti fizično degradacijo v tem delu Kopra,
 • izboljšati učinkovitost rabe prostora znotraj Kopra,
 • izboljšati kakovost javnih površin v Kopru,
 • izboljšati notranji potencial Kopra,
 • izboljšati turistično atraktivnost Kopra,
 • izboljšati turistično ponudbo Kopra (izboljšati urejenost obalnega pasu, ki bo prispeval k hitrejšemu razvoju turizma s poudarkom na vsebinah, ki temeljijo na načelih trajnosti),
 • prispevati k celovitemu upravljanju zelenega sistema mesta,
 • izboljšati dostopnost in uporabnost odprtih mestnih površin in mestnih obal,
 • izboljšati pogoje za razvoj trajnostne mobilnosti,
 • izboljšati varnost pred naravnimi nesrečami, vključno s klimatskimi spremembami (škodljivim delovanjem morja),
 • izboljšati pogoje za dvig zaposlitvenih možnosti,
 • izboljšati prepoznavnost Mestne občine Koper in Kopra,
 • izboljšati infrastrukturno urejenost občine,
 • izboljšati kakovost bivanjskega okolja.

Cilji investicije so skladno s TUS mesta Koper:

 • prenova in revitalizacija degradiranega urbanega območja,
 • varno in prijetno okolje,
 • vključujoče družbeno okolje in povezanost skupnosti (mladi, starejši, kulturne in interesne skupine),
 • življenje v mestu – stalni prebivalci, uporabniki in obiskovalci,
 • celovita zasnova in upravljanje zelenega sistema mesta,
 • povezanost zelenih in odprtih površin mesta in zaledja v sistem,
 • dostopnost in uporabnost odprtih mestnih površin in mestnih obal,
 • programska raznolikost vsebin,
 • trajnostno načrtovanje in upravljanje z vodami in obalnim prostorom (zaščita pred škodljivim delovanjem voda, usklajenost med varstvom in rabami).

Z izvedbo investicije bo ustvarjen ali saniran odprt prostor na urbanih območjih 27.120 m2.

Časovna izvedba projekta: 2019 – junij 2022

Vir financiranja:

Vrednost investicije ob prijavi: 4.342.465,81 €
Mestna občina Koper: 3.571.910,81 €
Mehanizem CTN: 770.555,00 €

 • od tega sredstva ESRR: 616.444,00
 • od tega proračun RS: 154.111,00

 

Oživimo podeželje


Namen operacije je dolgoročni trajnostni razvoj rekreacijskega turizma v urbanem območju in na podeželju občin slovenske Istre z integracijo kulturne in naravne dediščine ter rekreacijske infrastrukture.

Rekreacijsko infrastrukturo želimo nadgraditi z namenom koherentnega razvoja podeželja in mesta ob sočasnem trajnostnem odnosu do naravne in kulturne dediščine. Prebivalcem zaledja želimo ponuditi in omogočiti razvoj dejavnosti, ki bodo zagotavljale trajna delovna mesta in odpirala nove zaposlitvene možnosti ter pozitivno vplivale na dvig kakovosti življenja tamkajšnjih prebivalcev.

Z inovativnimi pristopi bomo prispevali k preusmerjanju obiskovalcev na podeželje , krepitvi odnosov in povezovanju različnih razvojnih deležnikov in partnerjev urbanega in ruralnega okolja istrskih občin.

Rezultati operacije:

 • Vzpostavljen sistem trajnostnega upravljanja območja
 • Urejene, očiščene in vzdrževane pohodne in druge tematske poti na širšem območju Kraškega roba
 • Obnovljenih 140 plezalnih smeri
 • Predstavitev lokalnih ponudnikov
 • Izvedenih nastopi lokalnih društev/kulturnih/skupin
 • Tematske nagradne igre
 • Kolesarski izlet z ogledom lokalnih znamenitosti
 • Vključitev zainteresiranih ponudnikov nastanitev v promocijske aktivnosti projekta
 • Izdelan promocijski material rekreacijske infrastrukture širšega območja Kraškega roba
 • Zemljevid slovenske Istre z označenimi tematskimi potmi
 • Izveden ciklus izobraževanj za ponudnike kolesarjem prijaznih storitev
 • Vzpostavljen sistem trajnostnega upravljanja območja
 • Vzpostavljen sistem trajnostnega upravljanja širšega območja Kraškega roba
 • Trajnostno upravljanje s krajinskim parkom Debeli rtič
 • Izvedena študijska tura za 5 do 7 novinarjev/spletnih vplivnežev/agentov iz Slovenije in tujih držav
 • Izvedena dvodnevna strokovna ekskurzija za ponudnike kolesarjem prijaznih storitev
 • Oglaševalske akcije za promocijo gastronomije in rekreacijske infrastrukture širšega območja Kraškega roba (oglaševanje na spletnih straneh, družabnih omrežjih, jumbo plakati, slikovni in video material)

Vodilni partner: Mestna občina Koper

Partnerji operacije: Občina Izola, Občina Ankaran, Kolesarska mreža Obala – Društvo za kolesarsko zagovorništvo

Vir financiranja: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Program razvoj podeželja

 

Gastonomski zakladi Istre in morja (MARISTRA)

Namen operacije je vzpostaviti kakovosten in visoko konkurenčen produkt, osnovan na gastronomiji Istre, ki predstavlja infrastrukturo za mreženje deležnikov, razvoj inovativne in celovite ponudbe lokalnih produktov ter ponudbe, skupno promocijo in trženje istrske gastronomije ter turističnih storitev in spodbujanje kakovosti ponudbe.

Območje LAS Istra bo tako postalo pomembna in kakovostna gastronomska destinacija, v okviru katere imajo glavno vlogo promotorjev ponudniki lokalnih kakovostnih gastronomskih produktov, kar bo vplivalo na večje število obiskovalcev destinacije in njihovo večjo potrošnjo. Posledično se bo slednje odražalo na splošnem dvigu kakovosti ponudbe in turističnih storitev v destinaciji.

Rezultati operacije:

 • izdelani standardi kakovosti za šest področij (načrt upravljanja standardov kakovosti, CGP standardov kakovosti in material za označevanje dobitnikov znaka kakovosti, ocenjevanje in monitoring gastronomskih ponudnikov),
 • izobraževanja za turistične ponudnike,
 • vsebinsko obogateni programi prireditev,
 • promocijski dogodki za pospeševanje prodaje in promocije morskih in drugih gastronomskih zakladov Istre,
 • letni koledar prireditev na območju vseh obalnih občin,
 • foto in video material za promocijo dogodkov in prireditev,
 • promocija gastronomije Istre z vinsko kraljico slovenske Istre,
 • foto in video material za promocijo in trženje gastronomske in turistične ponudbe,
 • promocija gastronomskih prireditev na jumbo plakatih,
 • oglaševalske akcije za promocijo in trženje gastronomske in turistične ponudbe (oglaševanje na spletnih straneh, družabnih omrežjih, v tiskanih medijih),
 • gostovanje turističnih novinarjev in predstavnikov turističnih agencij in tour operaterjev,
 • gastronomski katalog in gastronomski zemljevid (v tiskani in digitalni obliki),
 • gastronomski blog,
 • zeleni turistični programi z morsko kulinarično ponudbo,
 • promocijski material za skupno promocijo znamke »darovi slovenskega morja«.

Vodilni partner: Mestna občina Koper

Partnerji operacije: Občina Piran, Občina Ankaran, Turistično združenje Izola, g. i. z., Društvo vinogradnikov slovenske Istre

Vir financiranja: Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

Spletna stan Evropske komisije, namenjene Evropskemu skladu za pomorstvo in ribištvo

 

Nadgradnja kulturne in rekreacijske integracije podeželja obalnih občin (UŽIVAJMO PODEŽELJE II)

Namen operacije je tako ureditev označevanja poti v vseh obalnih občinah in postavitev temeljev za njihovo povezovanje tudi na drugih področjih kot tudi razbremenitev obalnega pasu s preusmeritvijo obiska v zaledje. Operacija bo omogočila skupno promocijo vseh obalnih občin.

Z vzpostavitvijo pravilnika, registra poti, nadgradnjo obstoječih in dodajanjem novih poti se bo izboljšalo obstoječo infrastrukturo (tudi informacijsko). Poleg tega se bo z vzpostavitvijo pravil izboljšalo prostorsko načrtovanje in upravljanje z okoljem. Preusmerjanje obiska v preživljanje časa na okolju bolj prijazen način bo omogočilo zmanjšanje ogljičnega odtisa obiskovalcev in izboljšalo življenjsko okolje lokalnega prebivalstva. Z vzpostavitvijo skupnega interaktivnega zemljevida se bo povečala prepoznavnost območja oziroma enotne destinacije nasploh.

Z aktivnostmi bo omogočena ureditev in nadgradnja obstoječe infrastrukture za aktivno doživljanje Istre, preusmeritev obiska na podeželje in posledično krepitev gospodarstva na podeželju.

Rezultati operacije:

 • pravilnik o tematskih poteh,
 • register tematskih poti,
 • foto in video material za promocijo tematskih poti,
 • tiskovine (zemljevidi in knjižice) s predstavitvijo tematskih poti,
 • očiščene in vzdrževane tematske poti,
 • vzpostavljene nove tematske poti,
 • interaktivni zemljevid tematskih poti,
 • obnovljene grafike tabel tematskih poti.

Vodilni partner: Občina Piran

Partner operacije: Občina Izola, Mestna občina Koper, Občina Ankara, Turistično združenje Portorož, g. i. z.

Vir financiranja: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Program razvoj podeželja

 

Izkusimo istrsko podeželje: novi (tematski) turistični produkti in njihova promocija (TURIZMO IŠTRIANO)

Namen operacije je razvoj istrskega podeželja z razvojem novih tematskih turističnih produktov, pri čemer želimo izhajati iz konceptov edinstvenosti, avtentičnosti, sonaravnega razvoja in bogate naravne ter kulturne dediščine istrskega podeželja.

Dejavnosti za doseganje ciljev:

 • izobraževalne delavnice za obstoječe in potencialne turistične ponudnike (podjetnike v turizmu) na ruralnem območju Istre; izvedba tematskih tečajev in delavnic (jezikovni tečaji in drugi tečaji s podjetniškimi vsebinami – tudi start-up delavnice),
 • načrtno povezovanje ponudnikov s ciljem doseganja sinergijskih učinkov s poudarkom na povezovanju obalnega območja in podeželja,
 • spodbujanje mladih za samozaposlitev v (ruralnem) turizmu,
 • identifikacija priložnosti in neodkritih potencialov za razvoj novih tematskih produktov (npr. bogata zgodovina podeželja Istre, šege, navade in šagre …),
 • intenzivne promocijske aktivnosti inovativnih turističnih produktov, ki pripomorejo k uveljavitvi destinacije.

Rezultati operacije:

 • 8 delavnic za izvajalce storitev,
 • 15 testiranih tematskih turističnih produktov,
 • 1 tržna raziskava,
 • 1 register nesnovne dediščine (knjižna oblika),
 • 1 start up vikend ter 150 kosov publikacije,
 • 15 samostojno izvedenih tematskih produktov,
 • 15 avdiovizualnih predstavitev.

Vodilni partner: UP FTŠ Turistica

Partner operacije: Mestna občina Koper

Vir financiranja: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Program razvoj podeželja

 

Sodelovanje med javnimi organi in energetskimi zadrugami državljanov pri izvajanju lokalnih energetskih strategij v Srednji Evropi (ENES-CE)

Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Opis projekta: S projektom želimo doseči večjo podporo okolja energetskim načrtom in njihovo večjo kakovost z vključitvijo vseh ključnih deležnikov, predvsem državljanov.

Pričakovani rezultati projekta so:

 • razvite in izvedene inovativne energetske strategije
 • državljani, ki sodelujejo v procesu energetskih strategij in načrtovanju razvoja
 • izboljšani upravljavski sistem
 • oblikovan okvir za razvoj naložb državljanov
 • ustvarjene energetske skupine/zadruge, ki so sposobne podpirati načrtovanje, izvajanje in tudi financiranje projektov trajnostne energije

Sklad: Evropski sklad za regionalni razvoj

Vrednost realizacije celotnega projekta: 154.887,00 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 131.653,95 €

Datum začetka operacije: april 2019

Datum zaključka operacije: marec 2022

Povezava na spletno stran organa upravljanja: SVRK – Služba vlade RS za razvoj in evropsko Kohezijsko politiko.

Povezava na spletno stran projekta: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/ENES-CE.html

 

Krepitev institucionalnega sodelovanja na čezmejnem območju z inovativnimi rešitvami na področju javnega in osebnega motoriziranega prevoza (FORTIS)

Projekt je sofinanciran v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Italija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Cilj projekta FORTIS je izboljšanje storitev javnega potniškega prevoza in uskladitev postopkov uradov za promet. Razvit bo skupni akcijski načrt za izboljšanje povezav javnega čezmejnega prometa in za promocijo medinstitucionalnega dialoga za lažje vzajemno spoznavanje upravnih postopkov na področju registracije vozil in izdaje vozniških dovoljenj. Sledila bo opredelitev in izvedba petih pilotnih aktivnosti s pomočjo katerih bo dokazana učinkovitost predlaganih storitev.  Namen je razširitev obstoječe avtobusne linije Koper–Milje in Koper–Trst, promocija integriranega avtobusnega prevoza med Italijo in Slovenijo z dodatnimi storitvami, kot je dnevna vozovnica za avtobus v Trstu in Ljubljani ali popusti na muzejske vstopnice ter pomorska povezava na čezmejnem območju. Sodelujoče institucije s ključnimi operaterji bodo tako podpirale čezmejno mobilnost s sklenitvijo sporazuma, da bi razširili in ohranili preverjene pobude. Pristojni organi bodo pri tem spoznali sosedove postopke registracije vozil in jih zbrali v spletnem portalu ter dali na voljo občanom. Stalna mreža sodelovanja projekta FORTIS bo potrjena in s sklenitvijo dodatnega protokola bo delovala tudi po zaključku projekta.

Vodilni partner:

 • Izvršni sekretariat Srednjeevropske pobude (CEI), Italija

Partnerji projekta:

 • Dežela Furlanija – Julijska Krajina (RFVG), Italija
 • Unioncamere del Veneto – Eurosportello (UCV), Italija
 • Mestna občina Koper (MOK), Slovenija
 • Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR), Slovenija

Sklad: ESRR

Vrednost realizacije celotnega projekta: 759.290,00 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 646.204,00 €

Datum začetka operacije: marec 2020

Datum zaključka operacije: februar2022

Povezava na spletno stran projekta: https://www.ita-slo.eu/sl/fortis

 

Trajnostne mobilnostne prakse v Alpski regiji (SAMBA)

Projekt je sofinanciran v okviru transnacionalnega programa Interreg Območje Alp 2014-2020 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Glavni cilj projekta SAMBA je spodbujanje mobilnosti z nizkimi emisijami ogljika na območju Alp (npr. javni prevoz, kolo, skupna mobilnost) z ustvarjanjem transnacionalne skupnosti in zagotavljanjem znanja in orodij za izvajanje politik spreminjanja vedenja, ki temeljijo na sistemih nagrajevanja in oblikovanja cen, ki so jih oblikovali državljani s pravično in neposredno povezavo z zunanjimi stroški prevoza.

V okviru projekta je Mestna občina Koper izvedla 3 ključne pilotne aktivnosti (peš bus, peš v vrtec in opolnomočenje starostnikov – vsi na kolo za aktivno starost), katerih namen je preverjanje učinka pozitivnih spodbud za spodbujanje sprememb potovalnih navad. Projekti se osredotočajo na otroke in starostnike, promocija na osrednjem prireditvi evropskega tedna mobilnosti pa je zajela tudi splošno javnost. Vse aktivnosti so vsebovale sisteme nagrajevanja v primeru aktivne udeležbe in izvajanja aktivnosti skladno s cilji.

Vodilni partner:

 • Regija Piemont, Italija

Partnerji v projektu:

 • Višji institut za teritorialne sisteme in inovacije, Italija
 • Provinca Padova, Italija
 • Mesto Chieri, Italija
 • Departma Isère, Francija
 • Regionalni naravni park Vercos, Francija
 • Magistrat Salzburg, Avstrija
 • Raziskovalni studiji Avstrija, raziskovalno društvo mbH, Avstrija
 • Prometno in tarifno združenje München, Nemčija
 • Poslovno podporni center Kranj, Slovenija
 • Mestna občina Koper, Slovenija
 • Univerza v Ljubljani, Slovenija
 • Climate Alliance, Nemčija

Sklad: ESRR

Vrednost realizacije celotnega projekta: 2.021.192 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 1.718.013 €

Datum začetka operacije: junij 2018

Datum zaključka operacije: maj 2021

Povezava na spletno stran projekta: https://www.alpine-space.eu/projects/samba/en/home

 

Multiple Urban and Long-distance Transport Initiatives-Electric (MULTI-E)

Projekt sofinancira Evropska komisija s pomočjo Instrumenta za povezovanje Evrope, v okviru programa IPE Blending 2017,

Splošni cilj projekta MULTI-E je zagotoviti več rešitev za čisti prevoz, ki temelji na alternativnih gorivih, in zagotoviti vrsto trajnostnih prevoznih storitev. Vzpostavljena bo mreža polnilnic za stisnjeni zemeljski plin, mreža električnih polnilnic visoke moči ter mestne in regionalne avtobusne povezave.

Vodilni partner:

 • Petrol d.d., Ljubljana

Partnerji projekta:

 • Petrol d.o.o. Zagreb
 • ZSE
 • Nomago Storitve mobilnosti in potovanj d.o.o.
 • Arriva Dolenjska in Primorska, družba za prevoz potnikov, d.o.o.
 • Mestna občina Koper
 • Mestna občina Celje

Sklad: ESRR

Vrednost realizacije celotnega projekta: 64.531.584,00 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 12.906.317,00 €

Datum začetka operacije: maj 2018

Datum zaključka operacije: december 2023

 

Ureditev kolesarske in pešpoti ob Piranski cesti v Kopru

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada

Opis projekta: Ureditev trajne in kvalitetne kolesarske in peš povezave mestnega središča, ki ima upravno, izobraževalno, gospodarsko poslovno in rekreacijsko funkcijo, z robom širšega mestnega središča in povezavo s stanovanjskimi soseskami Semedele, Markovec in Žusterna ter daljinsko kolesarsko povezavo Parencano.

