Socialno varstvo

Obdaritev novorojencev

Mestna občina Koper na podlagi Odloka o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka izplačuje staršem enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka.

Upravičenec je eden od staršev novorojenca pod pogojem, da sta upravičenec in novorojenec državljana Republike Slovenije in imata na dan rojstva novorojenca stalno prebivališče v Mestni občini Koper.

Upravičenec uveljavlja pravico z vlogo na predpisanem obrazcu, najkasneje v štirih mesecih po otrokovem rojstvu.

 

Denarna socialna pomoč

Mestna občina Koper občanom in občankam omogoča uveljavljanje denarnih socialnih pomoči na podlagi Odloka o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper za:

 • nakup šolskih potrebščin osnovnošolcem;
 • plačilo ene šole v naravi osnovnošolcem v okviru obveznega programa šole;
 • plačilo kosil in malic osnovnošolcem med šolskim letom;
 • plačilo počitniškega varstva osnovnošolcem;
 • plačilo storitev socialnega servisa, in sicer dnevne dostave kosil na dom, varovanja na daljavo in storitve spremstva ter pomoči pri posameznih opravilih starejšim in invalidnim osebam, ki so po pravilniku, ki določa standarde in normative socialno varstvenih storitev, upravičene do socialne oskrbe na domu;
 • plačilo ogrevanja;
 • kritje drugih stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti.

Občinske denarne socialne pomoči so namenjene občanom s stalnim prebivališčem v Mestni občini Koper, ki trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, izkoristili pa so vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske in so se zaradi spleta neugodnih okoliščin, na katere niso mogli vplivati, znašli v takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti.

Vloga se na predpisanem obrazcu vloži pri Centru za socialno delo Južna Primorska, Enota Koper.

 

Subvencija najemnine

Do subvencioniranja najemnine je upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju, v tržnem stanovanju, v bivalni enoti (namenjena začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb), v namenskem najemnem stanovanju (npr. oskrbovana stanovanja) in v hišniškem stanovanju.

Subvencija se uveljavlja na pristojnem Centru za socialno delo, na obrazcu Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

 

Prispevek ZZZS za zavarovanje občanov

Občina zagotavlja in plačuje obvezno zdravstveno zavarovanje za zavarovance, državljane Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Mestni občini Koper, ki niso zavarovanci iz drugega naslova na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

S 1. 1. 2012 o osnovnem zdravstvenem zavarovanju odločajo pristojni centri za socialno delo.

Občani za ureditev osnovnega zdravstvenega zavarovanja oddajo Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev pri pristojnem Centru za socialno delo.

V skladu z Zakonom o finančni razbremenitvi občin prehaja strošek plačevanja prispevka obveznega zdravstvenega zavarovanja s 1. 1. 2021 na Republiko Slovenijo.

Skrb za starejše

V Mestni občini Koper se izvajajo naslednje storitve in programi socialnega varstva za starejše:

Pomoč na domu

Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti in v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca obsega naslednje sklope opravil:

 • pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb, oblačenju, slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju;
 • gospodinjsko pomoč, kamor sodi osnovno čiščenje in vzdrževanje bivalnih prostorov;
 • vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, prostovoljci in sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti.

Storitev se izvaja vse dni v tednu, v skladu z dogovorom o izvajanju storitve z uporabnikom.

Izvajalec: Obalni dom upokojencev Koper, Krožna cesta 5, 6000 Koper – Capodistria

Cena storitve:

 • 5,10 EUR na efektivno uro, opravljene od ponedeljka do sobote,
 • 7,14 EUR na efektivno uro opravljeno v nedeljo ali v nočnem času,
 • 7,65 EUR na efektivno uro opravljeno na dan državnega praznika in dela prostega dne.

Uporabnik ima možnost uveljavljati oprostitev plačila storitve.

Vodja: Suvada Čatak, univ. dipl. soc. del.
T: +386 5 665 97 97
M: +386 41 306 896
E: suvada.catak@odu.si
W: www.odu-koper.si

 

Dnevna dostava kosil na dom

Dnevna dostava kosil na dom je storitev, ki se izvaja vse dni v letu.

