Zapri
22. 05. 2024 Javno naznanilo o drugi javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Koper Preberi več
Zapri

Lokalne volitve 2022

Volitve v občinski svet vodita in izvajata občinska volilna komisija in posebna občinska volilna komisija za volitve članov občinskega sveta – predstavnikov italijanske narodne skupnosti.

Volitve župana vodi in izvaja občinska volilna komisija, ki tudi vodi volitve v svete krajevnih skupnosti ter vodi in izvaja postopek za izvedbo referenduma.

Občinska volilna komisija opravlja tudi druge naloge, določene z zakonom in statutom Mestne občine Koper.

Sestavo in naloge volilnih komisij določa zakon. Imenuje jih občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Naloge komisije določa 41. člen Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US)

  • skrbi za zakonitost volitev v občinski svet;
  • potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in sestavlja sezname kandidatov oziroma list kandidatov;
  • določa volišča;
  • imenuje volilna odbore;
  • ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni ter daje poročila o izidu volitev;
  • opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami;
  • opravlja druge naloge, ki jih določa Zakon o lokalnih volitvah.

Komisija mora opravljati svojo funkcijo vestno in odgovorno, delovati mora samo na podlagi zakonov in drugih predpisov, kot neodvisni organ. Komisija ima tajnika, ki je imenovan na predlog občinske uprave.

E-naslov Občinske volilne komisije in Posebne občinske volilne komisije: volitve2022@koper.si.

Tajnik Občinske volilne komisije: Jure Pograjc, tel. 051 229 420.

Namestnik tajnika Občinske volilne komisije: Jasna Cupin.

Tajnik Posebne občinske volilne komisije: Nina Markovič Žigon, tel. 051 300 156.

Namestnik tajnika Posebne občinske volilne komisije: Ingrid Kozlovič.

Naknadne volitve članov svetov Krajevnih skupnosti

Na podlagi 92. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je Občinska volilna komisija Mestne občine Koper dne 4.11.2022 razpisala naknadne volitve članov svetov krajevnih skupnosti v Mestni občini Koper.

Kandidature za naknadne volitve se lahko vložijo do torka, 15.11.2022, do 16. ure, pri Občinski volilni komisiji Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Naknadne volitve se izvedejo v nedeljo 4. decembra 2022.

Predčasno glasovanje na naknadnih volitvah za vse volivce, ki bodo v nedeljo, 4. decembra 2022, odsotni iz kraja stalnega prebivališča, bo potekalo v četrtek, 1. decembra 2022, na volišču št. 901, na naslovu Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper. Volišče za predčasno glasovanje bo odprto med 7. in 19. uro.

Ponovne volitve članov svetov Krajevnih skupnosti

Na podlagi 93. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je Občinska volilna komisija Mestne občine Koper dne 21.11.2022 razpisala ponovne volitve članov svetov krajevnih skupnosti v Mestni občini Koper.

Ponovne volitve se izvedejo v nedeljo 4. decembra 2022.

Predčasno glasovanje na ponovnih volitvah za vse volivce, ki bodo v nedeljo, 4. decembra 2022, odsotni iz kraja stalnega prebivališča, bo potekalo v četrtek, 1. decembra 2022, na volišču št. 901, na naslovu Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper. Volišče za predčasno glasovanje bo odprto med 7. in 19. uro.

Ugotovitveni sklep o število potrebnih podpor volivcev za vložitev kandidature za župana in za kandidaturo oziroma listo kandidatov za člane občinskega sveta

Ugotovitveni sklep o število potrebnih podpor volivcev za vložitev kandidature za predstavnike italijanske narodne skupnosti za občinski svet in Svet Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti

Sklep o določitvi volišč in njihovih sedežev

Občinska volilna komisija Mestne občine Koper in Posebna občinska volilna komisija Mestne občine Koper sta na seji dne 5. 9. 2022 sprejeli Sklep o določitvi volišč in njihovih sedežev.

Sklep o določitvi volišč in njihovih sedežev SLO-IT

Sklep o določitvi stroškov uporabe prostorov za volišča

Občinska volilna komisija Mestne občine Koper in Posebna občinska volilna komisija Mestne občine Koper sta na seji dne 5. 9. 2022 sprejeli Sklep o določitvi stroškov uporabe prostorov za volišča.

Sklep o določitvi stroškov uporabe prostorov za volišča_SLO-IT 

Sklep o določitvi članov volilnih odborov na voliščih

Občinska volilna komisija Mestne občine Koper in Posebna občinska volilna komisija Mestne občine Koper sta sprejeli Sklep o določitvi števila članov volilnih odborov na voliščih v Mestni občini Koper.

Sklep o določitvi števila članov volilnih odborov na voliščih (25.10.2022)

Sklep o izvedbi predčasnega glasovanja na lokalnih volitvah v Mestni občini Koper

Sklep o načinu izvedbe žreba na lokalnih volitvah v Mestni občini Koper

Občinska volilna komisija Mestne občine Koper je na seji dne 5. 9. 2022 sprejela Sklep o načinu izvedbe žreba na lokalnih volitvah v Mestni občini Koper.

Sklep o načinu izvedbe žreba na lokalnih volitvah v Mestni občini Koper

Predpisi

Obrazci

Župan

Občinski svet

Seje volilnih komisij

Seje Občinske volilne komisije