Lokalne volitve 2014

Volitve v občinski svet vodita in izvajata občinska volilna komisija in posebna občinska volilna komisija za volitve članov občinskega sveta – predstavnikov italijanske narodne skupnosti, po posebni odločitvi občinskega sveta pa lahko tudi volilne komisije volilnih enot.

Volitve župana vodi in izvaja občinska volilna komisija, ki tudi vodi volitve v svete krajevnih skupnosti ter vodi in izvaja postopek za izvedbo referenduma.

Občinska volilna komisija opravlja tudi druge naloge, določene z zakonom in statutom Mestne občine Koper.

Sestavo in naloge volilnih komisij določa zakon.

Imenuje jih občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Naloge komisije določa 40. člen Zakona o lokalnih volitvah (Ur.l.RS št. 94/07–ZLV-UPB 3, 45/08 in 83/12) 

  • skrbi za zakonitost volitev v občinski svet,
  • potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in sestavlja seznam kandidatov oz. list kandidatov,
  • določa volišča,
  • imenuje volilne odbore,
  • ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni, ter daje poročila o izidu volitev,
  • opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami,
  • opravlja druge naloge, ki jih določa zakon o lokalnih volitvah.

Komisija mora opravljati svojo funkcijo vestno in odgovorno, delovati mora samo na podlagi zakonov in drugih predpisov, kot neodvisni organ. Komisija ima tajnika, ki je imenovan na predlog občinske uprave.

MESTNA OBČINA KOPER:

Tajnik Občinske volilne komisije: Šalini Mozetič Goljevšček, tel. št. 05 6646 336, e-pošta:salini.mozeticgoljevscek@koper.si.

Tajnik Posebne občinske volilne komisije: Melita Osvaldič, tel. št. 05 6646 214, e-pošta:melita.osvaldic@koper.si.

OBČINA ANKARAN:

Tajnik Občinske volilne komisije: Breda Bajec, tel. št. 05 6646 232, e-pošta: breda.bajec@koper.si.

Tajnik Posebne občinske volilne komisije: Peter Donaval, tel. št. 05 6646 214, e-pošta:peter.donaval@koper.si.

Obrazci

Seje volilnih komisij

Seznam potrjenih kandidatur

Seznam potrjenih kandidatov za volitve v Mestni občini Koper
V skladu z zahtevo informacijske pooblaščenke, ki je opozorila, da v času po volitvah ne obstaja pravna podlaga za objavo list kandidatov in kandidatur z vsemi osebnimi podatki kandidatov, smo sezname odstranili.

Seznam potrjenih kandidatov za volitve v Občini Ankaran
V skladu z zahtevo informacijske pooblaščenke, ki je opozorila, da v času po volitvah ne obstaja pravna podlaga za objavo list kandidatov in kandidatur z vsemi osebnimi podatki kandidatov, smo sezname odstranili.