Občinska uprava

Občinska uprava v okviru svojih pravic in dolžnosti opravlja upravne, strokovne, organizacijske in druge naloge, ki jih v skladu z zakonodajo izvaja za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev na področjih, določenih z Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Koper .

Pri svojem delu je občinska uprava samostojna in deluje v okviru Ustave RS, zakonov, statuta Mestne občine Koper, odlokov in drugih veljavnih podzakonskih predpisov.

Organizacija občinske uprave je prilagojena poslanstvu in nalogam občinske uprave ter procesom, ki zadevajo njene aktivnosti. V luči tega mora organiziranost občinske uprave zagotavljati:

  • zakonito, strokovno, učinkovito, racionalno in pravočasno izvrševanje nalog, ki izhajajo iz njenega poslanstva,

  • skozi smotrno organizacijo in vodenje dela v sami upravi,

  • koordinirano izvajanje nalog in učinkovito opravljanje ter realizacijo projektnih nalog,

  • za doseganje tega je predpogoj učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog in vrednotenje kvalitete opravljenih nalog ter

  • klima vrednotne ter operativne usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih storitev in nenazadnje,

  • sodelovanje z drugimi ustanovami in institucijami javnega in projektno tudi gospodarskega sektorja v prid vsem občanom Mestne občine Koper.

Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi direktor občinske uprave. Njene naloge opravljajo organi občinske uprave.

Seznam uradnih oseb, pooblaščenih za odločanje ali vodenje upravnih postopkov (.PDF, 252 kb)

Seznam uradnih oseb, pooblaščenih za odločanje ali vodenje upravnih postopkov (.DOCX, 159 kb)

Organiziranost občinske uprave

Občinska uprava

 

Organigram Občinske uprave Mestne občine Koper