Urad za finance in računovodstvo

Urad za finance in računovodstvo vodi finančno poslovanje in računovodstvo, pripravlja in izvršuje proračun občine, zaključni račun proračuna ter druge akte s področja financ in računovodstva, pripravlja in vodi premoženjsko bilanco občine, evidenco premoženja občine in opravlja naloge ravnanja s finančnim premoženjem občine.

Spremlja in nadzira porabo sredstev pri neposrednih proračunskih uporabnikih, opravlja finančne preglede vseh pravnih poslov občine in druge naloge s svojega delovnega področja.

V okviru urada delujejo:

  • Oddelek za finance in proračun
  • Oddelek za računovodstvo