Sklad: Kohezijski sklad

Vrednost realizacije celotnega projekta: 187.503,18 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 126.897,45 €

Datum začetka operacije: marec 2018

Datum zaključka operacije: december 2019

Povezava na spletno stran organa upravljanja: SVRK – Služba vlade RS za razvoj in evropsko Kohezijsko politiko.

 

Kolesarska in pešpot čez Kanal Grande

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada

Opis projekta: Izgradnja manjkajoče kolesarske povezave in navezava le te na obstoječo kolesarsko mrežo, ter vzpostavitev enotne, funkcionalne, logične in uporabnikom privlačne kolesarske povezave znotraj cone med območji in točkami, ki so največji generatorji kolesarskega prometa.

Sklad: Kohezijski sklad

Vrednost realizacije celotnega projekta: 637.301,33 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 263.068,18 €

Datum začetka operacije: marec 2018

Datum zaključka operacije: oktober 2019

Povezava na spletno stran organa upravljanja: SVRK – Služba vlade RS za razvoj in evropsko Kohezijsko politiko.

 

Avtohton Mediteranski vrt in kulinarika za ohranitev tipične identitete regije

Projekt je v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija Slovenija sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Opis projekta: Kulturna krajina je pomemben del javnega interesa na kulturnem, ekološkem, okoljskem in družbenem področju in je hkrati priložnost za gospodarsko rast. Ni skrbnika, ki bi skrbel za ohranjanje pristne identitete regije in vzpostavil mediteransko rastlinstvo in kulinariko kot turistično zanimivost in glavni atribut privlačne regije. Skupni izziv programskega območja je preprečiti spreminjanje biotske raznolikosti regije, zmanjšati negativni vpliv masovnega turizma in poskrbeti za trajnostno ohranjanje dediščine povezane z užitno mediteransko floro. Splošni cilj projekta je integracija avtohtonih mediteranskih rastlinskih kultur v trajnostni turistični razvoj, vključevanje ciljnih javnosti v sooblikovanje lastnega življenjskega prostora, ohranjanje in promoviranje visokokakovostne kulturne krajine. Glavna neposredna učinka projekta bosta vzpostavitev 5ih mediteranskih vrtov in povečanje števila obiskovalcev na čezmejni turistični destinaciji, skozi inovativen učni in spoznavni turizem ter čezmejno mrežo Mediteranskih vrtov. V okviru mediteranskih vrtov se bodo vzpostavili učni didaktični centri s ciljem ohranjanja biotske raznolikosti in premične kulturne dediščine severnega Jadrana, vpeljavo novih veščin, znanj, širjenjem odgovornega turizma ter obogatitve turistične ponudbe. Mediteranski vrtovi z učnimi centri bodo namenjeni obiskovalcem, študentom, turistom, MSP-jem in turističnemu sektorju kot učno polje, kjer lahko doživijo mediteransko pestrost in izgradijo spoštovanje do okolja. Na osnovi čezmejnega sodelovanja, izmenjave izkušenj in skupne promocije novosti – učnega turizma, bo projekt zagotovil potrebno znanje, da postanemo prepoznavna zelena destinacija v evropskem prostoru.

Partnerji v projektu:

 • KZ Agraria Koper
 • Mestna občina Koper
 • Live Green z.o.o.
 • Scuola Centrale Formazione
 • Cooperativa Sociale Giuseppe Olivotti
 • Fondazione Opera Sacra Famiglia

Sklad: ESRR

Vrednost realizacije celotnega projekta: 808.897,50 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 687.562,87 €

Datum začetka operacije: oktober 2017

Datum zaključka operacije: september 2019

Povezava na spletno stran projekta: https://www.ita-slo.eu/sl/MEDSGARDEN

 

Energy Care

Projekt je sofinanciran v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija Slovenija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Projekt je usmerjen v energetsko učinkovitost javnih stavb in trajnostno mobilnost z vključenostjo lokalnih skupnosti.

Glavni cilji projekta so zmanjšati izpuste CO2, porabo energije in energetsko revščino na programskem območju in v Evropi. To bomo dosegli z načrtovanjem in izvedbo strategij ter inovativnih in celovitih čezmejnih participativnih ukrepov na področju izboljšanja energetske učinkovitosti v javnih stavbah ter multimodalne trajnostne mobilnosti v mestnih in primestnih območjih. Vse to ima pozitiven vpliv na privlačnost območja, življenjske pogoje, socialno vključenost ter vodenje in energetsko upravljanje s strani občin in drugih javnih ustanov.

Predvidene so tri investicije, ki bodo imele konkretne in merljive vplive na zmanjšanje izpustov CO2 in na uporabo energije, hkrati pa bodo izboljšale multimodalno trajnostno mobilnost. V projektu ENERGYCARE bodo investicije realizirane z inovativnimi metodami teritorialnega načrtovanja, ki bodo omogočile vključevanje ciljnih skupin (prebivalcev, ki živijo na območju investicije) in deležnikov. Med drugim bodo izdelani tudi mobilni načrti za 3 pilotne objekte, lokalni akcijski načrti za 3 občine ter čezmejni lokacijski akcijski načrt.

Vzpostavljen bo inovativen in ponovljiv čezmejni načrt participativnega teritorialnega načrtovanja in socialne inovacije za zmanjšanje porabe energije ter za trajnostno in pametno multimodalno mobilnost. Med projektom bodo potekala različna izobraževanja in seminarji, ki bodo objavljeni na spletu.

Vodilni partner:

 • Azienda territoriale per l’edilizia residenziale della provincia di trieste (ATER)

Partnerji projekta:

 • Mestna občina Koper
 • Comune San Dona’ di Piave
 • Kallipolis
 • GOLEA

Sklad: ESRR

Vrednost realizacije celotnega projekta: 1.406.750 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 1.195.737,50 €

Datum začetka operacije: oktober 2017

Datum zaključka operacije: junij 2020

Povezava na spletno stran projekta: https://www.ita-slo.eu/sl/ENERGYCARE

 

Vzpostavljanje multimodalnih povezav ob kolesarski trasi Adriabike (INTER BIKE II)

Projekt je sofinanciran v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija Slovenija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Projekt Inter Bike II spodbuja kolesarjenje kot trajnostno obliko mobilnosti pri vsakodnevnih opravkih ter odkrivanju turističnih znamenitosti vzdolž kolesarske povezave Adriabike od Kranjske Gore do Ravenne. Vzpostavljene so tri multimodalne storitve prevoza koles z avtobusom in ladjo na območjih slovenske Istre, Furlanije-Julijske krajine in vzhodnega Veneta. Projekt spodbuja lokalne oblasti in ostale deležnike k tesnejšemu sodelovanju pri prostorskem in prometnem načrtovanju ter razvoju turizma

Projekt želi vzpostaviti pogoje za pogostejšo uporabo kolesa in spodbujati k opuščanju vožnje z avtomobilom. To so omogočile multimodalne storitve, investicija v kolesarsko infrastrukturo in izboljšanje kakovosti storitev za kolesarje. Projekt namerava okrepiti čezmejno sodelovanje na področju razvoja mobilnosti in turizma z oblikovanjem čezmejnega projektnega odbora, v katerem bodo predstavniki politične in izvajalske ravni.

Vodilni partner:

 • Regionalni razvojni center Koper

Partnerji projekta:

 • Mestna občina Koper
 • Comune di Monfalcone
 • GAL Venezia Orientale
 • Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina

Sklad: ESRR

Vrednost realizacije celotnega projekta: 1.054.517,70 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 896.340,05 €

Datum začetka operacije: september 2017

Datum zaključka operacije: oktober 2020

Povezava na spletno stran projekta: https://www.ita-slo.eu/sl/INTERBIKEII

 

Živeti na Kraškem robu (LIKE)

Projekt je sofinanciran v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Projekt je usmerjen v območje kraškega roba, niza strmih sten in apnenčastih pobočij, kjer je dolga interakcija človeka z naravo ustvarila biološke, kulturne in estetske vrednote, ohranjanje tega odnosa pa je nujno za njihovo ohranjanje. Bogat naravni potencial območja je pod vse večjim pritiskom obiskovalcev in drugih človeških aktivnosti, k čemur prispeva tudi bližina gosto naseljenega tržaško-koprskega in opatijskega območja. Projektni izziv je vzpostaviti predpogoje, primerne za formalno varstvo, izboljšanje obstoječih in razvoj skupnih načrtov upravljanja ter priprava programa monitoringa najznačilnejših habitatov in vrst na obeh straneh meje. Skupni cilj projekta je vzpostaviti mehanizem upravljanja in nadzora N2000 območij z namenom zmanjšanja pritiskov na ohranjaje biotske pestrosti. Plezalstvo je priljubljen šport v Sloveniji in začenja pridobivati masovne razsežnosti tudi na Hrvaškem, kar se kaže na velikih pritiskih na zavarovana območja. Trenutni mehanizmi za urejanje nastalih sporov med domačini, plezalci in naravovarstveniki niso zadostni. Plezalci in drugi rekreativci so ljubitelji narave, zato je v okviru projekta treba podpreti njihove dejavnosti, a jih tudi uskladiti z ukrepi varstva. Ključni rezultati projekta bodo vzpostavitev mehanizmov trajnostnega čezmejnega upravljanja z območjem kraškega roba, zmanjšani pritiski na biotsko pestrost in ustvarjeni predpogoji za formalno varstvo, od česar bodo imeli korist tako lokalno prebivalstvo kot ostali obiskovalci območja. Partnerji bodo skupaj pristopili k reševanju groženj zaradi rekreacije. Problematiko opuščanja tradicionalne rabe prostora je tema številnih projektov, a vloga rekreativcev pri problematiki ohranja vrst in habitatnih tipov je bila do sedaj zapostavljena. Sistem skupnega upravljanja in monitoringa N2000 območij bomo tako nadgradili z vse popularnejšim pristopom znanosti državljanov (Citizen science), kar bo z uporabo drona in vzpostavijo mrež prostovoljcev ena od inovacij projekta.

