Nadzorni odbor

Dravo Ferligoj, predsednik
Nataša Killough, namestnica predsednika
Sašo Krmac
Boris Mazovec
Martin Nedoh
Bor Rozman
Alenka Šik

Poslovnik o delu Nadzornega odbora Mestne občine Koper

Program dela nadzornega odbora

Program dela 2020–2022

Nadzorni odbor je na podlagi 54. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št.90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) na 10. seji dne 13.5. 2020 obravnaval in sprejel naslednji Program dela Nadzornega odbora Mestne občine Koper za leto 2020 – 2022:

Nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine:

 • Pregled koncesijskih pogodb in njihovo izvajanje;
 • Pregled evidenc vodenja javne komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, ceste);
 • Pregled stavbnih pravic dodeljenih skladno z zakonom o graditvi objektov, ki so bile ustanovljene na nepremičninah v zadnjih treh letih v lasti MOK in ostalih javnih zavodih, javnih podjetjih;

Namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev:

 • Pregled projekta Solis;
 • Pregled projekta Parkirna hiša Muzejski trg.

Finančno poslovanje porabnikov računskih sredstev

 • Pregled finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada MOK vezano na subvencije stanarin;
 • Pregled zaključnega računa MOK za leto 2018, ki vključuje pregled na prihodkih in odhodkovnih postavk;
 • Pregled delovanja Turistične organizacije Koper v letih 2017 in 2018;
 • Pregled svetovalnih pogodb v višini od 15.000 do 20.000 EUR v letih 2017 in 2018, ki so bile sklenjene na Mestni občini Koper, Javnemu zavodu za šport in Javnemu podjetju Marjetica d.o.o.;
 • Pregled razmerij med Multimedijskim centom Vizija d.o.o in Mestno občino Koper.
 • Pregled pogodb z dobavitelji, podjemnih pogodb ter stroškov dela za leti 2018 in 2019 na Marjetici Koper d.o.o.
 • Pregled stavbnih pravic dodeljenih skladno z zakonom o graditvi objektov, ki so bile ustanovljene na nepremičninah v zadnjih treh letih v lasti MOK in ostalih javnih zavodih, javnih podjetjih;

Zadeve, ki jih predlagajo župan ali člani Občinskega sveta MOK in drugi pobudniki 

Program dela 2019

Nadzorni odbor je na podlagi 54. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št.90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) na 2. seji dne 21.3. 2019 obravnaval in sprejel naslednji Program dela Nadzornega odbora Mestne občine Koper za leto 2019:

Nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine:

 • Pregled menjalnih pogodb za zemljišča v letu 2016, 2017, 2018;
 • Pregled koncesijskih pogodb in njihovo izvajanje;
 • Pregled evidenc, ki so osnova za uporabo stavbnih zemljišč;
 • Pregled evidenc vodenja javne komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, ceste);
 • Pregled stavbnih pravic dodeljenih skladno z zakonom o graditvi objektov, ki so bile ustanovljene na nepremičninah v zadnjih treh letih v lasti MOK in ostalih javnih zavodih, javnih podjetjih;
 • Pregled smotrnosti uporabe poslovnih prostorov podjetja Bonifika d.o.o..

Namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev:

 • Pregled projekta Kapovizija;
 • Pregled projekta Solis;
 • Pregled projekta Parkirna hiša Muzejski trg.

Finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev:

 • Pregled finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada MOK vezano na subvencije stanarin;
 • Pregled zaključnega računa MOK za leto 2018, ki vključuje pregled na prihodkih in odhodkovnih postavk;
 • Pregled delovanja Turistične organizacije Koper v letih 2017 in 2018;
 • Pregled svetovalnih pogodb v višini od 15.000 do 20.000 EUR v letih 2017 in 2018, ki so bile sklenjene na Mestni občini Koper, Javnemu zavodu za šport in Javnemu podjetju Marjetica d.o.o.;
 • Pregled razmerij med Multimedijskim centom Vizija d.o.o in Mestno občino Koper.

Zadeve, ki jih predlagajo župan ali člani Občinskega sveta MOK in drugi pobudniki

Program dela 2018

Nadzorni odbor je na podlagi 54. člena statuta MOK na  20. seji dne  6.6.2018 obravnaval in sprejel naslednji Program dela Nadzornega odbora Mestne občine Koper za leto 2018:

 • Obravnava zaključnega računa MOK za leto 2017
 • Obravnava zaključnih računov oziroma letnih poročil nekaterih javnih zavodov,
  javnih podjetij, občinskih skladov in obravnava njihovih finančnih načrtov
 • Obravnava predloga proračuna MOK in finančnih načrtov krajevnih skupnosti
 • Nadaljevanje izvajanja vzorčnih pregledov gospodarnega in zakonitega
  poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev (Mestna občina Koper,
  krajevne skupnosti, stanovanjski sklad MOK, javni zavodi in službe)
 • Pregled učinkovitosti in gospodarnosti ravnanja s premoženjem MOK
 • Pregled namembnosti in gospodarnosti porabe proračunskih sredstev MOK v
  javnih podjetjih Marjetica Koper in Rižanski vodovod Koper
 • Nadaljevanje izvajanja pregledov nekaterih ključnih prihodkov in odhodkov
  MOK: nadaljevanje s pregledom odprtih terjatev in obveznosti Mestne občine Koper.
 • Zadeve, ki jih predlagajo Župan ali člani Občinskega sveta MOK in drugi
  pobudniki

Program dela 2017

Nadzorni odbor je na podlagi 54. člena statuta MOK na  15. seji dne  24.5.2017 obravnaval in sprejel naslednji Program dela Nadzornega odbora Mestne občine Koper za leto 2017:

