Služba za investicije

Služba za investicije vodi, načrtuje, organizira, usklajuje in izvaja investicije ter investicijsko vzdrževanje nepremičnega premoženja občine.

Spremlja in nadzira izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja, sodeluje pri vsebinski pripravi investicij za občinsko upravo in opravlja druge naloge s svojega delovnega področja.