Vodilni partner:

 • Istarska županija, Hrvaška

Partnerji projekta:

 • Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
 • Udruga BIOM
 • Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
 • Univerza na Primorskem FAMNIT
 • Prirodoslovni muzej Rijeka
 • Javna ustanova Natura Histrica
 • Mestna občina Koper
 • Javna ustanova “Park prirode Učka”
 • Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
 • Podeželska kmetijsko – turistična zadruga Bržanija, zadruga za razvoj podeželja, z.o.o., socialno podjetje

Sklad: ESRR

Vrednost realizacije celotnega projekta: 1.528.377,31 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 1.299.120,71 €

Datum začetka operacije: september 2017

Datum zaključka operacije: februar 2020

Povezava na spletno stran projekta: https://keep.eu/projects/18014/

 

Novogradnja vrtca v Dekanih

Naložba je sofinancirana na podlagi Zakona o financiranju občin (ZFO-1)

Opis projekta: Zagotovitev ustreznih pogojev za izvajanje vzgojno-varstvenega in osnovnošolskega izobraževalnega procesa. Zagotoviti ustrezne prostore za varstvo in vzgojo otrok z izgradnjo vrtca za tri oddelke ter izgradnjo manjkajočih površin OŠ, ki bi omogočala vpis 17 oddelkov.

Vrednost realizacije celotnega projekta: 2.329.117,68 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 550.072,00 €

Vrednost dodeljenih povratnih sredstev: 520.000,00 €

Datum začetka operacije: avgust 2014

Datum zaključka operacije: avgust 2018

 

Ureditev parka ob Semedelski promenadi v Kopru

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Opis projekta: Namen je sanirati del degradiranega urbanega območja ob Semedelski promenadi v Kopru v višini 26239,02 m2, ki je po metodologiji DUO fizično in funkcionalno degradirano. Urejene bodo parkovno rekreacijske površine, umeščene zelene površine, postavljena urbana oprema ter hortikulturna ureditev. Cilj projekta, glede na opredelitve TUS: prenova in revitalizacija degradiranih urbanih območji, varno in prijetno okolje, vključujoče družbeno okolje in povezanost skupnosti (mladi, starejši, kulturne in interesne skupine), življenje v mestu – stalni prebivalci, uporabniki in obiskovalci, celovita zasnova in upravljanje zelenega sistema mesta, povezanost zelenih in odprtih površin mesta in zaledja v sistem, dostopnost in uporabnost odprtih mestnih površin in mestnih obal, programska raznolikost vsebin, trajnostno načrtovanje in upravljanje z vodami in obalnim prostorom (zaščita pred škodljivim delovanjem voda), usklajenost med varstvom in rabami.

Sklad: ESRR

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 500.000,00 €

Datum začetka operacije: november 2016

Datum zaključka operacije: december 2018

Povezava na spletno stran organa upravljanja: SVRK – Služba vlade RS za razvoj in evropsko Kohezijsko politiko.

 

Ureditev obalnih parkovnih rekreacijskih površin

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Opis projekta: Namen je sanirati jugozahodni del degradiranega urbanega območja v neposredni bližini morske obale ob Semedelski promenadi v Kopru, ki je ujet med tamkajšnjim Mandračem, Kanalom Grande in Piransko cesto. Cilj projekta je izgradnja parkovnih rekreacijskih površin ter servisnega objekta. Z investicijo bosta tako odpravljeni obstoječi degradaciji v skupni izmeri površine 12280,00 m2.

Sklad: ESRR

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 922.374,14 €

Datum začetka operacije: december 2015

Datum zaključka operacije: december 2018

Povezava na spletno stran organa upravljanja: SVRK – Služba vlade RS za razvoj in evropsko Kohezijsko politiko.

 

Ureditev javnega objekta (Olimpijski bazen Koper)

Naložbo je sofinancirala Fundacija za šport

Opis projekta: 7291,40 m2 nerevitaliziranih površin v mestih, v katerih se izvajajo TUS

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 51.000,00 €

Datum začetka operacije: maj 2017

Datum zaključka operacije: januar 2019

 

Ureditev javnega objekta (Olimpijski bazen Koper)

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Opis projekta: Namen projekta je sanirati degradirano območje v Kopru. Cilj projekta je dokončati obstoječi javni objekt (Olimpijski bazen Koper) v katerem bo olimpijski bazen. Z investicijo bo revitaliziranih 7291,40 m2 površin in bo odpravljena funkcionalna in socialna degradacija. Cilj projekta, glede na opredelitve TUS: prenova in revitalizacija degradiranih urbanih območji, varno in prijetno okolje, vključujoče družbeno okolje in povezanost skupnosti (mladi, starejši, kulturne in interesne skupine), razvoj specializiranih gospodarskih dejavnosti, gospodarska dejavnost in delovanje javnih urbanih funkcij, programska raznolikost vsebin, celovit športno rekreacijski sistem.

Sklad: ESRR

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 5.679.248,65 €

Datum začetka operacije: maj 2014

Datum zaključka operacije: januar 2019

Povezava na spletno stran organa upravljanja: SVRK – Služba vlade RS za razvoj in evropsko Kohezijsko politiko.

 

Energetsko učinkovita sanacija OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio in vrtca Delfino Blu Bertoki ter vrtca Semedela, enota Prisoje

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada

Opis projekta: Energetska sanacija stavbe ter zmanjšanje porabe toplotne energije in s tem povečanje prihrankov.

Sklad: Kohezijski sklad

Vrednost realizacije celotnega projekta: 694.705,77 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 157.681,74€

Datum začetka operacije: januar 2014

Datum zaključka operacije: september 2018

Povezava na spletno stran organa upravljanja: SVRK – Služba vlade RS za razvoj in evropsko Kohezijsko politiko.

 

Zagotovitev prostorskih potreb osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije

Naložba je sofinancirana na podlagi Zakona o financiranju občin (ZFO-1)

Opis projekta: Novogradnja osnovne šole v skupni kvadraturi 279,53 m2 in obnova osnovne šole v skupni kvadraturi 67,57 m2.

Vrednost realizacije celotnega projekta: 459.901,96 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 144.878,00 €

Vrednost dodeljenih povratnih sredstev: 110.000,00 €

Datum začetka operacije: december 2016

Datum zaključka operacije: december 2017

 

Izgradnja velikega nogometnega igrišča v športno rekreacijskem centru Bonifika

Naložba je sofinancirana na podlagi Zakona o financiranju občin (ZFO-1)

Opis projekta: Ureditev dodatne športne površine – velikega nogometnega igrišča v športnem parku Bonifika

Vrednost realizacije celotnega projekta: 1.132.992,70 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 200.000,00 €

Vrednost dodeljenih povratnih sredstev: 400.000,00 €

Datum začetka operacije: december 2016

Datum zaključka operacije: maj 2017

 

Izgradnja velikega nogometnega igrišča v športno rekreacijskem centru Bonifika

Naložbo je sofinancirala Fundacija za šport

Opis projekta: Ureditev dodatne športne površine – velikega nogometnega igrišča v športnem parku Bonifika

Vrednost realizacije celotnega projekta: 1.132.992,70 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 67.132,00 €

Datum začetka operacije: december 2016

Datum zaključka operacije: maj 2017

 

Ozelenitev Ljubljanske ceste in mestnih vpadnic

Naložba je sofinancirana na podlagi Zakona o financiranju občin (ZFO-1)

Opis projekta: Sanacija ozelenitve in postavitev namakalnega sistema na obstoječih vpadnicah v skupni površini 11.111 m2.

Vrednost realizacije celotnega projekta: 67.414,70 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 67.000,00 €

Datum začetka operacije: december 2015

Datum zaključka operacije: december 2016

 

Ureditev ploščadi ob panoramskem dvigalu – Bastion

Naložba je sofinancirana na podlagi Zakona o financiranju občin (ZFO-1)

Opis projekta: Ureditev razgledne ploščadi ob Bastionu pri panoramskem dvigalu v skupni izmeri cca 150 m2.

