Naknadni referendum 2021

Občinski svet Mestne občine Koper je na seji dne 22. julija 2021 sprejel Sklep o razpisu naknadnega referenduma o Odloku o veljavnosti prostorskih aktov na delu območja “Urbano središče Barka” (Uradni list RS, št. 125/21). Naknadni referendum bo potekal 10. oktobra 2021 na celotnem območju Mestne občine Koper. Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, se določi 1. september 2021.

Referendumsko vprašanje

Vprašanje, o katerem bodo volivci odločali na referendumu, se glasi: »Ali ste za to, da se uveljavi Odlok o veljavnosti prostorskih aktov na delu območja »Urbano središče Barka«, ki ga je sprejel Občinski svet Mestne občine Koper dne 23. junija 2021?«.

Odlok o veljavnosti prostorskih aktov na delu območja »Urbano središče Barka«

Sklep o določitvi volišč in njihovih sedežev

Občinska volilna komisija (OVK) bo določila volišča in njihove sedeže do 8. 9. 2021

Obrazci

Volilni odbori

OVK sprejema predloge za imenovanje predsednika in članov volilnega odbora ter njihovih namestnikov do 16. 9. 2021

Posebne oblike glasovanja

Predčasno glasovanje

Predčasno glasovanje za vse volivce, ki bodo v nedeljo, 10.10.2021, odsotni iz kraja stalnega prebivališča (kjer so sicer vpisani v volilni imenik), bo potekalo v sredo, 6.10.2021, in sicer:

  • Na volišču št. 901, na naslovu Mestna občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper

Volišče za predčasno glasovanje bo odprto med 7.00 in 19.00 uro.

Volivce, ki se nameravajo udeležiti predčasnega glasovanja, prosimo, da imajo s seboj osebni dokument, ki izkazuje njihovo identiteto ter obvestilo o volišču, na katerem bi imeli pravico glasovati v nedeljo, 10.10.2021.

Glasovanje po pošti

Po določbi 81. člena Zakona o volitvah v državni zbor lahko osebe, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, glasujejo po pošti, če to sporočijo Občinski volilni komisiji najkasneje deset dni pred dnem glasovanja, to je do vključno četrtka, 30.9.2021. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, ki to sporočijo okrajni volilni komisiji v roku iz prejšnjega stavka in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Volivci, ki jim je bila nepredvideno odvzeta prostost oziroma so nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali pa v institucionalno varstvo socialnovarstvenega zavoda ali so prejeli odločbo o invalidnosti po roku iz prejšnjega odstavka, lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo Občinski volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni imenik, najkasneje pet dni pred dnem glasovanja, to je do vključno ponedeljka 4.10.2021, in o tem priložijo ustrezno dokazilo (npr. potrdilo ali odločbo).

Volivec, ki želi glasovati po pošti, mora poslati Občinski volilni komisiji zahtevek za ta način glasovanja. V zahtevku mora navesti svoje osebne podatke ter naslov, na katerega naj mu Občinska volilna komisija pošlje volilno gradivo.

Glasovanje na domu

Skladno z 83. členom Zakona o lokalnih volitvah lahko volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik, glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo Občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja.

Volivec, ki želi glasovati na domu, mora najpozneje 3 (tri) dni pred dnem glasovanja, to je do srede, 6.10.2021, poslati občinski volilni komisiji zahtevek za ta način glasovanja. V zahtevku navede svoje osebne podatke. Kolikor tega ne more storiti sam, lahko v njegovem imenu vloži zahtevek tudi družinski član, sosed ali druga oseba vredna zaupanja (navesti mora svoje osebne podatke in tudi identifikacijsko številko osebnega dokumenta).

Rok za predložitev kandidatur je 9. 9. 2021 do 19. ure.
Seznam potrjenih kandidatur bo objavljen do 24. 9. 2021.
Do 26. 8. 2021 se tudi zbirajo predlogi za imenovanje predsednika in članov volilnih odborov.

Naknadni referendum izvaja občinska volilna komisija. Za dodatne informacije lahko kontaktirate:

Tajnik Občinske volilne komisije: Alan Žiberna – 05 6646 396
Namestnik tajnika Občinske volilne komisije: Miran Košpenda – 05 6646 231
E-mail naslov: volitve@koper.si