Zapri
05. 04. 2024 V veljavi sklep o plakatiranju v kampanji za evropske volitve Preberi več
Zapri

Direktorica občinske uprave

Direktorica občinske uprave vodi delo občinske uprave in njene upravne naloge. Imenuje in razrešuje jo župan.

Direktorica občinske uprave, ki jo imenuje in razrešuje župan, vodi delo občinske uprave in njene upravne naloge. Direktorica občinske uprave je uradnica po zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev. Zadevno vodenju dela direktorica občinske uprave pooblašča predstojnike za posamezne naloge v zvezi z vodenjem organov občinske uprave ter skrbi za dosledno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih predpisov o upravnem postopku.

Direktorica občinske uprave je za delo občinske uprave odgovorna županu, predstojniki organov občinske uprave pa za delo organov občinske uprave županu in direktorici občinske uprave. Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi na predlog direktorice občinske uprave določi župan. Direktor izdaja posamične akte iz izvirne pristojnosti občine ter lahko pooblasti predstojnike organov občinske uprave in delavce uprave za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka in odločanje. Ti lahko odločajo tudi o upravnih stvareh iz prenesene državne pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil, če ni po zakonu drugače določeno.

Pristojnosti direktorice občinske uprave:

  • samostojno načrtuje, organizira, usklajuje, nadzoruje delo občinske uprave ter v tem okviru skrbi za zakonito in učinkovito ter smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
  • določa obseg pooblastil predstojnikov ter vodij služb v zvezi z vodenjem uradov ter služb in sicer v zvezi s pristojnostjo odločanja o zadevah s področja dela urada,
  • sprotno poroča županu o poteku izvajanja nalog občinske uprave,
  • v okviru pooblastil župana odloča o sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi,
  • izdaja posamične akte iz izvirne pristojnosti občine ter iz prenesene državne pristojnosti,
  • odgovarja za delo občinske uprave,
  • predlaga županu sprejem določenih odločitev na podlagi predloga predstojnika posameznega urada,
  • na podlagi pooblastila župana izvršuje proračun občine,
  • opravlja druge naloge po pooblastilu župana.
Povezane vsebine