Vrednost realizacije celotnega projekta: 198.077,40 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 101.000,00 €

Vrednost dodeljenih povratnih sredstev: 49.000,00 €

Datum začetka operacije: december 2015

Datum zaključka operacije: december 2016

 

Ureditev ceste na Markovec 2016

Naložba je sofinancirana na podlagi Zakona o financiranju občin (ZFO-1)

Opis projekta: Obnova lokalne ceste. Postavitev treh hitrostnih ovir in preplastitev vozišča.

Vrednost realizacije celotnega projekta: 107.313,09 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 107.000,00 €

Datum začetka operacije: december 2015

Datum zaključka operacije: december 2016

 

Preplastitve in sanacije mestnih ulic 2016

Naložba je sofinancirana na podlagi Zakona o financiranju občin (ZFO-1)

Opis projekta: Obnova sedmih ulic v starem mestnem jedru, ki so zaradi dotrajanosti asfalta potrebne prenove.

Vrednost realizacije celotnega projekta: 67.365,50 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 63.400,00 €

Datum začetka operacije: december 2015

Datum zaključka operacije: december 2016

 

ŠRC Koper – malo nogometno igrišče

Naložba je sofinancirana na podlagi Zakona o financiranju občin (ZFO-1)

Opis projekta: Izgradnja dodatne športne površine – malega nogometnega igrišča v skupni izmeri 1.911,2 m2.

Vrednost realizacije celotnega projekta: 271.322,23 €

Vrednost dodeljenih povratnih sredstev: 225.000,00 €

Datum začetka operacije: december 2015

Datum zaključka operacije: december 2016

 

Obnova spremljajočih objektov v Žusterni – I.faza

Naložbo je sofinanciralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Opis projekta: Investicijsko vzdrževalna dela v obstoječem objektu sanitarij in garderob; notranja preureditev prostorov; sanacij fasade in strehe.

Vrednost realizacije celotnega projekta: 441.742,03 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 39.316,48 €

Datum začetka operacije: december 2015

Datum zaključka operacije: december 2016

 

Obnova spremljajočih objektov v Žusterni – I.faza

Naložba je sofinancirana na podlagi Zakona o financiranju občin (ZFO-1)

Opis projekta: Investicijsko vzdrževalna dela v obstoječem objektu sanitarij in garderob; notranja preureditev prostorov; sanacij fasade in strehe.

Vrednost realizacije celotnega projekta: 441.742,03 €

Vrednost dodeljenih povratnih sredstev: 226.000,00 €

Datum začetka operacije: december 2015

Datum zaključka operacije: december 2016

 

EUS OŠ in telovadnice Hrvatini

Naložba je sofinancirana na podlagi Zakona o financiranju občin (ZFO-1)

Opis projekta: Varstvo okolja in energetska varčnost, 30% prihranek energije.

Vrednost realizacije celotnega projekta: 449.356,90 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 10.571,00 €

Datum začetka operacije: marec 2015

Datum zaključka operacije: avgust 2015

 

Delna obnova prostorov na Gregorčičevi ulici 4 v Kopru

Naložba je sofinancirana na podlagi Zakona o financiranju občin (ZFO-1)

Opis projekta: Izboljšanje pogojev za izvajanje družbene dejavnosti. Obnova prostorov za Center mladih Koper v skupni kvadraturi 415,9 m2.

Vrednost realizacije celotnega projekta: 119.213,69 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 65.544,00 €

Datum začetka operacije: marec 2015

Datum zaključka operacije: december 2015

 

KS Šmarje – Cesta Šmarje – Puče

Naložba je sofinancirana na podlagi Zakona o financiranju občin (ZFO-1)

Opis projekta: Obnova lokalne ceste v dolžini 790 m in širini 4,50 m.

Vrednost realizacije celotnega projekta: 266.470,63 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 163.478,00 €

Datum začetka operacije: november 2013

Datum zaključka operacije: december 2015

 

Sekundarno kanalizacijsko omrežje naselja Škofije I. faza – 2. etapa

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Opis projekta: Projekt je v fazi izvajanja. Načrtovana izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja območja Škofij zajema izgradnjo fekalnih kanalov s priključitvijo na obstoječi zbirni fekalni kanal Škofije-Iplas-CČN, ki odpadno vodo odvaja v centralni kanalizacijski sistem mesta Koper s čiščenjem odpadne vode na centralni čistilni napravi. Neposredni cilj investicije je zgraditi ločeni sistem omrežja fekalne kanalizacije v delu Spodnjih Škofij v zaselku Čuki, v skupni dolžini 1.218 m, skupaj z novimi 87 hišnimi priključki s 140 prebivalci, 425 m meteorne kanalizacije, obenem pa obnoviti 1.150 m javnega vodovodnega omrežja.

Sklad: Evropski sklad za regionalni razvoj

Naziv upravičenca: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper

Višina skupnih stroškov operacije: 1.187.811,26 €.

Višina javnih virov financiranja: 568.843,58 €.

Datum začetka operacije: 07.01.2014

Datum zaključka operacije: 31.12.2015

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije: Samostojna investicijska služba.

Povezava na spletno stran organa upravljanja: SVRK – Služba vlade RS za razvoj in evropsko Kohezijsko politiko.

 

Kanalizacija Brageti

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Opis projekta: Projekt je v fazi izvajanja. Neposredni cilj investicije je zgraditi ločeni sistem omrežja fekalne kanalizacije v zaselku Brageti s pripadajočimi objekti (jaški), skupaj z novimi hišnimi priključki, izgradnja črpališča s potrebnimi elektro instalacijami, izgradnja meteorne kanalizacije, obenem pa se obnovi 144 m javnega vodovodnega omrežja.

Sklad: Evropski sklad za regionalni razvoj

Naziv upravičenca: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper

Višina skupnih stroškov operacije: 368.187,40 €.

Višina javnih virov financiranja: 160.463,75 €.

Datum začetka operacije: 04.11.2013

Datum zaključka operacije: 31.12.2015

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije: Samostojna investicijska služba.

Povezava na spletno stran organa upravljanja: SVRK – Služba vlade RS za razvoj in evropsko Kohezijsko politiko.

 

Obnova Pokrajinskega muzeja Koper

Naložba je sofinancirana na podlagi Zakona o financiranju občin (ZFO-1)

Opis projekta: Ohraniti pomemben arhitekturni kulturni spomenik, omogočiti boljše pogoje za normalno poslovanje muzeja. Obnova kulturnega objekta v skupni kvadraturi 1.822 m2.

Vrednost realizacije celotnega projekta: 1.127.530,33 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 60.000,00 €

Datum začetka operacije: april 2013

Datum zaključka operacije: november 2014

 

Obnova Pokrajinskega muzeja Koper

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Opis projekta: Ohraniti pomemben arhitekturni kulturni spomenik, omogočiti boljše pogoje za normalno poslovanje muzeja. Obnova kulturnega objekta v skupni kvadraturi 1.822 m2.

Sklad: Evropski sklad za regionalni razvoj

Vrednost realizacije celotnega projekta: 1.127.530,33 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 777.954,59 €

Datum začetka operacije: april 2013

Datum zaključka operacije: december 2014

 

Celovita prenova javnih površin na obalnem delu mestnega jedra Kopra

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Opis projekta: Prenovljenih je 8.193 m2 javnih površin na obalnem delu mestnega jedra Kopra: prenovljen in razširjen je park pri Kapitaniji z montažo nepremične opreme skupne površine 2.815 m2, rekonstrukcija ulice Kopališko nabrežje v skupni površini 5.253 m2, ki obsega ureditev promenade za pešce, kar je z obstoječim prometnim režimom bistveno povečalo peščeve površine, prepolovila pa se je širina enosmerne ceste, kjer promet poteka enosmerno v smeri proti severni obvoznici zaradi ukinitve vzdolžnih parkirišč, izgradnja novega panoramskega dvigala na starem mestnem obzidju ob Bastionu s tlakovanjem 125 m2 površin na Belvederju.

Sklad: Evropski sklad za regionalni razvoj

Naziv upravičenca: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper

Višina skupnih stroškov operacije: 1.983.029,67 €.

Višina javnih virov financiranja: 1.359.458,54 €.

Datum začetka operacije: 29.11.2013

Datum zaključka operacije: 31.12.2014

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije: Samostojna investicijska služba.

Povezava na spletno stran organa upravljanja: SVRK – Služba vlade RS za razvoj in evropsko Kohezijsko politiko.

 

Parkirišče ob glavni avtobusni postaji Koper

Naložba je sofinancirana na podlagi Zakona o financiranju občin (ZFO-1)

Opis projekta: Vzpostavitev in spodbujanje razvoja učinkovitejšega, potnikom privlačnejšega in hitrejšega integriranega sistema javnega potniškega prometa. Izgradnja parkirišča v izmeri 3.147 m2 in 84 parkirnih mest.

Vrednost realizacije celotnega projekta: 625.157,12 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 30.000,00 €

Datum začetka operacije: januar 2014

Datum zaključka operacije: februar 2015

 

Parkirišče ob glavni avtobusni postaji Koper

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada

Kratek opis operacije: Zgrajeno bo parkirišče z 84 parkirnimi mesti, od tega 57 za osebna vozila in 27 za avtodome. Uveden bo enoten sistem plačevanja  tako, da bo plačilo parkirnine veljalo kot plačilo vozovnice za javni potniški promet. Osnovni namen investicije je vzpostavitev in spodbujanje razvoja učinkovitejšega, potnikom privlačnejšega in hitrejšega integriranega sistema javnega potniškega prometa. Projekt bo potnikom omogočil možnost preusmeritve na trajnostne oblike prevoza s prestopanjem iz osebnih vozil na trajnostno naravnan, energetsko učinkovitejši in čistejši javni potniški promet in uporabo koles za prevoz v center mesta.

Sklad: Kohezijski sklad

Naziv upravičenca: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper

Vrednost realizacije celotnega projekta: 625.157,12 €

Višina javnih virov financiranja: 312.887,05 €.

Datum začetka operacije: December 2013

Datum zaključka operacije: September 2015

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije: Samostojna investicijska služba.

Povezava na spletno stran organa upravljanjaSVRK – Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

 

Ureditev dodatnih športnih površin v športnem parku Bonifika v Kopru

Naložbo je sofinancirala Fundacija za šport

Opis projekta: S prenovo obstoječih in izvedbo novih športnih površin omogočiti vsem uporabnikom izredno pomembne športne površine, ki bodo pripomogle k izboljšanju pogojev za njihovo delovanje.

Vrednost realizacije celotnega projekta: 566.035,59 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 85.000,00 €

Datum začetka operacije: maj 2013

Datum zaključka operacije: maj 2014

 

Ureditev parkirišča ob Kolodvorski cesti

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada

Kratek opis operacije: Neposreden cilj investicije je izgradnja parkirišča z 193 parkirnimi mesti, skupne površine 4.318 m2. Parkirišče bo opremljeno z videonadzorom pred krajami avtomobilov, koles in vandalizmom, polnilno postajo za vozila na elektro pogon ter parkomati. Uveden bo enoten sistem plačevanja tako, da bo plačilo parkirnine veljalo kot plačilo vozovnice za javni potniški promet (dnevne ali mesečne).

Sklad: Kohezijski sklad

Naziv upravičenca: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper

Višina skupnih stroškov operacije: 354.472,43 €.

Višina javnih virov financiranja: 218.235,04 €.

Datum začetka operacije: Avgust 2013

Datum zaključka operacije: Julij 2014

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije: Samostojna investicijska služba.

Povezava na spletno stran organa upravljanja: SVRK – Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

 

Parkirišče ob priključnem kraku Semedela

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada

Kratek opis operacije: Neposreden cilj investicije je izgradnja parkirišča za osebna vozila v neposredni bližini lokacije koles za najem in postajališča javnega potniškega prometa, skupne površine 5.245 m2, skupne zmogljivosti 186 parkirnih mest z izvedbo ustreznega odvajanja meteornih odpadnih voda ter javne razsvetljave s potrebno električno napeljavo ter izgradnjo povezovalne ceste. Parkirišče bo opremljeno z videonadzorom, polnilnima postajama za vozila na elektro pogon ter parkomati. Uveden bo enoten sistem plačevanja tako, da bo plačilo parkirnine veljalo kot plačilo vozovnice za javni potniški promet.

Sklad: Kohezijski sklad

Naziv upravičenca: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper

Višina skupnih stroškov operacije: 494.585,87 €.

Višina javnih virov financiranja: 299.981,40 €.

Datum začetka operacije: Avgust 2013

Datum zaključka operacije: Julij 2014

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije: Samostojna investicijska služba.

Povezava na spletno stran organa upravljanja: SVRK – Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

 

Energetsko učinkovita sanacija Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije – vrtec pri osnovni šoli

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada

Kratek opis operacije: Z izvedbo investicije je bila izvedena energetska sanacija stavbe, zmanjšanje porabe toplotne energije in s tem tudi povečanje prihrankov, ter zmanjševanje onesnaževanja okolja zaradi uporabe obnovljivih virov energije za ogrevanje. Posledično je omogočena boljša kvaliteta vzgojno izobraževalnega procesa in izboljšanje bivalnih pogojev otrok.

Sklad: Kohezijski sklad

Naziv upravičenca: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper

Višina skupnih stroškov operacije: 202.826,65 €.

Višina javnih virov financiranja: 127.048,32 €.

Datum začetka operacije: 06.05.2013

Datum zaključka operacije: 22.12.2014

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije: Samostojna investicijska služba.

Povezava na spletno stran organa upravljanja: SVRK – Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

 

Energetsko učinkovita sanacija vrtec Semedela enota Markovec z dislociranimi oddelki OŠ Antona Ukmarja Koper

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada

Kratek opis operacije: Z izvedeno investicijo je bila izvedena energetska sanacija stavbe, zmanjšanje porabe toplotne energije in s tem povečanje prihrankov ter zmanjševanje onesnaževanja okolja zaradi uporabe obnovljivih virov energije za ogrevanje. Posledično je bila zvišana kvaliteta vzgojno izobraževalnega procesa.

Sklad: Kohezijski sklad

Naziv upravičenca: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper

Višina skupnih stroškov operacije: 419.637,15 €.

Višina javnih virov financiranja: 252.135,47 €.

Datum začetka operacije: 21.02.2013

Datum zaključka operacije: 19.02.2015

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije: Samostojna investicijska služba.

Povezava na spletno stran organa upravljanja: SVRK – Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

 

Energetsko učinkovita sanacija Osnovne šole Antona Ukmarja Koper

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada

Kratek opis operacije: Z izvedbo investicije je bila izvedena energetska sanacija stavbe, zmanjšanje porabe toplotne energije in s tem tudi povečanje prihrankov, ter zmanjševanje onesnaževanja okolja zaradi uporabe obnovljivih virov energije za ogrevanje. Posledično je omogočena boljša kvaliteta vzgojno izobraževalnega procesa in izboljšanje bivalnih pogojev učencev.

Sklad: Kohezijski sklad

Naziv upravičenca: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper

Višina skupnih stroškov operacije: 837.506,57 €.

Višina javnih virov financiranja: 559.439,42 €.

Datum začetka operacije: 10.04.2013

Datum zaključka operacije: 22.12.2014

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije: Samostojna investicijska služba.

Povezava na spletno stran organa upravljanja: SVRK – Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

 

Energetsko učinkovita sanacija Vrtca Koper enota Kekec

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada

Kratek opis operacije: Z energetsko učinkovito sanacijo smo omogočili boljšo kvaliteto vzgojno izobraževalnega procesa, izboljšali bivalno ugodje ter okolje otrok, prihranili pri stroških za energijo, zmanjšali emisije CO2 v okolje in upoštevali normative, ki jih postavlja Pures.

Z izvedbo investicije je bila izolirana celotna fasada, izolirane in na novo prekrite strehe, menjava vrat.

Sklad: Kohezijski sklad

Naziv upravičenca: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper

Višina skupnih stroškov operacije: 251.762,98 €.

Višina javnih virov financiranja: 141.132,64 €.

Datum začetka operacije: 21.02.2013

Datum zaključka operacije: 19.11.2014

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije: Samostojna investicijska služba.

Povezava na spletno stran organa upravljanja:  SVRK – Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

 

Energetsko učinkovita sanacija Osnovne šole Dušana Bordona Semedela

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada

Kratek opis operacije: Z izvedbo investicije je bila izvedena energetska sanacija stavbe, doseženo zmanjšanje porabe toplotne energije ter povečanje prihrankov. S sanacijo je bila omogočena boljša kvaliteta učnega procesa ter izboljšanje bivalnega okolja učencev. Izvedena je bila izolacija fasade, izolacija in zamenjava poševne in ravne strehe, zamenjava stavbnega pohištva ter zunanja senčila na južno orientiranih oknih, izolacija stropa v prostoru desno od kotlovnice, notranja in zunanja izolacija vkopanega zidu.

Sklad: Kohezijski sklad

Naziv upravičenca: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper

Višina skupnih stroškov operacije: 872.384,35 €.

Višina javnih virov financiranja: 404.372,74 €.

Datum začetka operacije: 07.02.2013

Datum zaključka operacije: 24.12.2014

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije: Samostojna investicijska služba.

Povezava na spletno stran organa upravljanja: SVRK – Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

 

Dozidava vrtca v Škofijah

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Kratek opis operacije: Namen investicije je dozidava obstoječega vrtca za zagotovitev primernih prostorskih pogojev za izvajanje vzgojno – varstvene dejavnosti v 8 oddelkih, od tega 2 za prvo in 6 za drugo starostno obdobje. Dozidava obstoječega vrtca v skupni velikosti 518,75 m2 površin, zagotovitev enakovrednih pogojev za optimalen razvoj vseh otrok in ustrezne varnostne pogoje za izvajanje dejavnosti. Doseči učinkovito in racionalno delovanje vrtca, kvaliteten vzgojni proces ter zagotoviti nova delovna mesta.