Izvajalec: Obalni dom upokojencev Koper, Krožna cesta 5, 6000 Koper – Capodistria

Cena:

 • 5,50 EUR za kosilo,
 • 6,67 EUR za kosilo z dostavo na dom.

Uporabnik ima možnost uveljavljati oprostitev plačila storitve.

Kontakt: Marina Ogrin, univ. dipl. psih.
T: +386 5 665 97 98
E: marina.ogrin@odu.si
W: www.odu-koper.si

 

Varovanje na daljavo

Celodnevno varovanje na daljavo z napravo za priklic pomoči (RDEČA TIPKA) zagotavlja varovanje uporabnikov na njihovem domu in informiranje o vseh drugih storitvah ter programih za starejše, s ciljem ohranjanja socialnih stikov. Storitev se izvaja 24 ur na dan, vse dni v letu.

Izvajalec: Center za pomoč na domu Mali princ Koper, Dolinska cesta 58 A, 6000 Koper – Capodistria

Cena storitve:

 • paket A (varovanje s pomočjo svojcev) 19,00 EUR mesečno,
 • paket B (varovanje z varnostno službo) 31,00 EUR mesečno.

Uporabnik ima možnost uveljavljati oprostitev plačila storitve.

Vodja: Urška Ličen, univ. dipl. soc. del.
T: +386 5 663 45 88
E: urska.licen@cpdmaliprinc.si
W: www.cpdmaliprinc.si

 

Druge storitve

Program Vitica obsega storitve spremstva in pomoči pri posameznih opravilih. Storitev se izvaja po dogovoru z uporabnikom, od ponedeljka do petka, od 7. do 15. ure.

Izvajalec: Center za pomoč na domu Mali princ Koper, Dolinska cesta 58 A, 6000 Koper – Capodistria

Cena storitve: 3,25 EUR za uro

Uporabnik ima možnost uveljavljati oprostitev plačila storitve.

Kontakt: Marina Ogrin, univ. dipl. psih.
M: +386 30 710 007
E: vitica@odu.si
W: www.odu-koper.si

Projekt Prostofer zagotavlja brezplačne prevoze starejših, socialno ogroženih oseb v Mestni občini Koper, ki sami ne vozijo, nimajo pomoči svojcev in imajo slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi.

Izvajalec: Zavod Zlata mreža, Obrtna cona Logatec 21, 1370 Logatec
Kontaktna oseba:        Miha Bogataj
Izvajanje storitve:       pon.–pet.: 7.–17. ure, po dogovoru
Cena storitve:                brezplačno
Telefon:                             080/10 10
E-mail:                                info@zlata-mreza.si
Spletna stran:                www.prostofer.si

 

Druženje starejših oseb

Center dnevnih aktivnosti za starejše občane Koper deluje v prostorih na Bonifiki v Kopru, Cesta Zore Perello Godina 3 in organizira aktivnosti za starejše občane, kot so delavnice, predavanja, izobraževanja, svetovanja, klubske ter športne dejavnosti in druženja starejših oseb, s ciljem ohranjanja in krepitve kakovosti njihovega vsakdanjega življenja ter vključenosti v skupnost. Aktivnosti so organizirane po v naprej določenem urniku in potekajo od ponedeljka do petka, od 7. do 19. ure.

Izvajalec: Zveza društev upokojencev Mestne občine Koper, Krpanova 13, 6000 Koper – Capodistria

T: +386 5 639 39 32
M: +386 40 205 678
E: cda.koper@siol.net
W: sites.google.com/site/cdakoper
FB: Center dnevnih aktivnosti za starejše občane MOK

 

Večgeneracijski center Morje je program, v okviru katerega izvajalec organizira različne dejavnosti za družine, otroke in mladostnike, starejše in druge ranljive skupine, s katerimi želi prispevati k dvigu kakovosti njihovega življenja, povezovanju in izmenjavi izkušenj ter preprečevanju socialne izključenosti.