 • Obravnava zaključnega računa MOK za leto 2016
 • Obravnava zaključnih računov oziroma letnih poročil nekaterih javnih zavodov, javnih podjetij, občinskih skladov in obravnava njihovih finančnih načrtov
 • Obravnava predloga proračuna MOK in finančnih načrtov krajevnih skupnosti
 • Nadaljevanje izvajanja vzorčnih pregledov gospodarnega in zakonitega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev (Mestna občina Koper, krajevne skupnosti, stanovanjski sklad MOK, javni zavodi in službe): Javni zavod Gasilska brigada Koper, Ljudska univerza Koper.
 • Pregled učinkovitosti in gospodarnosti ravnanja s premoženjem MOK
 • Pregled namembnosti in gospodarnosti porabe proračunskih sredstev MOK v javnih podjetjih Marjetica Koper in Rižanski vodovod Koper
 • Nadaljevanje izvajanja pregledov nekaterih ključnih prihodkov in odhodkov MOK : nadaljevanje s pregledom odprtih terjatev in obveznosti Mestne občine Koper.
 • Zadeve, ki jih predlagajo župan ali člani Občinskega sveta MOK in drugi pobudniki.

Program dela 2016

Nadzorni odbor je na podlagi 54. člena statuta MOK na   10. seji dne 20.4.2016 obravnaval in sprejel naslednji Program dela Nadzornega odbora Mestne občine Koper za leto 2016:

 • Obravnava zaključnega računa MOK za leto 2015
 • Obravnava zaključnih računov oziroma letnih poročil nekaterih javnih zavodov in javnih podjetij in občinskih skladov in obravnava njihovih finančnih načrtov
 • Obravnava predloga proračuna MOK in finančnih načrtov krajevnih skupnosti
 • Nadaljevanje izvajanja vzorčnih pregledov gospodarnega in zakonitega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev (Mestna občina Koper, krajevne skupnosti, stanovanjski sklad MOK, javni zavodi in službe)
 • Pregled učinkovitosti in gospodarnosti ravnanja s premoženjem MOK
 • Pregled priprave in izvajanja večjih projektov v MOK
 • Pregled namembnosti in gospodarnosti porabe proračunskih sredstev MOK v javnih podjetjih Komunala Koper in Rižanski vodovod Koper
 • Nadaljevanje izvajanja pregledov nekaterih ključnih prihodkov in odhodkov MOK
 • Zadeve, ki jih predlagajo Župan ali člani Občinskega sveta MOK in drugi pobudniki

Program dela 2015

Nadzorni odbor je na podlagi 54. člena statuta MOK na   2. seji dne obravnaval in sprejel naslednji Program dela Nadzornega odbora Mestne občine Koper za leto 2015:

 • Obravnava zaključnega računa MOK za leto 2014 (vključujoč zaključne račune krajevnih skupnosti)
 • Obravnava zaključnih računov oziroma letnih poročil nekaterih javnih zavodov in javnih podjetij in občinskih skladov in obravnava njihovih finančnih načrtov
 • Obravnava predloga proračuna MOK in finančnih načrtov krajevnih skupnosti
 • Nadaljevanje izvajanja vzorčnih pregledov gospodarnega in zakonitega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev (Mestna občina Koper, krajevne skupnosti, stanovanjski sklad MOK, javni zavodi in službe)
 • Pregled učinkovitosti in gospodarnosti ravnanja s premoženjem MOK
 • Pregled priprave in izvajanja večjih projektov v MOK
 • Pregled namembnosti in gospodarnosti porabe proračunskih sredstev MOK v javnih podjetjih Komunala Koper in Rižanski vodovod Koper
 • Nadaljevanje izvajanja pregledov nekaterih ključnih prihodkov in odhodkov MOK
 • Zadeve, ki jih predlagajo Župan ali člani Občinskega sveta MOK in drugi pobudniki

Program dela 2014

Nadzorni odbor je na podlagi 54. člena statuta MOK na  15 . seji dne obravnaval in sprejel naslednji Program dela Nadzornega odbora Mestne občine Koper za leto 2014:

 • Obravnava zaključnega računa MOK za leto 2013 (vključujoč zaključne račune krajevnih skupnosti)
 • Obravnava zaključnih računov oziroma letnih poročil nekaterih javnih zavodov in javnih podjetij in občinskih skladov in obravnava njihovih finančnih načrtov
 • Obravnava predloga proračuna MOK in finančnih načrtov krajevnih skupnosti
 • Nadaljevanje izvajanja vzorčnih pregledov gospodarnega in zakonitega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev (Mestna občina Koper, krajevne skupnosti, stanovanjski sklad MOK, javni zavodi in službe)
 • Pregled učinkovitosti in gospodarnosti ravnanja s premoženjem MOK
 • Pregled priprave in izvajanja večjih projektov v MOK
 • Pregled namembnosti in gospodarnosti porabe proračunskih sredstev MOK v javnih podjetjih Komunala Koper in Rižanski vodovod Koper
 • Nadaljevanje izvajanja pregledov nekaterih ključnih prihodkov in odhodkov MOK
 • Zadeve, ki jih predlagajo Župan ali člani Občinskega sveta MOK in drugi pobudniki

Program dela 2013

Nadzorni odbor je na podlagi 54. člena statuta MOK na  11 . seji dne obravnaval in sprejel naslednji Program dela Nadzornega odbora Mestne občine Koper za leto 2013:

 • Obravnava zaključnega računa MOK za leto 2012 (vključujoč zaključne račune krajevnih skupnosti)
 • Obravnava zaključnih računov oziroma letnih poročil nekaterih javnih zavodov in javnih podjetij in občinskih skladov in obravnava njihovih finančnih načrtov
 • Obravnava predloga proračuna MOK in finančnih načrtov krajevnih skupnosti
 • Nadaljevanje izvajanja vzorčnih pregledov gospodarnega in zakonitega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev (Mestna občina Koper, krajevne skupnosti, stanovanjski sklad MOK, javni zavodi in službe)
 • Pregled učinkovitosti in gospodarnosti ravnanja s premoženjem MOK
 • Pregled priprave in izvajanja večjih projektov v MOK
 • Pregled namembnosti in gospodarnosti porabe proračunskih sredstev MOK v javnih podjetjih Komunala Koper in Rižanski vodovod Koper
 • Nadaljevanje izvajanja pregledov nekaterih ključnih prihodkov in odhodkov MOK
 • Zadeve, ki jih predlagajo Župan ali člani Občinskega sveta MOK in drugi pobudniki

Program dela 2012

Nadzorni odbor je na podlagi 54. člena statuta MOK na 5. seji dne obravnaval in sprejel naslednji Program dela Nadzornega odbora Mestne občine Koper za leto 2012:

 • Obravnava zaključnega računa MOK za leto 2011 (vključujoč zaključne račune krajevnih skupnosti)
 • Obravnava zaključnih računov oziroma letnih poročil nekaterih javnih zavodov in javnih podjetij in občinskih skladov in obravnava njihovih finančnih načrtov
 • Obravnava predloga proračuna MOK in finančnih načrtov krajevnih skupnosti
 • Nadaljevanje izvajanja vzorčnih pregledov gospodarnega in zakonitega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev (Mestna občina Koper, krajevne skupnosti, stanovanjski sklad MOK, javni zavodi in službe)
 • Pregled učinkovitosti in gospodarnosti ravnanja s premoženjem MOK
 • Pregled priprave in izvajanja večjih projektov v MOK
 • Pregled namembnosti in gospodarnosti porabe proračunskih sredstev MOK v javnih podjetjih Komunala Koper in Rižanski vodovod Koper
 • Nadaljevanje izvajanja pregledov nekaterih ključnih prihodkov in odhodkov MOK
 • Zadeve, ki jih predlagajo Župan ali člani Občinskega sveta MOK in drugi pobudniki

Program dela 2011

Nadzorni odbor je na podlagi 54. člena statuta MOK na 18. seji dne 23. 3. 2011 obravnaval in sprejel naslednji Program dela Nadzornega odbora Mestne občine Koper za leto 2011:

 • Obravnava zaključnega računa MOK za leto 2010 (vključujoč zaključne račune krajevnih skupnosti);
 • Obravnava zaključnih računov oziroma letnih poročil nekaterih javnih zavodov in javnih podjetij in občinskih skladov in obravnava njihovih finančnih načrtov;
 • Obravnava predloga proračuna MOK in finančnih načrtov krajevnih skupnosti;
 • Nadaljevanje izvajanja vzorčnih pregledov gospodarnega in zakonitega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev (Mestna občina Koper, krajevne skupnosti, stanovanjski sklad MOK, javni zavodi in službe);
 • Pregled učinkovitosti in gospodarnosti ravnanja s premoženjem MOK;
 • Pregled priprave in izvajanja večjih projektov v MOK;
 • Pregled namembnosti in gospodarnosti porabe proračunskih sredstev MOK v javnih podjetjih Komunala Koper in Rižanski vodovod Koper;
 • Nadaljevanje izvajanja pregledov nekaterih ključnih prihodkov in odhodkov MOK;
 • Zadeve, ki jih predlagajo Župan ali člani Občinskega sveta MOK in drugi pobudniki.

Program dela 2010

 • Obravnava zaključnega računa MOK za leto 2009 (vključujoč zaključne račune krajevnih skupnosti);
 • Obravnava zaključnih računov oziroma letnih poročil nekaterih javnih zavodov in javnih podjetij in občinskih skladov in obravnava njihovih finančnih načrtov;
 • Obravnava predloga proračuna MOK in finančnih načrtov krajevnih skupnosti;
 • Nadaljevanje izvajanja vzorčnih pregledov gospodarnega in zakonitega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev (Mestna občina Koper, krajevne skupnosti, stanovanjski sklad MOK, javni zavodi in službe);
 • Pregled učinkovitosti in gospodarnosti ravnanja s premoženjem MOK;
 • Pregled priprave in izvajanja večjih projektov v MOK;
 • Pregled namembnosti in gospodarnosti porabe proračunskih sredstev MOK v javnih podjetjih Komunala Koper in Rižanski vodovod Koper;
 • Nadaljevanje izvajanja pregledov nekaterih ključnih prihodkov in odhodkov MOK;
 • Zadeve, ki jih predlagajo Župan ali člani Občinskega sveta MOK in drugi pobudniki.

Program dela 2009

 • Obravnava zaključnega računa MOK za leto 2008 (vključujoč zaključne račune krajevnih skupnosti);
 • Obravnava zaključnih računov oziroma letnih poročil nekaterih javnih zavodov in javnih podjetij in občinskih skladov in obravnava njihovih finančnih načrtov;
 • Obravnava predloga proračuna MOK in finančnih načrtov krajevnih skupnosti;
 • Nadaljevanje izvajanja vzorčnih pregledov gospodarnega in zakonitega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev (Mestna občina Koper, krajevne skupnosti, stanovanjski sklad MOK, javni zavodi in službe);
 • Pregled učinkovitosti in gospodarnosti ravnanja s premoženjem MOK;
 • Pregled priprave in izvajanja večjih projektov v MOK;
 • Pregled namembnosti in gospodarnosti porabe proračunskih sredstev MOK v javnih podjetjih Komunala Koper in Rižanski vodovod Koper;
 • Nadaljevanje izvajanja pregledov nekaterih ključnih prihodkov in odhodkov MOK;
 • Zadeve, ki jih predlagajo Župan ali člani Občinskega sveta MOK in drugi pobudniki.