Sklad: Evropski sklad za regionalni razvoj

Naziv upravičenca: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper

Višina skupnih stroškov operacije: 746.718,34 €.

Višina javnih virov financiranja: 160.650,00 €.

Datum začetka operacije: 14.05.2009

Datum zaključka operacije: 31.12.2014

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije: Samostojna investicijska služba.

Povezava na spletno stran organa upravljanja: SVRK – Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

 

Obnova vaškega jedra Šmarje – 1. faza

Naložba je sofinancirana na podlagi Zakona o financiranju občin (ZFO-1)

Opis projekta: Ureditev tržnega prostora okoli servisno-storitvenega poslovnega in kulturnega objekta ter ureditev tržne površine.

Vrednost realizacije celotnega projekta: 281.720,74 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 204.351,87 €

Datum izvajanja operacije: 2012

 

Kolesarska pot Vanganel, odsek Manžan – Guci

Naložba je sofinancirana na podlagi Zakona o financiranju občin (ZFO-1)

Opis projekta: Celovita ureditev kolesarske steze s pripadajočimi objekti.

Vrednost realizacije celotnega projekta: 240.757,21 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 83.762,12 €

Datum izvajanja operacije: 2012

 

Izgradnja komunalne infrastrukture OPPN “Oskrbovana stanovanja in dom starejših občanov Olmo”

Naložba je sofinancirana na podlagi Zakona o financiranju občin (ZFO-1)

Opis projekta: Celovita ureditev komunalne infrastrukture na tem območju.

Vrednost realizacije celotnega projekta: 293.188,56 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 252.971,91 €

Datum začetka operacije: januar 2012

Datum zaključka operacije: julij 2012

 

Energetsko učinkovita sanacija Vrtec Semedela enota Rozmanova

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada

Kratek opis operacije: Z energetsko učinkovito sanacijo smo omogočili boljšo kvaliteto učnega procesa, izboljšali bivalno ugodje ter okolje otrok, prihranili pri stroških za energijo, zmanjšali emisije CO2 v okolje in upoštevali normative, ki jih postavlja Pures.

Z izvedbo investicije je bila izolirana celotna fasada, vse strehe so bile izolirane in na novo pokrite, zamenjano je bilo stavbno pohištvo in postavljena toplotna črpalka.

Sklad: Kohezijski sklad

Naziv upravičenca: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper

Višina skupnih stroškov operacije: 413.264,90 €.

Višina javnih virov financiranja: 221.217,97 €.

Datum začetka operacije: 16.10.2012

Datum zaključka operacije: 18.12.2013

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije: Timotej Pirjevec, odgovorni vodja projekta.

Povezava na spletno stran organa upravljanja: SVRK – Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

 

Energetsko učinkovita sanacija Osnovne šole Elvire Vatovec Prade

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada

Kratek opis operacije: Z energetsko učinkovito sanacijo smo omogočili boljšo kvaliteto učnega procesa, izboljšali bivalno ugodje ter okolje otrok, prihranili pri stroških za energijo, zmanjšali emisije CO2 v okolje in upoštevali normative, ki jih postavlja Pures.

Z izvedbo investicije je bila na predmetni stopnji izolirana fasada, izolirana streha z notranje strani, zamenjano stavbno pohištvo, postavljena zunanja senčila, izvedeno je bilo prezračevanje. Na razredni stopnji je bila izolirana streha, postavljena so bila zunanja senčila in toplotna črpalka.

Sklad: Kohezijski sklad

Naziv upravičenca: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper

Višina skupnih stroškov operacije: 683.016,56 €.

Višina javnih virov financiranja: 424.769,78 €.

Datum začetka operacije: 28.09.2012

Datum zaključka operacije: 18.12.2013

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije: Timotej Pirjevec, odgovorni vodja projekta.

Povezava na spletno stran organa upravljanja: SVRK – Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

 

Protokolarno prireditvena dvorana Sv. Frančiška Asiškega v Kopru

Naložba je sofinancirana na podlagi Zakona o financiranju občin (ZFO-1)

Opis projekta: Obnova in revitalizacija objekta kulturne dediščine cerkve Sv. Frančiška v Kopru za potrebe protokolarno – prireditvene dvorane.

Vrednost realizacije celotnega projekta: 1.556.803,61 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 158.281,87 €

Datum začetka operacije: junij 2008

Datum zaključka operacije: december 2014

 

Protokolarno prireditvena dvorana Sv. Frančiška Asiškega v Kopru

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Opis projekta: Obnova in revitalizacija objekta kulturne dediščine cerkve Sv. Frančiška v Kopru za potrebe protokolarno – prireditvene dvorane.

Sklad: Evropski sklad za regionalni razvoj

Vrednost realizacije celotnega projekta: 1.556.803,61 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 1.291.232,25 €

Datum začetka operacije: junij 2008

Datum zaključka operacije: september 2014

 

Gastronomski zakladi Istre 2012

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Projekt »Gastronomski zakladi Istre 2012« združuje gostinske ponudnike, organizatorje večjih gastronomskih prireditev, vinarje, oljkarje in druge ponudnike tipičnih gastronomskih produktov Istre.

Glavni cilj združevanja je ponuditi obiskovalcem Istre posebno doživetje, hkrati pa spodbujati promocijo in prodajo tipičnih gastronomskih produktov Istre in pospešiti razvoj turizma na podeželju. S projektnimi aktivnostmi motiviramo obiskovalce in turiste, k večkratnemu obisku sodelujočih gostinskih ponudnikov in prireditev. Na prireditvah omogočamo promocijo posameznih vinarjev, oljkarjev in drugih turističnih ponudnikom Istre ter posledično večamo potrošnjo obiskovalcev s čimer doprinesemo k razvoju ponudnikov na podeželju.

Rezultati operacije:

 • Izdelan Gastronomski vodnik Istre, 10.000 kom
 • Izvedene predstavitve gostinske ponudbe Istre po sejmih in prireditvah po Sloveniji,
 • Do 15.000 obiskovalcev na prireditvah GZI 2012
 • Izvedenih 24 vodenih tematskih večerov,
 • Do 240 obiskovalcev na vseh vodenih tematskih večerih GZI 2012
 • Izvedena nadgradnja spletne strani zakladi-istre.si
 • Izdelan vodnik Istrske vinske ceste, 10.000 kom
 • Izdelan vodnik Istrske oljčne ceste, 10.000 kom
 • Izdelana zloženka GZI 2012, 10.000 kom
 • Izdelani letaki GZI 2012, 10.000 kom
 • Izdelane programske zloženke, 5.000 kos/prireditev
 • Izdelani plakati, 100 kom/prireditev
 • Vključenih do 40 vinarjev
 • Vključenih do 20 oljkarjev
 • Organizirana »Istrska tržnica« po Sloveniji,
 • Izveden nakup 50 kom stojnic
 • Izvedena postavitev 50 kom označevalnih in informativnih tabel
 • Izvedena identifikacija in promocija gastronomskih prireditev Istre
 • Povezani ključni gastronomski akterji v projekt Gastronomski zakladi Istre
 • Do 10 prodanih aranžmajev, ki vključujejo povezovanje namestitvenih in gostinskih ponudnikov,
 • Izvedeno oglaševanje in promocija: izdelava letaka, oglaševanje na spletnih straneh, oglaševanje v tiskanih medijih, oglaševanje na jumbo oglasih, oglaševanje preko radijskih oglasov, promocija preko družabnih omrežij Facebook.

Vodilni partner: Mestna občina Koper

Partnerji operacije: Turistično združenje Portorož, g. i. z., Turistično združenje Izola, g. i. z.

Vir financiranja: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželjeProgram razvoj podeželja

 

Prenova večnamenske dvorane Bonifika

Naložba je sofinancirana na podlagi Zakona o financiranju občin (ZFO-1)

Opis projekta: Površina novih in obnovljenih športnih površin: 3300 m2. Število novih sedežev: 4245. Število ustvarjenih bruto delovnih mest: 1.

Vrednost realizacije celotnega projekta: 2.821.492,09 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 659.245,00 €

Datum izvajanja operacije: 2013

 

Prenova večnamenske dvorane Bonifika

Naložbo je sofinancirala Fundacija za šport

Opis projekta: Površina novih in obnovljenih športnih površin: 3300 m2. Število novih sedežev: 4245. Število ustvarjenih bruto delovnih mest: 1.

Vrednost realizacije celotnega projekta: 2.821.492,09 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 162.000,00 €

Datum  operacije: 2013

 

Prenova večnamenske dvorane Bonifika

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Opis projekta: Površina novih in obnovljenih športnih površin: 3300 m2. Število novih sedežev: 4245. Število ustvarjenih bruto delovnih mest: 1.

Sklad: Evropski sklad za regionalni razvoj

Vrednost realizacije celotnega projekta: 2.821.492,09 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 1.381.340,00 €

Datum izvajanja operacije: 2013

 

Izgradnja kanalizacije Šmarje – območje 3.3., 3.4., 3.5.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Opis projekta: Ohranjanje in varovanje okolja. Zgraditi ločen sistem omrežja fekalne kanalizacije: 0,770 km. Dolžina meteorne kanalizacije: 0,117 km. Število hišnih priključkov: 51.