Skupine starih ljudi za samopomoč delujejo v prostorih Medgeneracijskega društva Svetilnik v Kopru, Dolinska cesta 58 A in na drugih lokacijah v občini ter so organizirane za zadovoljevanje nematerialnih potreb starejših oseb. Srečanja so organizirana enkrat tedensko po vnaprej določenem urniku in dogovoru za sodelovanje v skupinah.

Izvajalec: Medgeneracijsko društvo Svetilnik, Dolinska cesta 58 A, 6000 Koper – Capodistria

M: +386 51 341 554
E: branka@knific.si

 

Čajanke – druženja starejših oseb potekajo v prostorih Centra za pomoč na domu Mali princ Koper v Kopru, Dolinska cesta 58 A in so organizirane z namenom tkanja novih prijateljstev, povezovanja z okoljem, prostovoljci in drugimi. Srečanja so organizirana enkrat mesečno ob vnaprej določenih terminih.

Izvajalec: Center za pomoč na domu Mali princ Koper, Dolinska cesta 58 A, 6000 Koper – Capodistria

T:+386 5 663 45 80
M: +386 51 357 429
E: op.center@cpdmaliprinc.si
W: www.mali-princ.si

 

Programi in storitve za starejše

Institucionalno varstvo starejših

Institucionalno varstvo predstavlja obliko obravnave v zavodu, ki upravičencem nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne družine. Obsega osnovno in socialno oskrbo ter zdravstveno varstvo. V občini delujeta dva javna socialnovarstvena zavoda ter oskrbni dom:

 

Obalni dom upokojencev Koper, Krožna cesta 5, 6000 Koper – Capodistria

T: +386 5 665 97 16
T: +386 41 360 205
T: +386 5 665 97 44
T: +386 41 665 495

 

Dom upokojencev Ptuj – enota Koper, Oljčna pot 65, 6000 Koper – Capodistria

T: +386 5 620 88 00

 

Dom Danica, d. o. o., Gažon 39, 6274 Šmarje

T: +386 5 656 01 59

 

Oskrba I – za osebe, ki zaradi starosti ali drugih razlogov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje in potrebujejo manjši obseg neposredne osebne pomoči;

Oskrba Il – za osebe z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki potrebujejo večji obseg neposredne osebne pomoči;

Oskrba III a – za osebe z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki v celoti potrebujejo neposredno osebno pomoč, in sicer za osebe, ki potrebujejo neposredno osebno pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb;

Oskrba III b – za osebe z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki v celoti potrebujejo neposredno osebno pomoč, in sicer za najtežje prizadete osebe;

Oskrba IV – za osebe z zahtevnejšimi dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki zaradi starostne demence ali sorodnih stanj potrebujejo delno ali popolno osebno pomoč in nadzor (oskrba dementnih oseb.

 

Med oblikami institucionalnega varstva je tudi dnevno varstvo, ki je namenjeno posameznikom, ki so starejši od 65 let in še ne potrebujejo celodnevne oskrbe, potrebujejo pa pomoč, nadzor ali organizirano obliko bivanja le za določeno število ur dnevno. Dnevno varstvo starejših je organizirano v okviru Obalnega doma upokojencev Koper, in sicer Dnevni center Oljka.

Izvajalec:                          Obalni dom upokojencev Koper, Krožna cesta 5, 6000 Koper

Kontaktna oseba:        Sintija Munđar, univ.dipl.soc.del

Izvajanje storitve:       pon.–pet. od 7. do 17. ure

Telefon:                             05/6659744, 041/665495

E- mail:                               info@odu.si, sintija.mundar@odu.si

Spletna stran:                www.odu-koper.si

Med oblikami institucionalnega varstva je tudi dnevno varstvo, ki je namenjeno posameznikom, ki so starejši od 65 let in še ne potrebujejo celodnevne oskrbe, potrebujejo pa pomoč, nadzor ali organizirano obliko bivanja le za določeno število ur dnevno. V Mestni občini Koper je organizirano dnevno varstvo starejših v okviru Obalnega doma upokojencev Koper:

Dnevni center Oljka, Krožna cesta 5, 6000 Koper – Capodistria

T: +386 5 665 97 44
T: +386 41 665 495

 

Obliko institucionalnega varstva predstavljajo tudi oskrbovana najemna stanovanja, namenjena starejšim od 65 let, ki jim zdravstveno stanje dopušča samostojno bivanje. Institucionalno varstvo v oskrbovanih stanovanjih, ki obsega osnovno in socialno oskrbo, zdravstveno varstvo in zdravstveno nego, izvajajo zunanji izvajalci. Lastnika oskrbovanih najemnih stanovanj sta Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper in Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o..

Oskrbovana najemna stanovanja, Oljčna pot 65 A, 6000 Koper – Capodistria

T: 080 30 18, Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper

 

V skladu s predpisi s področja socialnega varstva lahko invalidna oseba uveljavlja pravico do izbire družinskega pomočnika. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Vlogo za uveljavljanje te pravice vloži vlagatelj na Centru za socialno delo Južna Primorska, Enota Koper.

Izvajalec: Center za socialno delo Južna Primorska, Enota Koper, Cankarjeva 6, 6000 Koper – Capodistria

T: +386 5 663 45 50

 

Javna služba za pomoč družini na domu

Javna služba za pomoč družini na domu deluje v okviru Gerontološkega centra Koper na Dolinski cesti 58 A, 6000 Koper.

Pomoč na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Ta storitev obsega naslednje sklope opravil:

 • pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov);
 • gospodinjska pomoč (prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora);
 • pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo).

Izvajalec: Obalni dom upokojencev Koper, Krožna cesta 5, 6000 Koper – Capodistria

T: +386 5 665 97 04
T: +386 31 724 624

 

Druge storitve in programi za starejše

V okviru Gerontološkega centra Koper se izvajajo še naslednje storitve in programi za starejše:

Informacijska točka zagotavlja informacije o vseh storitvah in programih za starejše, ki so dostopni na območju Mestne občine Koper.

Izvajalec: Obalni dom upokojencev Koper, Krožna cesta 5, 6000 Koper – Capodistria

T: +386 5 665 96 90

 

Varovanje na daljavo – Rdeča tipka zagotavlja starejšim pomoč in podporo na domu 24 ur na dan, vse dni v letu. Pomoč je dosegljiva z napravo za priklic pomoči s stiskom na »rdečo tipko« obeska ali zapestnice. Z naprave se starejša oseba v težavah poveže z operativnim centrom, ki organizira ustrezno obliko pomoči.

Izvajalec: Obalni dom upokojencev Koper, Krožna cesta 5, 6000 Koper – Capodistria

T: +386 5 663 45 85, +386 5 663 45 88
M: +386 51 357 429

 

Program spremljanja in družabništva – Vitica zagotavlja starejšim storitve spremstva (in prevoza), kot so spremstvo k zdravniku, v bolnišnico, lekarno, na pokopališče in pomoč pri posameznih opravilih.

Izvajalec: Obalni dom upokojencev Koper, Krožna cesta 5, 6000 Koper – Capodistria

T: +386 5 663 45 88
M: +386 30 710 007

 

Projekt Prostofer zagotavlja brezplačne prevoze starejših, socialno ogroženih oseb v Mestni občini Koper, ki sami ne vozijo, nimajo pomoči svojcev in imajo slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi.

Izvajalec: Zavod Zlata mreža, Obrtna cona Logatec 21, 1370 Logatec

T: 080 10 10

 

Dnevna dostava kosil na dom starejšim in invalidnim osebam. Storitev se izvaja vse dni v letu.

Izvajalec: Obalni dom upokojencev Koper, Krožna cesta 5, 6000 Koper – Capodistria

T: +386 5 665 97 98

 

Čajanke – druženja starejših oseb potekajo v prostorih Gerontološkega centra Koper in so organizirana z namenom tkanja novih prijateljstev, povezovanja z okoljem, prostovoljci in drugimi. Srečanja so organizirana enkrat mesečno ob vnaprej določenih terminih.