Program dela 2008

Nadzorni odbor je na podlagi 54. člena statuta MOK na 7. seji dne 20. 2. 2008  obravnaval in sprejel naslednji Program dela Nadzornega odbora Mestne občine Koper za leto 2008:

 • Obravnava zaključnega računa MOK za leto 2007 (vključujoč zaključne račune krajevnih skupnosti);
 • Obravnava zaključnih računov oziroma letnih poročil nekaterih javnih zavodov in javnih podjetij in občinskih skladov in obravnava njihovih finančnih načrtov;
 • Obravnava predloga proračuna MOK in finančnih načrtov krajevnih skupnosti;
 • Nadaljevanje izvajanja vzorčnih pregledov gospodarnega in zakonitega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev (Mestna občina Koper, krajevne skupnosti, stanovanjski sklad MOK, javni zavodi in službe);
 • Pregled učinkovitosti in gospodarnosti ravnanja s premoženjem MOK;
 • Pregled priprave in izvajanja večjih projektov v MOK;
 • Pregled namembnosti in gospodarnosti porabe proračunskih sredstev MOK v javnih podjetjih Komunala Koper in Rižanski vodovod Koper;
 • Nadaljevanje izvajanja pregledov nekaterih ključnih prihodkov in odhodkov MOK;
 • Zadeve, ki jih predlagajo Župan ali člani Občinskega sveta MOK in drugi pobudniki.

Program dela 2007

Nadzorni odbor je na podlagi 54. člena statuta MOK na seji dne 25. 4. 2007 obravnaval in sprejel naslednji Program dela nadzornega odbora Mestne občine Koper 2007:

 • Obravnava zaključnega računa MOK za leto 2006 (vključujoč zaključne račune krajevnih skupnosti);
 • Obravnava zaključnih računov oziroma letnih poročil nekaterih javnih zavodov in javnih podjetij in občinskih skladov in obravnava njihovih finančnih načrtov;
 • Obravnava predloga proračuna MOK in finančnih načrtov krajevnih skupnosti;
 • Nadaljevanje izvajanja vzorčnih pregledov gospodarnega in zakonitega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev (Mestna občina Koper, krajevne skupnosti, stanovanjski sklad MOK, javni zavodi in službe);
 • Pregled učinkovitosti in gospodarnosti ravnanja s premoženjem MOK;
 • Pregled priprave in izvajanja večjih projektov v MOK;
 • Pregled namembnosti in gospodarnosti porabe proračunskih sredstev MOK v javnih podjetjih Komunala Koper in Rižanski vodovod Koper;
 • Nadaljevanje izvajanja pregledov nekaterih ključnih prihodkov in odhodkov MOK;
 • Zadeve, ki jih predlagajo Župan ali člani Občinskega sveta MOK in drugi pobudniki.

Program dela 2006

Nadzorni odbor je na podlagi 54. člena statuta MOK na seji dne 3. 4. 2006 obravnaval in sprejel naslednji Program dela Nadzornega odbora Mestne občine Koper za leto 2006:

 • Obravnava zaključnega računa MOK za leto 2005 (vključujoč zaključne račune krajevnih skupnosti);
 • Obravnava zaključnih računov oziroma letnih poročil nekaterih javnih zavodov in javnih podjetij in občinskih skladov in obravnava njihovih finančnih načrtov;
 • Obravnava predloga proračuna MOK in finančnih načrtov krajevnih skupnosti;
 • Nadaljevanje izvajanja vzorčnih pregledov gospodarnega in zakonitega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev (Mestna občina Koper, krajevne skupnosti, stanovanjski sklad MOK, javni zavodi in službe);
 • Pregled učinkovitosti in gospodarnosti ravnanja s premoženjem MOK;
 • Pregled priprave in izvajanja večjih projektov v MOK;
 • Pregled namembnosti in gospodarnosti porabe proračunskih sredstev MOK v javnih podjetjih Komunala Koper in Rižanski vodovod Koper;
 • Nadaljevanje izvajanja pregledov nekaterih ključnih prihodkov in odhodkov MOK;
 • Zadeve, ki jih predlagajo Župan ali člani Občinskega sveta MOK.

Program dela 2005

Nadzorni odbor je na podlagi 54. člena statuta MOK na seji dne 23. 3. 2005 obravnaval in sprejel naslednji Program dela nadzornega odbora Mestne občine Koper za leto 2005:

 • Obravnava zaključnega računa MOK za leto 2004 (vključujoč zaključne račune krajevnih skupnosti);
 • Obravnava zaključnih računov oziroma letnih poročil javnih zavodov in javnih podjetij in občinskih skladov in obravnava njihovih finančnih načrtov;
 • Obravnava predloga proračuna MOK in finančnih načrtov krajevnih skupnostiNadaljevanje izvajanja vzorčnih pregledov gospodarnega in zakonitega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev (Mestna občina Koper, krajevne skupnosti, stanovanjski sklad MOK, javni zavodi in službe);
 • Pregled učinkovitosti in gospodarnosti ravnanja s premoženjem MOK;
 • Pregled priprave in izvajanja večjih projektov v MOK;
 • Pregled namembnosti in gospodarnosti porabe proračunskih sredstev MOK v javnih podjetjih Komunala Koper in Rižanski vodovod Koper;
 • Nadaljevanje izvajanja pregledov nekaterih ključnih prihodkov in odhodkov MOK;
 • Zadeve, ki jih predlagajo Župan ali člani Občinskega sveta MOK.