Sklad: Evropski sklad za regionalni razvoj

Vrednost realizacije celotnega projekta: 558.334,30 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 343.640,41 €

Datum začetka operacije: november 2010

Datum zaključka operacije: september 2011

 

Sekundarno kanalizacijsko omrežje naselja Škofije I. faza – I. etapa

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Opis projekta: Ohranjanje in varovanje okolja. Dolžina rekonstruiranega vodovoda: 0,518 km. Dolžina odpadne kanalizacije: 2,175 km. Dolžina meteorne kanalizacije: 1,977 km. Število hišnih priključkov: 58.

Sklad: Evropski sklad za regionalni razvoj

Vrednost realizacije celotnega projekta: 1.649.439,77 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 945.771,35 €

Datum začetka operacije: januar 2010

Datum zaključka operacije: avgust 2011

 

Sekundarno kanalizacijsko omrežje naselja Dekani I. faza – I. etapa

Naložba je sofinancirana na podlagi Zakona o financiranju občin (ZFO-1)

Opis projekta: Varovanje in zaščita okolja, voda in vodotokov, čiščenje odpadnih voda zagotovitev oskrbe s pitno vodo.Dolžina novozgrajenega vodovodnega omrežja: 2,834 km. Dolžina odpadne kanalizacije: 4,874 km.Dolžina meteorne kanalizacije: 3,332 km. Število hišnih priključkov: 92.

Vrednost realizacije celotnega projekta: 3.842.939,10 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 311.644,08 €

Datum začetka operacije: januar 2010

Datum zaključka operacije: december 2011

 

Sekundarno kanalizacijsko omrežje naselja Dekani I. faza – I. etapa

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Opis projekta: Varovanje in zaščita okolja, voda in vodotokov, čiščenje odpadnih voda zagotovitev oskrbe s pitno vodo.Dolžina novozgrajenega vodovodnega omrežja: 2,834 km. Dolžina odpadne kanalizacije:: 4,874 km.Dolžina meteorne kanalizacije: 3,332 km. Število hišnih priključkov: 92.

Sklad: Evropski sklad za regionalni razvoj

Vrednost realizacije celotnega projekta: 3.842.939,10 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 1.961.476,01 €

Datum začetka operacije: januar 2010

Datum zaključka operacije: december 2011

 

Izvedba kanalizacije v naselju Šmarje območje 4

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Opis projekta: Zagotoviti prebivalcem naselja Šmarje (102 prebivalca) kvalitetnejše in bolj zdravo bivalno okolje. Dolžina odpadne kanalizacije: 0,760 km. Dolžina meteorne kanalizacije: 0,708 km.

Sklad: Evropski sklad za regionalni razvoj

Vrednost realizacije celotnega projekta: 878.968,55 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 434.480,00 €

Datum začetka operacije: januar 2010

Datum zaključka operacije: september 2010

 

Vodovod Hliban – Padovani

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Opis projekta: Razširitev vodooskrbnega sistema na manj razvita obmejna območja. Zagotovitev vodovodnega omrežja za 107 prebivalcev. Dolžina novozgrajenega vodovodnega omrežja 1.616 km.

Sklad: Evropski sklad za regionalni razvoj

Vrednost realizacije celotnega projekta: 660.942,76 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 500.000,00 €

Datum začetka operacije: december 2009

Datum zaključka operacije: december 2010

 

Rekonstrukcija Pristaniške ulice od Vojkovega nabrežja do Piranske vpadnice

Naložba je sofinancirana na podlagi Zakona o financiranju občin (ZFO-1)

Opis projekta: Rekonstrukcija 300 m cestišča, razširitev pločnika za pešce ter ureditev dotrajane komunalne infrastrukture. Omogočiti tekoč in varen promet vseh udeležencev v prometu okrog starega mestnega jedra.

Vrednost realizacije celotnega projekta: 1.213.815,15 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 676.273,00 €

Datum začetka operacije: januar 2009

Datum zaključka operacije: julij 2009

 

Prenova dvorane Zadružnega doma Škofije

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Opis projekta: Prenova 486,30 m2 dvorane Zadružnega doma Škofije s pripadajočimi prostori (oder, garderobe, sanitarije, predprostori), 177,40 m2 kletnih prostorov (prostor pod odrom in shramba rekvizitov) ter prenova fasade.

Sklad: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Vrednost realizacije celotnega projekta: 397.194,17 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 122.569,95 €

Datum začetka operacije: marec 2009

Datum zaključka operacije: februar 2010

 

Izgradnja balinarske dvorane Žusterna

Naložbo je sofinancirala Fundacija za šport

Opis projekta: Izgradnja športne štiristezne balinarske dvorane.

Vrednost realizacije celotnega projekta: 1.195.950,00 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 79.327,00 €

Datum začetka operacije: september 2010

Datum zaključka operacije: junij 2011

 

Izgradnja balinarske dvorane Žusterna

Naložbo je sofinanciralo Ministrstvo za šolstvo in šport

Opis projekta: Izgradnja športne štiristezne balinarske dvorane.

Vrednost realizacije celotnega projekta: 1.195.950,00 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 132.940,00 €

Datum začetka operacije: februar 2010

Datum zaključka operacije: november 2010

 

Ureditev športnega igrišča Žusterna

Naložbo je sofinancirala Fundacija za šport

Opis projekta: Ureditev športnega igrišča v Žusterni. Nove vadbene površine 800 m2.

Vrednost realizacije celotnega projekta: 151.749,90 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 31.300,00 €

Datum začetka operacije: maj 2009

Datum zaključka operacije: oktober 2010

 

Ureditev športnega igrišča Žusterna

Naložbo je sofinanciralo Ministrstvo za šolstvo in šport

Opis projekta: Ureditev športnega igrišča v Žusterni. Nove vadbene površine 800 m2.

Vrednost realizacije celotnega projekta: 151.749,90 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 30.110,00 €

Datum začetka operacije: maj 2009

Datum zaključka operacije: oktober 2010

 

Prenova Vojkovega nabrežja

Naložba je sofinancirana na podlagi Zakona o financiranju občin (ZFO-1)

Opis projekta: Obnovitev dotrajane komunalne infrastrukture in vozne površine. Izvedba naslednjih aktivnosti: izgradnja ceste in pločnikov, NN omrežja, telekomunikacijskega omrežja, javne razsvetljave in vodovoda.

Vrednost realizacije celotnega projekta: 1.252.644,54 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 407.174,84 €

Datum začetka operacije: 2008

Datum zaključka operacije: 2010

 

Gradnja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v naselju Zazid

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Opis projekta: Varovanje in zaščita okolja, vodnih virov, z učinkovitim čiščenjem odpadnih voda, oskrba s pitno vodo. Št. prebivalcev priključenih na kanalizacijski sistem v aglomeracijah: 75. Število prebivalcev s kvalitetnejšim in varnejšim vodovodnim sistemom: 75.

Sklad: Evropski sklad za regionalni razvoj

Vrednost realizacije celotnega projekta: 3.293.980,44 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 2.231.638,55 €

Datum začetka operacije: februar 2008

Datum zaključka operacije: junij 2009

 

Nadgradnja doma KS Gradin na Brezovici

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Opis projekta: Nadgradnja doma KS, nabava pohištva in druge opreme ter vzpostavitev delovanja e-točke.

Sklad: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Vrednost realizacije celotnega projekta: 520.176,57 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 120.064,66 €

Datum začetka operacije: pred 2008

Datum zaključka operacije: junij 2009

 

Rekonstrukcija ceste Gračišče – Smokvica

Naložba je sofinancirana na podlagi Zakona o financiranju občin (ZFO-1)

Opis projekta: Obnovljena lokalna cesta v dolžini 2,64 km ter 145 bivališč, katerim se rešuje problematika dostopa po slovenskem ozemlju.

Vrednost realizacije celotnega projekta: 1.841.835,00 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 673.745,00 €

Datum začetka operacije: 2007

Datum zaključka operacije: 2010

 

Rekonstrukcija ceste Gračišče – Smokvica

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Opis projekta: Obnovljena lokalna cesta v dolžini 2,64 km ter 145 bivališč, katerim se rešuje problematika dostopa po slovenskem ozemlju.

Sklad: Evropski sklad za regionalni razvoj

Vrednost realizacije celotnega projekta: 1.841.835,00 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 500.000,00 €

Datum začetka operacije: 2007

Datum zaključka operacije: 2010

 

Gospodarsko obrtna razvojna cona Srmin

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Opis projekta: Ureditev komunalno urejenih zemljišč za razvoj gospodarstva in podjetništva. Površina na novo opremljenih zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju: 7ha. Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest: 290.

Sklad: Evropski sklad za regionalni razvoj

Vrednost realizacije celotnega projekta: 15.353.580,01 €

Vrednost dodeljenih nepovratnih sredstev: 3.148.447,00 €

Datum začetka operacije: december 2007

Datum zaključka operacije: 30.06.2010