Izvajalec: Obalni dom upokojencev Koper, Krožna cesta 5, 6000 Koper – Capodistria

T: +386 5 663 45 85, +386 5 663 45 88

 

Skupine starih ljudi za samopomoč so pogovorne skupine, ki jih vodi usposobljen voditeljski par. Srečanja so organizirana enkrat tedensko po vnaprej določenem urniku. Skupina šteje največ deset oseb. Program v dvajsetih skupinah deluje že preko trideset let.

Izvajalec: Medgeneracijsko društvo Svetilnik Koper, Mladinska ulica 6, 6000 Koper – Capodistria

M: +386 51 341 554

 

Center dnevnih aktivnosti za starejše občane deluje v prostorih na Bonifiki v Kopru. Organizira različne aktivnosti za starejše, kot so delavnice, predavanja, izobraževanja, svetovanja, klubske in športne dejavnosti ter druženja starejših oseb, z namenom ohranjanja in krepitve kakovosti njihovega vsakdanjega življenja ter vključenosti v skupnost. Na podlagi potreb organizira izvajalec nekatere aktivnosti tudi v posameznih krajevnih skupnostih.

Izvajalec: Zveza društev upokojencev Mestne občine Koper, Cesta Zore Perello – Godina 3, 6000 Koper – Capodistria

T: +386 5 990 28 45
T: +386 40 205 678

 

Večgeneracijski center Morje prav tako deluje v prostorih na Bonifiki v Kopru. Organizira različne dejavnosti za družine, otroke in mladostnike, starejše in druge ranljive skupine, s katerimi želi prispevati k dvigu kakovosti njihovega življenja, povezovanju in izmenjavi izkušenj ter preprečevanju socialne izključenosti. Dejavnosti organizira na različnih lokacijah v Kopru, Izoli, Piranu in Sežani.

Izvajalec: Zveza društev upokojencev Mestne občine Koper, Cesta Zore Perello – Godina 3, 6000 Koper – Capodistria

T: +386 5 627 46 37
T: +386 40 772 030

 

Programi in storitve za socialno ogrožene in druge ranljive skupine prebivalstva

V Mestni občini Koper, v Prisojah 1, deluje Dnevni delovno-terapevtski center Barčica, ki vključenim uporabnikom, osebam s težavami v duševnem zdravju, omogoča življenje v domačem okolju. Temeljni cilj programa je usposobitev uporabnikov za samostojno življenje.

Izvajalec: Center za socialno delo Južna Primorska, Prisoje 1, 6000 Koper – Capodistria

T: +386 5 663 45 76

 

V občini deluje tudi Stanovanjska skupina za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju Val na Levji ulici 7 v Kopru. Dejavnosti in aktivnosti programa se smiselno dopolnjujejo s programom Dnevnega delovno terapevtskega centra Barčica.

Izvajalec: Center za socialno delo Južna Primorska, Prisoje 1, 6000 Koper – Capodistria

T: +386 5 663 45 92
M: +386 51 320 696

 

Varstveno delovni center Koper izvaja dopolnilni program z nazivom Program za izboljšanje kakovosti življenja uporabnikov in uporabnic VDC Koper, ki obsega različne dejavnosti za izboljšanje kakovosti življenja uporabnikov in njihovo večje vključevanje v širše socialno okolje.

Izvajalec: Varstveno delovno center Koper, Muzejski trg 7, 6000 Koper – Capodistria

T: +386 5 626 28 53

 

Dnevni center za otroke in mladostnike Koper PetKA je program, namenjen predvsem socialno ogroženim otrokom in mladostnikom iz Mestne občine Koper, ki imajo težave v odraščanju oziroma so prikrajšani za normalno družinsko življenje. Program se izvaja na Kolarski ulici 10 v Kopru.

Izvajalec: Center za socialno delo Južna Primorska, Prisoje 1, 6000 Koper – Capodistria

T: +386 5 663 45 90

 

Pravni center za varstvo človekovih pravic Koper izvaja program Brezplačno pravno svetovanje za socialno ogrožene občane Mestne občine Koper. V okviru programa zagotavlja storitev brezplačne pravne pomoči predvsem prejemnikom denarne socialne pomoči, brezposelnim, zaposlenim z zelo nizkimi dohodki in drugim socialno ogroženim skupinam prebivalstva.

Izvajalec: Pravni center za varstvo človekovih pravic Koper, Ulica pri Velikih vratih 6, 6000 Koper – Capodistria

M: +386 31 772 737

 

Primorsko svetovalno središče Koper izvaja program Brezplačno psihosocialno svetovanje za socialno ogrožene občane Mestne občine Koper. V okviru programa zagotavlja psihosocialno svetovanje posameznikom, ki so se znašli v različnih osebnih stiskah.

Izvajalec: Primorsko svetovalno središče Koper, Cesta Zore Perello – Godina 3, 6000 Koper – Capodistria

M: +386 41 360 913

 

RKS – Območno združenje Koper izvaja program Zavetišče za brezdomne osebe z individualno obravnavo. Program zagotavlja brezdomcem začasno nastanitev – prenočitev (v bivalnih kontejnerjih), svetovanje, informiranje, individualno obravnavo in materialno pomoč (tudi s toplimi obroki), različne aktivnosti v okviru dnevnega centra ter pomoč s terenskim delom.

Izvajalec: RKS – Območno združenje Koper, Gramšijev trg 1, 6000 Koper – Capodistria

T: +386 5 627 81 12
M: +386 41 965 489

 

Nastanitvena stanovanjska podpora za brezdomne osebe pomeni nadgradnjo programa zavetišča, ki omogoča uporabnikom, da si ob ustrezni strokovni podpori uredijo in izboljšajo pogoje svojega življenja, dosegajo cilje, ki si jih sami zastavijo, in se v čim večji meri delovno aktivirajo ter bivalno osamosvojijo.

Izvajalec: RKS – Območno združenje Koper, Gramšijev trg 1, 6000 Koper – Capodistria

T: +386 5 627 81 12
M: +386 41 965 489

 

Občina se v reševanje socialnih stisk in težav socialno ogroženih družin ter posameznikov in drugih ranljivih skupin prebivalstva vključuje tudi na ta način, da sofinancira programe socialnega varstva na podlagi javnega razpisa, kot so:

 • programi pomoči, ki so namenjeni osebam s težavami v duševnem zdravju, invalidnim osebam ter socialno ogroženim družinam in posameznikom;
 • programi dela z zasvojenimi in preventivni programi, namenjeni osveščanju in zmanjševanju vpliva dejavnikov tveganja ter preprečevanju zasvojenosti;
 • programi socialne preventive, namenjeni preprečevanju socialne izključenosti starejših oseb in drugih ranljivih skupin prebivalstva ter preprečevanju nasilja v družini.

Izvajalci: Društva, ustanove in zavodi

 

Regijska Varna hiša Kras – program je namenjen tudi občanom Mestne občine Koper, in sicer ženskam z ali brez otrok, ki se morajo zaradi nasilja odmakniti od doma.

Izvajalec: Center za socialno delo Južna Primorska, Prisoje 1, 6000 Koper – Capodistria

T: +386 70 754 530

 

Krizni center za otroke in mladostnike – Marelična hiša – program je namenjen tudi otrokom in mladostnikom od 6. do 18. leta starosti iz Mestne občine Koper, ki se znajdejo v stiski, zaradi katere je nujna izločitev iz okolja, v katerem bivajo.

Izvajalec: Center za socialno delo Južna Primorska, Prisoje 1, 6000 Koper – Capodistria

T: +386 5 663 45 99
M: +386 41 303 203

 

Krizni center za žrtve nasilja Piran – program je namenjen tudi občanom Mestne občine Koper, in sicer ženskam in materam z otroki, ki so neposredno ogroženi zaradi nasilja v družini in se želijo takoj umakniti na varno.

