Druga javna razgrnitev

Javna razgrnitev gradiva Dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta (OPN) poteka od 30. maja do 30. junija 2024 (preverite lokacije in termine). V okviru javne razgrnitve bo Mestna občina Koper izpeljala tudi dve javni obravnavi (datumi objavljeni na dnu strani). Javnost lahko v času javne razgrnitve poda pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo.

Namen druge javne razgrnitve je seznanitev javnosti s spremembami v Dopolnjenem osnutku OPN-ja v primerjavi z gradivom, ki je bilo prvič predmet obravnave v času razgrnitve med 14. 2. 2022 in 30. 4 2022, ter zbiranje pripomb in predlogov na prikazane spremembe. 

Vsebina OPN-ja, ki je tokrat predmet javne razgrnitve, je dopolnjena na način, da so v dokument smiselno vključene:

  1. sprejemljive oz. delno sprejemljive pripombe in predlogi, ki jih je MOK prejela v času prve javne razgrnitve;
  2. nekateri predlogi krajevnih skupnosti in rezultati prostorsko planerskih delavnic, ki so potekale v Škofijah, Bertokih in Dekanih;
  3. delno spremenjena območja izvzemov stavbnih zemljišč glede na prvo javno razgrnitev zaradi prejetih pripomb in ponovnega skrbnega tehtanja javnega in zasebnega interesa.

Uporabite portal za lažje pregledovanje gradiva in oddajo pripomb

Spodaj najdete celotno gradivo Dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta, ločeno po vsebinskih sklopih. Za lažje pregledovanje grafičnih vsebin in za enostavnejšo oddajo pripomb vas vabimo, da se poslužite namenskega spletnega portala, ki vsebuje grafične vsebine, prikazane na interaktivnem zemljevidu, omogoča pa tudi lažje iskanje in neposredno oddajo pripomb oziroma predlogov.

Navodila za oddajo pripomb na portalu (preberi več)

Pod tematskima sklopoma tekstualnega in grafičnega gradiva je povezava do namenske aplikacije za oddajo pripomb in predlogov.

Za pripombe in predloge na tekstualni del OPN (Odlok in Okoljsko poročilo s prilogami) se na povezavi odpre aplikacija z elektronskim obrazcem za oddajo pripomb in predlogov.

Za pripombe in predloge na grafični del OPN se na povezavi odpre aplikacija z grafičnim pregledovalnikom, ki v začetnem oknu prikaže pregledno karto območja MOK z namensko rabo prostora in drugimi regulacijami v prostoru.

S klikom na posamezno parcelo se odpre pogovorno okno z informacijo o namenski rabi, prostorsko izvedbenih pogojih ter omejitvah v prostoru. Pripombo ali predlog se lahko odda s klikom na ikono 'Oddaj pripombo' v orodni vrstici ali s klikom ikone v pogovornem oknu o informacijah parcele. Dodatna navodila za pomoč pri pregledovanju grafičnega dela in oddajo pripomb in predlogov so v aplikaciji.

Aplikacija vas bo obvestila o uspešni oddani pripombi in predlogu. Na elektronski naslov, ki ste ga navedli v aplikaciji boste prejeli potrdilo z vašo identifikacijsko številko (ID) pripombe. Potrdilo lahko shranite ali natisnete. Pomembno je, da si ID številko potrdila zapolnite, saj boste lahko samo preko zaporedne ID številke preverili stanje vaše pripombe, ko bo MOK po končani javni razgrnitvi javno objavila stališča do vseh prejetih pripomb in predlogov v času razgrnitve.

Oddaja pripomb in predlogov bo možna do vključno zadnjega dne javne razgrnitve, to je do nedelje, 30. 6. 2024.

Kdor nima možnosti uporabe spletnega namenskega portala za oddajo pripombe in predloga, jih bo lahko podal na isti način po navadni pošti, elektronski pošti oz. osebno na vložišču MOK, Verdijeva ulica 10, z uporabo predpisanega obrazca, dostopnega tukaj.

Za pomoč pri izpolnjevanju obrazca za oddajo pripomb lahko v času uradnih ur pokličete na telefonski številki 05 66 46 516 ali 05 66 46 275.

Pomoč pri pregledu gradiva in oddaji pripomb

Za dodatno pomoč občanom in občankam ter drugi zainteresirani javnosti pri vpogledu v razgrnjeno gradivo in oddajanju pripomb in predlogov bo v avli upravne stave MOK ter na Oddelku za prostorsko načrtovanje in urejanje prostora na razpolago uslužbenec, in sicer ob terminih:

  • ob ponedeljkih, torkih, četrtkih in petkih od 8.00 do 12.00 ter
  • ob sredah od 8.00 do 12.00 in od 14.00 do 17.00.

Razgrnjeno gradivo:

Spodaj je v digitalni obliki objavljeno vso razgrnjeno gradivo. Del gradiva je v tiskani obliki dostopno tudi za vpogled v avli upravne stavbe Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper.

Grafični del

Spremljajoče gradivo

Območje izvzemov stavbnih zemljišč

Zaradi prejetih pripomb v sklopu prve javne razgrnitve  in ponovnega skrbnega tehtanja javnega in zasebnega interesa so v razgrnjenem gradivu OPN-ja tudi delno spremenjena območja izvzemov stavbnih zemljišč glede na gradivo prve javne razgrnitve, torej območij zmanjšanja obsega nezazidanih stavbnih zemljišč glede na sedaj veljavni prostorski plan. Pripravil se je seznam vseh zemljišč na območju izvzemov, ki je v tiskani obliki dostopen tudi na sedežih krajevnih skupnosti. Vsa območja izvzemov stavbnih zemljišč ter vse druge spremembe med gradivom OPN-ja s prve javne razgrnitve in gradivom OPN-ja z druge javne razgrnitve ter spremembe osnovne namenske rabe med gradivom druge razgrnitve in stanjem rabe po trenutno veljavnem planu so razvidne na spletnem pregledovalniku.
Seznam zemljišč na območju izvzemov stavbnih zemljišč:

Javne obravnave gradiva

Mestna občina Koper bo v času druge javne razgrnitve OPN-ja izpeljala dve javni obravnavi, in sicer:

  • prva javna obravnava bo potekala v četrtek, 6. 6., ob 18.00 v dvorani Sv. Frančiška,
  • druga javna razgrnitev bo potekala v torek, 11. 6. ob 18.00 v dvorani Sv. Frančiška.

Predstavitvi na obeh javnih obravnavah bosta vsebinsko enaki.

Pred drugo javno razgrnitvijo

Pred izvedbo druge javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPN so bili člani Občinskega Sveta MOK in člani svetov Krajevnih skupnosti seznanjeni s ključnimi vsebinskimi spremembami dopolnjenega osnutka in nadaljnjimi koraki do sprejema OPN-ja. Predstavitvi sta potekali v sredo, 15. 5., ter v torek, 21. 5. 2024. S predhodnima seznanitvama je MOK želela doseči, da bi sodelujoči na predstavitvah bili informirani o ključnih zadevah in bi na ta način lahko krajankam in krajanom ustrezno pomagali razumeti namen in možnosti sodelovanja na prihajajoči javni razgrnitvi ter javnih obravnavah.
Poročilo s srečanja za seznanitev članov Sveta KS: