Predšolska vzgoja

Vrtec

Elektronski naslov

Ravnatelj

Naslov

Telefon

Vrtec Koper vrtec.koper@guest.arnes.si Alenka Rušt Kettejeva ulica 13, Koper +386 5 613 10 10
Vrtec Semedela vrtec.semedela@guest.arnes.si Nives Prša Nova ulica 2 b, Koper +386 5 614 50 20
Vrtec Delfino Blu info@delfino-blu.si Monica Bertok Kolarska 8, Koper +386 5 626 25 46
Vrtec pri OŠ Dekani o-dekani.kp@guest.arnes.si Selina Lešek Dekani 32, Dekani +386 5 662 12 46
Vrtec pri OŠ Istrskega odreda Gračišče tajnistvo.oskpio@guest.arnes.si Vanja Košpenda Gračišče 5, Gračišče +386 5 657 11 76
Vrtec pri OŠ Ivana Babiča-Jagra Marezige os.marezige@guest.arnes.si v. d. ravnatelja Matej Kos Marezige 33 a, Marezige +386 5 663 72 50
Vrtec pri OŠ Šmarje o-smarje.kp@guest.arnes.si Edi Glavina Šmarje 1, Šmarje +386 5 656 92 90
Vrtec pri OŠ Oskarja Kovačiča Škofije o-okskofije.kp@guest.arnes.si Vlasta Baraga Škofije 44/d, Škofije +386 5 662 65 80

Vpis otroka v vrtec

Predšolsko vzgojo v vrtcih urejata dva zakona, in sicer Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Zakon o vrtcih.

Starši imajo pravico do izbire med javnim in zasebnim vrtcem ter različnimi vzgojnimi programi. Ob sprejemu otroka v vrtec morajo starši priložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.

Vpis

Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto, predvidoma meseca februarja, vrtec pa vpisuje in sprejema otroke na podlagi prijav in prostih mest vse leto, skladno s Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtec. Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za vpis otrok v vse javne vrtce na območju Mestne občine Koper je uveden enoten vpis otrok. Starši oz. skrbniki vpišejo otroka tako, da oddajo vlogo za vpis otroka v vrtec na predpisanem obrazcu, in sicer le eno za posameznega otroka. V vlogi starš navede enoto vrtca, v katero želi vključiti otroka  in na upravo vrtca vlogo tudi odda. V vlogi lahko starši navedejo tudi druge enote vrtcev, v katere še želijo vključiti otroka, če otrok ne bo sprejet v enoto vrtca prve izbire oziroma navede, da želi vključiti otroka v katerokoli enoto kateregakoli vrtca. Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok, ki na podlagi kriterijev določi prednosti vrstni red. Po končanem postopku sprejema otrok v vse vrtce prve izbire, se čakalni seznami posameznih vrtcev združijo v centralni čakalni seznam, ki se objavi na spletnih straneh Mestne občine Koper. Vrtec prednostno sprejme otroke, za katere so vlagatelji predložili odločbo o usmeritvi, in otroke, za katere so vlagatelji predložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine.

Plačilo staršev za vrtec

Cene programov v vrtcu krijejo starši in občina. Občina krije del cene programa za otroke katerih starši imajo na njenem območju stalno prebivališče. Plačilo staršev določi krajevno pristojni Center za socialno delo na podlagi lestvice, ki starše razporeja v razrede od 1 do 9. Pri tem se upošteva neto mesečni dohodek na člana v primerjavi s poprečno neto plačo na zaposlenega v Republiki Sloveniji. Starši plačajo največ 77 % cene programa, v katerega je vključen otrok na podlagi Sklepa o ceni.

Uveljavljanje znižanega plačila vrtca

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstvih  določa, da o znižanem plačilu vrtca s 1.1.2012 odločajo pristojni centri za socialno delo.

Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna.

Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge-za novo koledarsko leto je to vedno decembra, sicer pa en mesec pred mesecem vstopa otroka v vrtec- podeli pa se za obdobje enega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice.

Starši uveljavljajo znižano plačilo vrtca pri krajevno pristojnih Centrih za socialno delo na enotni Vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v republiki Sloveniji, plačajo polno ceno programa, v katerega je vključen otrok.

Cena programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih Mestne občine Koper je določena s Sklepom o ceni.

Zasebni vrtci

V Mestni občini Koper delujejo naslednji zasebni vrtci:

Zasebni vrtec Račka, d.o.o.

Krpanova ulica 9
6000 Koper

T: 040  625 843
E: vrtec@racka.net
W: www.racka.net

Zasebni zavod Mali mehurčki Koper

Krpanova ulica 13
6000 Koper

T: 041 612 377
E: info@mehurcki.si
W: www.mehurcki.si

Montessori razvojni center Obala, Zasebni vrtec Hiša otrok na Obali, Koper

Kraljeva ulica 5
6000 Koper

Podatki o zavodu

 

Varuh predšolskih otrok

Na podlagi 24. b člena Zakona o vrtcih se varuhu predšolskih otrok iz proračuna občine zagotavljajo sredstva za namen sofinanciranja plačil staršev za varstvo otroka, ki ni bil sprejet v javni vrtec in je uvrščen na čakalni seznam. Varuhu pripadajo sredstva v višini 20 % cene programa, v katerega bi bil otrok vključen, če bi bil sprejet v vrtec.

Sredstva zagotavlja občina, v kateri imajo otrokovi starši stalno prebivališče oziroma občina, v kateri ima otrok stalno prebivališče skupaj z vsaj enim od staršev, za čas, ko je otrok uvrščen na čakalni seznam javnega vrtca.

Podrobnejše pogoje za sofinanciranje plačil staršev za varstvo otrok pri varuhu se določi v pogodbi, ki jo sklenete občina in varuh.

Seznam vrtcev in varuhov predšolskih otrok na domu dobite tukaj .

Subvencioniranje varstva otrok

Mestna občina Koper je sprejela Odlok o subvencioniranju varstva otrok, ki ureja dodeljevanje mesečne subvencije. Mesečna subvencija zagotavlja staršem s stalnim prebivališčem v Mestni občini Koper delno povrnitev stroškov, ki jih namenijo za samostojno organizirano varstvo otrok, ki prostega mesta pri vpisu v programe predšolske vzgoje, niso dobili.

Upravičenec uveljavlja pravico do subvencioniranja varstva s pisno Vlogo na predpisanem obrazcu.