Program dela nadzornega odbora

Program dela 2020–2022

Nadzorni odbor je na podlagi 54. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št.90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) na 10. seji dne 13.5. 2020 obravnaval in sprejel naslednji Program dela Nadzornega odbora Mestne občine Koper za leto 2020 – 2022:

Nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine:

 • Pregled koncesijskih pogodb in njihovo izvajanje;
 • Pregled evidenc vodenja javne komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, ceste);
 • Pregled stavbnih pravic dodeljenih skladno z zakonom o graditvi objektov, ki so bile ustanovljene na nepremičninah v zadnjih treh letih v lasti MOK in ostalih javnih zavodih, javnih podjetjih;

Namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev:

 • Pregled projekta Solis;
 • Pregled projekta Parkirna hiša Muzejski trg.

Finančno poslovanje porabnikov računskih sredstev

 • Pregled finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada MOK vezano na subvencije stanarin;
 • Pregled zaključnega računa MOK za leto 2018, ki vključuje pregled na prihodkih in odhodkovnih postavk;
 • Pregled delovanja Turistične organizacije Koper v letih 2017 in 2018;
 • Pregled svetovalnih pogodb v višini od 15.000 do 20.000 EUR v letih 2017 in 2018, ki so bile sklenjene na Mestni občini Koper, Javnemu zavodu za šport in Javnemu podjetju Marjetica d.o.o.;
 • Pregled razmerij med Multimedijskim centom Vizija d.o.o in Mestno občino Koper.
 • Pregled pogodb z dobavitelji, podjemnih pogodb ter stroškov dela za leti 2018 in 2019 na Marjetici Koper d.o.o.
 • Pregled stavbnih pravic dodeljenih skladno z zakonom o graditvi objektov, ki so bile ustanovljene na nepremičninah v zadnjih treh letih v lasti MOK in ostalih javnih zavodih, javnih podjetjih;

Zadeve, ki jih predlagajo župan ali člani Občinskega sveta MOK in drugi pobudniki 

Program dela 2019

Nadzorni odbor je na podlagi 54. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št.90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) na 2. seji dne 21.3. 2019 obravnaval in sprejel naslednji Program dela Nadzornega odbora Mestne občine Koper za leto 2019:

Nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine:

 • Pregled menjalnih pogodb za zemljišča v letu 2016, 2017, 2018;
 • Pregled koncesijskih pogodb in njihovo izvajanje;
 • Pregled evidenc, ki so osnova za uporabo stavbnih zemljišč;
 • Pregled evidenc vodenja javne komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, ceste);
 • Pregled stavbnih pravic dodeljenih skladno z zakonom o graditvi objektov, ki so bile ustanovljene na nepremičninah v zadnjih treh letih v lasti MOK in ostalih javnih zavodih, javnih podjetjih;
 • Pregled smotrnosti uporabe poslovnih prostorov podjetja Bonifika d.o.o..

Namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev:

 • Pregled projekta Kapovizija;
 • Pregled projekta Solis;
 • Pregled projekta Parkirna hiša Muzejski trg.

Finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev:

 • Pregled finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada MOK vezano na subvencije stanarin;
 • Pregled zaključnega računa MOK za leto 2018, ki vključuje pregled na prihodkih in odhodkovnih postavk;
 • Pregled delovanja Turistične organizacije Koper v letih 2017 in 2018;
 • Pregled svetovalnih pogodb v višini od 15.000 do 20.000 EUR v letih 2017 in 2018, ki so bile sklenjene na Mestni občini Koper, Javnemu zavodu za šport in Javnemu podjetju Marjetica d.o.o.;
 • Pregled razmerij med Multimedijskim centom Vizija d.o.o in Mestno občino Koper.

Zadeve, ki jih predlagajo župan ali člani Občinskega sveta MOK in drugi pobudniki

Program dela 2018

Nadzorni odbor je na podlagi 54. člena statuta MOK na  20. seji dne  6.6.2018 obravnaval in sprejel naslednji Program dela Nadzornega odbora Mestne občine Koper za leto 2018:

 • Obravnava zaključnega računa MOK za leto 2017
 • Obravnava zaključnih računov oziroma letnih poročil nekaterih javnih zavodov,
  javnih podjetij, občinskih skladov in obravnava njihovih finančnih načrtov
 • Obravnava predloga proračuna MOK in finančnih načrtov krajevnih skupnosti
 • Nadaljevanje izvajanja vzorčnih pregledov gospodarnega in zakonitega
  poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev (Mestna občina Koper,
  krajevne skupnosti, stanovanjski sklad MOK, javni zavodi in službe)
 • Pregled učinkovitosti in gospodarnosti ravnanja s premoženjem MOK
 • Pregled namembnosti in gospodarnosti porabe proračunskih sredstev MOK v
  javnih podjetjih Marjetica Koper in Rižanski vodovod Koper
 • Nadaljevanje izvajanja pregledov nekaterih ključnih prihodkov in odhodkov
  MOK: nadaljevanje s pregledom odprtih terjatev in obveznosti Mestne občine Koper.
 • Zadeve, ki jih predlagajo Župan ali člani Občinskega sveta MOK in drugi
  pobudniki

Program dela 2017

Nadzorni odbor je na podlagi 54. člena statuta MOK na  15. seji dne  24.5.2017 obravnaval in sprejel naslednji Program dela Nadzornega odbora Mestne občine Koper za leto 2017:

