Zapri
05. 04. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v kampanji za evropske volitve Preberi več
Zapri

Kaj je OPN?

Občinski prostorski načrt je temeljni prostorski akt občine, ki ob upoštevanju usmeritev državnih prostorskih aktov in razvojnih potreb občine ter varstvenih zahtev določa cilje in izhodišča prostorskega razvoja na lokalni ravni. OPN načrtuje prostorsko ureditev lokalnega pomena, določa pogoje umeščanja objektov v prostor in je podlaga za trajnostno načrtovanje vseh posegov v prostor.

OPN je sestavljen iz strateškega in izvedbenega dela, ki obsegata tekstualni in grafični del.

Strateški del OPN predstavlja dolgoročno vizijo razvoja v prostoru za naslednjih 10–20 let in določa temeljne usmeritve prostorskega razvoja občine:

 • izhodišča in cilje ter zasnovo prostorskega razvoja občine,
 • usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo, usmeritve za razvoj v krajini, za določitev namenske rabe zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev ter zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena.

Grafične priloge strateškega dela so karte v merilu M 1 : 50.000.

Izvedbeni del OPN določa podrobnejšo namensko rabo prostora in prostorske izvedbene pogoje na parcelo natančno. Izvedbeni del OPN služi regulaciji gradenj in drugih posegov v prostor ter predstavlja podlago za pripravo projektov za izdajo gradbenih dovoljenj za gradnjo novih objektov, rekonstrukcijo, odstranitev objektov in spremembo namembnosti objektov, izdajo gradbenih dovoljenj za gradnjo nezahtevnih objektov in gradnjo oziroma postavitev enostavnih objektov.

V skladu z namensko rabo prostora so za posamezno enoto urejanja prostora določeni prostorski izvedbeni pogoji, ki določajo podrobne pogoje glede namembnosti in vrste posegov v prostor, njihove lege, velikosti, oblikovanja, parcelacije zemljišč, pogojev za priključitev objektov na gospodarsko javno infrastrukturo (ceste, vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje ipd.) in pogojev za ohranjanje kulturne dediščine, varstva narave, varstva okolja in naravnih dobrin. Hkrati so v izvedbenem delu OPN-ja določena območja, za katera je treba pripraviti občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) ali državni prostorski načrt (DPN).

Izvedbeni del OPN po posameznih enotah urejanja prostora določa:

 • območja namenske rabe prostora;
 • prostorske izvedbene pogoje;
 • območja, za katera se pripravi občinski podrobni prostorski načrt.

Grafične priloge izvedbenega dela vsebujejo karte v M 1:5.000.

Obvezne priloge OPN so:

 • povzetek iz Strategije prostorskega razvoja Slovenije
 • prikaz stanja prostora (pravni režimi – varovanja in omejitve)
 • seznam strokovnih podlag
 • pridobljene smernice in mnenja
 • obrazložitev
 • povzetek za javnost
 • okoljsko poročilo

 

Podlage za nastanek OPN: