Zapri
05. 04. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v kampanji za evropske volitve Preberi več
Zapri

Lokalne volitve 2018

Volitve v občinski svet vodita in izvajata občinska volilna komisija in posebna občinska volilna komisija za volitve članov občinskega sveta – predstavnikov italijanske narodne skupnosti.

Volitve župana vodi in izvaja občinska volilna komisija, ki tudi vodi volitve v svete krajevnih skupnosti ter vodi in izvaja postopek za izvedbo referenduma.

Občinska volilna komisija opravlja tudi druge naloge, določene z zakonom in statutom Mestne občine Koper.

Sestavo in naloge volilnih komisij določa zakon. Imenuje jih občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Naloge komisije določa 41. člen Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17)

 • skrbi za zakonitost volitev v občinski svet;
 • potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in sestavlja sezname kandidatov oziroma list kandidatov;
 • določa volišča;
 • imenuje volilna odbore;
 • ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni ter daje poročila o izidu volitev;
 • opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami;
 • opravlja druge naloge, ki jih določa zakon o lokalnih volitvah.

Komisija mora opravljati svojo funkcijo vestno in odgovorno, delovati mora samo na podlagi zakonov in drugih predpisov, kot neodvisni organ. Komisija ima tajnika, ki je imenovan na predlog občinske uprave.

E-naslov Občinske volilne komisije in Posebne občinske volilne komisije: volitve2018@koper.si.

Tajnik Občinske volilne komisije: Alan Žiberna, tel. št. 030 304 169.

Namestnik tajnika Občinske volilne komisije: Miran Košpenda, tel. št. 05 6646 231.

Tajnik Posebne občinske volilne komisije: Ingrid Kozlovič, tel. št. 030 304 167.

Sklep o določitvi volišč in njihovih sedežev

Občinska volilna komisija Mestne občine Koper in Posebna občinska volilna komisija Mestne občine Koper sta na seji dne 5. 9. 2018 sprejeli Sklep o določitvi volišč in njihovih sedežev.

Predpisi

Obrazci

Naknadne volitve članov svetov krajevnih skupnosti

Kandidature za župana, člane občinskega sveta in člane sveta krajevne skupnosti morajo biti neposredno vložene na Občinsko volilno komisijo najpozneje do 18. 10. 2018 do 19. ure.

Število potrebnih podpor volivcev za določanje kandidatov in list kandidatov je skladno z Zakonom o lokalnih volitvah:

 • za župana – 404 (106. čl. ZLV, ugotovitveni sklep OVK),
 • za občinski svet – 425 (68. čl. ZLV, ugotovitveni sklep OVK),
 • za svet krajevne skupnosti – 10 (109. čl. ZLV).

V primeru težav ali nejasnosti pri izpolnjevanju obrazcev kontaktirajte Občinsko volilno komisijo na volitve2018@koper.si.

Ugotovitveni sklep OVK o potrebnih podporah volivcev

Občinski svet

Volilni odbori

Rok za predložitev predlogov kandidatov za sestavo volilnih odborov je potekel 13. 9. 2018.

Poziv k oddaji predlogov kandidatov za sestavo volilnih odborov

Seznam potrjenih kandidatur

Seznam potrjenih kandidatur – objavljeno 30. 10. 2018
Umik podatkov skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Seznam potrjenih kandidatur za naknadne volitve članov svetov krajevnih skupnosti – objavljeno 23. 11. 2018
Umik podatkov skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Izidi volitev

2. krog volitev za župana

Drugi krog volitev za župana bo potekal v nedeljo, 2. decembra 2018. Predčasno glasovanje bo potekalo v torek, sredo in četrtek (27.-29. november 2018) med 7. in 19. uro, na volišču na sedežu Mestne občine Koper.

Ugotovitveni sklep OVK MOK – 2. krog volitev za župana

Naknadne in ponovne volitve v KS

Razpišejo se naknadne volitve za člane svetov krajevnih skupnosti:

 • Krajevna skupnost Črni Kal, volilna enota 9, ki obsega naselje Predloka, prostorski okoliš (PO-ID) 191,
 • Krajevna skupnost Olmo-Prisoje, volilna enota 4, ki obsega dele naselja Koper in naselja Šalara z zaselkom Paderna, prostorski okoliši (PO-ID) 112, 123, 124, 125, 126, 335, 336,
 • Krajevna skupnost Pobegi-Čežarji, volilna enota 4, ki obsega del naselja Pobegi, prostorski okoliši (PO-ID) 165, 168, 379,
 • Krajevna skupnost Za Gradom, volilna enota 3, ki obsega prostorske okoliše (PO-ID) 54, 55, 56, 90, 361.

V vsaki volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti. Kandidature za naknadne volitve se lahko vložijo do petka, 23. 11. 2018, do 14. ure, pri Občinski volilni komisiji Mestne občine Koper.

Razpišejo se ponovne volitve za člane svetov krajevnih skupnosti na podlagi obstoječih kandidatur na naslednjih voliščih:

 • 409 – OŠ Anton Ukmar – Krajevna skupnost Žusterna,
 • 422 – SEPŠ Koper, Martinčev trg 3 – Krajevna skupnost Koper-center.

Naknadne in ponovne volitve se izvedejo skupaj z drugim krogom volitev župana dne 2. 12. 2018. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje torek, 20. 11. 2018.

Razpis naknadnih in ponovnih volitev članov svetov krajevnih skupnosti je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 73/18.

Razpis naknadnih in ponovnih volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Mestni občini Koper