 • Obravnava zaključnega računa MOK za leto 2016
 • Obravnava zaključnih računov oziroma letnih poročil nekaterih javnih zavodov, javnih podjetij, občinskih skladov in obravnava njihovih finančnih načrtov
 • Obravnava predloga proračuna MOK in finančnih načrtov krajevnih skupnosti
 • Nadaljevanje izvajanja vzorčnih pregledov gospodarnega in zakonitega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev (Mestna občina Koper, krajevne skupnosti, stanovanjski sklad MOK, javni zavodi in službe): Javni zavod Gasilska brigada Koper, Ljudska univerza Koper.
 • Pregled učinkovitosti in gospodarnosti ravnanja s premoženjem MOK
 • Pregled namembnosti in gospodarnosti porabe proračunskih sredstev MOK v javnih podjetjih Marjetica Koper in Rižanski vodovod Koper
 • Nadaljevanje izvajanja pregledov nekaterih ključnih prihodkov in odhodkov MOK : nadaljevanje s pregledom odprtih terjatev in obveznosti Mestne občine Koper.
 • Zadeve, ki jih predlagajo župan ali člani Občinskega sveta MOK in drugi pobudniki.

Program dela 2016

Nadzorni odbor je na podlagi 54. člena statuta MOK na   10. seji dne 20.4.2016 obravnaval in sprejel naslednji Program dela Nadzornega odbora Mestne občine Koper za leto 2016:

 • Obravnava zaključnega računa MOK za leto 2015
 • Obravnava zaključnih računov oziroma letnih poročil nekaterih javnih zavodov in javnih podjetij in občinskih skladov in obravnava njihovih finančnih načrtov
 • Obravnava predloga proračuna MOK in finančnih načrtov krajevnih skupnosti
 • Nadaljevanje izvajanja vzorčnih pregledov gospodarnega in zakonitega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev (Mestna občina Koper, krajevne skupnosti, stanovanjski sklad MOK, javni zavodi in službe)
 • Pregled učinkovitosti in gospodarnosti ravnanja s premoženjem MOK
 • Pregled priprave in izvajanja večjih projektov v MOK
 • Pregled namembnosti in gospodarnosti porabe proračunskih sredstev MOK v javnih podjetjih Komunala Koper in Rižanski vodovod Koper
 • Nadaljevanje izvajanja pregledov nekaterih ključnih prihodkov in odhodkov MOK
 • Zadeve, ki jih predlagajo Župan ali člani Občinskega sveta MOK in drugi pobudniki

Program dela 2015

Nadzorni odbor je na podlagi 54. člena statuta MOK na   2. seji dne obravnaval in sprejel naslednji Program dela Nadzornega odbora Mestne občine Koper za leto 2015:

 • Obravnava zaključnega računa MOK za leto 2014 (vključujoč zaključne račune krajevnih skupnosti)
 • Obravnava zaključnih računov oziroma letnih poročil nekaterih javnih zavodov in javnih podjetij in občinskih skladov in obravnava njihovih finančnih načrtov
 • Obravnava predloga proračuna MOK in finančnih načrtov krajevnih skupnosti
 • Nadaljevanje izvajanja vzorčnih pregledov gospodarnega in zakonitega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev (Mestna občina Koper, krajevne skupnosti, stanovanjski sklad MOK, javni zavodi in službe)
 • Pregled učinkovitosti in gospodarnosti ravnanja s premoženjem MOK
 • Pregled priprave in izvajanja večjih projektov v MOK
 • Pregled namembnosti in gospodarnosti porabe proračunskih sredstev MOK v javnih podjetjih Komunala Koper in Rižanski vodovod Koper
 • Nadaljevanje izvajanja pregledov nekaterih ključnih prihodkov in odhodkov MOK
 • Zadeve, ki jih predlagajo Župan ali člani Občinskega sveta MOK in drugi pobudniki

Program dela 2014

Nadzorni odbor je na podlagi 54. člena statuta MOK na  15 . seji dne obravnaval in sprejel naslednji Program dela Nadzornega odbora Mestne občine Koper za leto 2014:

 • Obravnava zaključnega računa MOK za leto 2013 (vključujoč zaključne račune krajevnih skupnosti)
 • Obravnava zaključnih računov oziroma letnih poročil nekaterih javnih zavodov in javnih podjetij in občinskih skladov in obravnava njihovih finančnih načrtov
 • Obravnava predloga proračuna MOK in finančnih načrtov krajevnih skupnosti
 • Nadaljevanje izvajanja vzorčnih pregledov gospodarnega in zakonitega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev (Mestna občina Koper, krajevne skupnosti, stanovanjski sklad MOK, javni zavodi in službe)
 • Pregled učinkovitosti in gospodarnosti ravnanja s premoženjem MOK
 • Pregled priprave in izvajanja večjih projektov v MOK
 • Pregled namembnosti in gospodarnosti porabe proračunskih sredstev MOK v javnih podjetjih Komunala Koper in Rižanski vodovod Koper
 • Nadaljevanje izvajanja pregledov nekaterih ključnih prihodkov in odhodkov MOK
 • Zadeve, ki jih predlagajo Župan ali člani Občinskega sveta MOK in drugi pobudniki

Program dela 2013

Nadzorni odbor je na podlagi 54. člena statuta MOK na  11 . seji dne obravnaval in sprejel naslednji Program dela Nadzornega odbora Mestne občine Koper za leto 2013:

 • Obravnava zaključnega računa MOK za leto 2012 (vključujoč zaključne račune krajevnih skupnosti)
 • Obravnava zaključnih računov oziroma letnih poročil nekaterih javnih zavodov in javnih podjetij in občinskih skladov in obravnava njihovih finančnih načrtov
 • Obravnava predloga proračuna MOK in finančnih načrtov krajevnih skupnosti
 • Nadaljevanje izvajanja vzorčnih pregledov gospodarnega in zakonitega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev (Mestna občina Koper, krajevne skupnosti, stanovanjski sklad MOK, javni zavodi in službe)
 • Pregled učinkovitosti in gospodarnosti ravnanja s premoženjem MOK
 • Pregled priprave in izvajanja večjih projektov v MOK
 • Pregled namembnosti in gospodarnosti porabe proračunskih sredstev MOK v javnih podjetjih Komunala Koper in Rižanski vodovod Koper
 • Nadaljevanje izvajanja pregledov nekaterih ključnih prihodkov in odhodkov MOK
 • Zadeve, ki jih predlagajo Župan ali člani Občinskega sveta MOK in drugi pobudniki

Program dela 2012

Nadzorni odbor je na podlagi 54. člena statuta MOK na 5. seji dne obravnaval in sprejel naslednji Program dela Nadzornega odbora Mestne občine Koper za leto 2012:

 • Obravnava zaključnega računa MOK za leto 2011 (vključujoč zaključne račune krajevnih skupnosti)
 • Obravnava zaključnih računov oziroma letnih poročil nekaterih javnih zavodov in javnih podjetij in občinskih skladov in obravnava njihovih finančnih načrtov
 • Obravnava predloga proračuna MOK in finančnih načrtov krajevnih skupnosti
 • Nadaljevanje izvajanja vzorčnih pregledov gospodarnega in zakonitega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev (Mestna občina Koper, krajevne skupnosti, stanovanjski sklad MOK, javni zavodi in službe)
 • Pregled učinkovitosti in gospodarnosti ravnanja s premoženjem MOK
 • Pregled priprave in izvajanja večjih projektov v MOK
 • Pregled namembnosti in gospodarnosti porabe proračunskih sredstev MOK v javnih podjetjih Komunala Koper in Rižanski vodovod Koper
 • Nadaljevanje izvajanja pregledov nekaterih ključnih prihodkov in odhodkov MOK
 • Zadeve, ki jih predlagajo Župan ali člani Občinskega sveta MOK in drugi pobudniki

Program dela 2011

Nadzorni odbor je na podlagi 54. člena statuta MOK na 18. seji dne 23. 3. 2011 obravnaval in sprejel naslednji Program dela Nadzornega odbora Mestne občine Koper za leto 2011:

 • Obravnava zaključnega računa MOK za leto 2010 (vključujoč zaključne račune krajevnih skupnosti);
 • Obravnava zaključnih računov oziroma letnih poročil nekaterih javnih zavodov in javnih podjetij in občinskih skladov in obravnava njihovih finančnih načrtov;
 • Obravnava predloga proračuna MOK in finančnih načrtov krajevnih skupnosti;
 • Nadaljevanje izvajanja vzorčnih pregledov gospodarnega in zakonitega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev (Mestna občina Koper, krajevne skupnosti, stanovanjski sklad MOK, javni zavodi in službe);
 • Pregled učinkovitosti in gospodarnosti ravnanja s premoženjem MOK;
 • Pregled priprave in izvajanja večjih projektov v MOK;
 • Pregled namembnosti in gospodarnosti porabe proračunskih sredstev MOK v javnih podjetjih Komunala Koper in Rižanski vodovod Koper;
 • Nadaljevanje izvajanja pregledov nekaterih ključnih prihodkov in odhodkov MOK;
 • Zadeve, ki jih predlagajo Župan ali člani Občinskega sveta MOK in drugi pobudniki.

Program dela 2010

 • Obravnava zaključnega računa MOK za leto 2009 (vključujoč zaključne račune krajevnih skupnosti);
 • Obravnava zaključnih računov oziroma letnih poročil nekaterih javnih zavodov in javnih podjetij in občinskih skladov in obravnava njihovih finančnih načrtov;
 • Obravnava predloga proračuna MOK in finančnih načrtov krajevnih skupnosti;
 • Nadaljevanje izvajanja vzorčnih pregledov gospodarnega in zakonitega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev (Mestna občina Koper, krajevne skupnosti, stanovanjski sklad MOK, javni zavodi in službe);
 • Pregled učinkovitosti in gospodarnosti ravnanja s premoženjem MOK;
 • Pregled priprave in izvajanja večjih projektov v MOK;
 • Pregled namembnosti in gospodarnosti porabe proračunskih sredstev MOK v javnih podjetjih Komunala Koper in Rižanski vodovod Koper;
 • Nadaljevanje izvajanja pregledov nekaterih ključnih prihodkov in odhodkov MOK;
 • Zadeve, ki jih predlagajo Župan ali člani Občinskega sveta MOK in drugi pobudniki.

Program dela 2009

 • Obravnava zaključnega računa MOK za leto 2008 (vključujoč zaključne račune krajevnih skupnosti);
 • Obravnava zaključnih računov oziroma letnih poročil nekaterih javnih zavodov in javnih podjetij in občinskih skladov in obravnava njihovih finančnih načrtov;
 • Obravnava predloga proračuna MOK in finančnih načrtov krajevnih skupnosti;
 • Nadaljevanje izvajanja vzorčnih pregledov gospodarnega in zakonitega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev (Mestna občina Koper, krajevne skupnosti, stanovanjski sklad MOK, javni zavodi in službe);
 • Pregled učinkovitosti in gospodarnosti ravnanja s premoženjem MOK;
 • Pregled priprave in izvajanja večjih projektov v MOK;
 • Pregled namembnosti in gospodarnosti porabe proračunskih sredstev MOK v javnih podjetjih Komunala Koper in Rižanski vodovod Koper;
 • Nadaljevanje izvajanja pregledov nekaterih ključnih prihodkov in odhodkov MOK;
 • Zadeve, ki jih predlagajo Župan ali člani Občinskega sveta MOK in drugi pobudniki.

Program dela 2008

Nadzorni odbor je na podlagi 54. člena statuta MOK na 7. seji dne 20. 2. 2008  obravnaval in sprejel naslednji Program dela Nadzornega odbora Mestne občine Koper za leto 2008:

 • Obravnava zaključnega računa MOK za leto 2007 (vključujoč zaključne račune krajevnih skupnosti);
 • Obravnava zaključnih računov oziroma letnih poročil nekaterih javnih zavodov in javnih podjetij in občinskih skladov in obravnava njihovih finančnih načrtov;
 • Obravnava predloga proračuna MOK in finančnih načrtov krajevnih skupnosti;
 • Nadaljevanje izvajanja vzorčnih pregledov gospodarnega in zakonitega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev (Mestna občina Koper, krajevne skupnosti, stanovanjski sklad MOK, javni zavodi in službe);
 • Pregled učinkovitosti in gospodarnosti ravnanja s premoženjem MOK;
 • Pregled priprave in izvajanja večjih projektov v MOK;
 • Pregled namembnosti in gospodarnosti porabe proračunskih sredstev MOK v javnih podjetjih Komunala Koper in Rižanski vodovod Koper;
 • Nadaljevanje izvajanja pregledov nekaterih ključnih prihodkov in odhodkov MOK;
 • Zadeve, ki jih predlagajo Župan ali člani Občinskega sveta MOK in drugi pobudniki.

Program dela 2007

Nadzorni odbor je na podlagi 54. člena statuta MOK na seji dne 25. 4. 2007 obravnaval in sprejel naslednji Program dela nadzornega odbora Mestne občine Koper 2007:

 • Obravnava zaključnega računa MOK za leto 2006 (vključujoč zaključne račune krajevnih skupnosti);
 • Obravnava zaključnih računov oziroma letnih poročil nekaterih javnih zavodov in javnih podjetij in občinskih skladov in obravnava njihovih finančnih načrtov;
 • Obravnava predloga proračuna MOK in finančnih načrtov krajevnih skupnosti;
 • Nadaljevanje izvajanja vzorčnih pregledov gospodarnega in zakonitega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev (Mestna občina Koper, krajevne skupnosti, stanovanjski sklad MOK, javni zavodi in službe);
 • Pregled učinkovitosti in gospodarnosti ravnanja s premoženjem MOK;
 • Pregled priprave in izvajanja večjih projektov v MOK;
 • Pregled namembnosti in gospodarnosti porabe proračunskih sredstev MOK v javnih podjetjih Komunala Koper in Rižanski vodovod Koper;
 • Nadaljevanje izvajanja pregledov nekaterih ključnih prihodkov in odhodkov MOK;
 • Zadeve, ki jih predlagajo Župan ali člani Občinskega sveta MOK in drugi pobudniki.

Program dela 2006

Nadzorni odbor je na podlagi 54. člena statuta MOK na seji dne 3. 4. 2006 obravnaval in sprejel naslednji Program dela Nadzornega odbora Mestne občine Koper za leto 2006:

 • Obravnava zaključnega računa MOK za leto 2005 (vključujoč zaključne račune krajevnih skupnosti);
 • Obravnava zaključnih računov oziroma letnih poročil nekaterih javnih zavodov in javnih podjetij in občinskih skladov in obravnava njihovih finančnih načrtov;
 • Obravnava predloga proračuna MOK in finančnih načrtov krajevnih skupnosti;
 • Nadaljevanje izvajanja vzorčnih pregledov gospodarnega in zakonitega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev (Mestna občina Koper, krajevne skupnosti, stanovanjski sklad MOK, javni zavodi in službe);
 • Pregled učinkovitosti in gospodarnosti ravnanja s premoženjem MOK;
 • Pregled priprave in izvajanja večjih projektov v MOK;
 • Pregled namembnosti in gospodarnosti porabe proračunskih sredstev MOK v javnih podjetjih Komunala Koper in Rižanski vodovod Koper;
 • Nadaljevanje izvajanja pregledov nekaterih ključnih prihodkov in odhodkov MOK;
 • Zadeve, ki jih predlagajo Župan ali člani Občinskega sveta MOK.

Program dela 2005

Nadzorni odbor je na podlagi 54. člena statuta MOK na seji dne 23. 3. 2005 obravnaval in sprejel naslednji Program dela nadzornega odbora Mestne občine Koper za leto 2005:

 • Obravnava zaključnega računa MOK za leto 2004 (vključujoč zaključne račune krajevnih skupnosti);
 • Obravnava zaključnih računov oziroma letnih poročil javnih zavodov in javnih podjetij in občinskih skladov in obravnava njihovih finančnih načrtov;
 • Obravnava predloga proračuna MOK in finančnih načrtov krajevnih skupnostiNadaljevanje izvajanja vzorčnih pregledov gospodarnega in zakonitega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev (Mestna občina Koper, krajevne skupnosti, stanovanjski sklad MOK, javni zavodi in službe);
 • Pregled učinkovitosti in gospodarnosti ravnanja s premoženjem MOK;
 • Pregled priprave in izvajanja večjih projektov v MOK;
 • Pregled namembnosti in gospodarnosti porabe proračunskih sredstev MOK v javnih podjetjih Komunala Koper in Rižanski vodovod Koper;
 • Nadaljevanje izvajanja pregledov nekaterih ključnih prihodkov in odhodkov MOK;
 • Zadeve, ki jih predlagajo Župan ali člani Občinskega sveta MOK.