Izvajalec: Center za socialno delo Južna Primorska, Prisoje 1, 6000 Koper – Capodistria

T: +386 5 903 95 90
M: +386 40 303 669

 

Materialne pomoči občanom

Mestna občina Koper v občinskem proračunu zagotavlja sredstva za denarne pomoči občanom.

Občinske denarne socialne pomoči, s katerimi želi občina omiliti socialno stisko socialno ogroženih družin in posameznikov, so namenjene občanom s stalnim prebivališčem v Mestni občini Koper, ki trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, izkoristili pa so vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske in so se zaradi spleta neugodnih okoliščin, na katere niso mogli vplivati, znašli v takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti. V skladu z občinskim odlokom lahko upravičenci prejmejo občinsko denarno socialno pomoč za:

 • nakup šolskih potrebščin osnovnošolcem;
 • plačilo ene šole v naravi osnovnošolcem v okviru obveznega programa šole;
 • plačilo kosil in malic osnovnošolcem med šolskim letom;
 • plačilo počitniškega varstva osnovnošolcem;
 • plačilo storitev socialnega servisa, in sicer: dnevne dostave kosil na dom, varovanja na daljavo ter storitve spremstva in pomoči pri posameznih opravilih starejšim in invalidnim osebam, ki so po pravilniku, ki določa standarde in normative socialno varstvenih storitev, upravičene do socialne oskrbe na domu;
 • plačilo ogrevanja;
 • kritje drugih stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti.

 

Postopke ugotavljanja upravičenosti do dodelitve denarne pomoči iz sredstev občinskega proračuna vodi Center za socialno delo Južna Primorska, Enota Koper, kjer vlagatelj odda vlogo na predpisanem obrazcu.

Izvajalec: Center za socialno delo Južna Primorska, Enota Koper, Cankarjeva 6, 6000 Koper – Capodistria

T: +386 5 663 45 93

 

Enkratno denarno pomoč staršem ob rojstvu otroka lahko prejmejo upravičenci v skladu z občinskim odlokom. Upravičenec do pomoči je eden od staršev novorojenca pod pogojem, da sta upravičenec in novorojenec državljana Republike Slovenije in imata na dan rojstva novorojenca stalno prebivališče v Mestni občini Koper. Vlagatelj uveljavlja pravico z vlogo na predpisanem obrazcu, ki jo vloži v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, najkasneje v štirih mesecih po otrokovem rojstvu.

Izvajalec: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper – Capodistria

T: +386 5 664 62 39

 

Zagotavljanje materialnih in drugih socialnih pomoči je program, s katerim RKS – Območno združenje Koper zagotavlja materialno in finančno pomoč socialno ogroženim posameznikom in družinam ter posebej pomoč otrokom do vključno 10. leta starosti s paketi prehrambnih in drugih artiklov.

Izvajalec: RKS – Območno združenje Koper, Gramšijev trg 1, 6000 Koper – Capodistria

T: +386 5 627 81 12
M: +386 51 655 545

 

Zdravstveno varstvo

Mestna občina Koper zagotavlja sredstva za financiranje preventivnih dejavnosti, med temi tudi izvedbo predavanj Šola za starše na temo vzgoje otrok, ki jih organizirajo na posameznih osnovnih in srednjih šolah ter vrtcih v naši občini.

Izvajalci: Predavatelji, ki sodelujejo v ponudbi predavanj v posameznem šolskem letu

 

V skladu s pooblastilom Mestne občine Koper v letu 2017 RKS – Območno združenje Koper skrbi za Mrežo defibrilatorjev (AED) v občini, njeno dopolnjevanje, servisiranje in postavitev dodatnih AED ter usposabljanje njihovih uporabnikov. Od leta 2018 dalje je združenje pooblaščeno tudi za vzpostavitev Mreže prvih posredovalcev. Prvi posredovalci so osebe, ki nudijo prvo pomoč ponesrečencu do prihoda nujne medicinske pomoči. Usposobljeni so za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja (AED) in drugih ukrepov za preprečitev življenjsko ogrožajočega stanja ponesrečenca.

Izvajalec: RKS – Območno združenje Koper, Gramšijev trg 1, 6000 Koper – Capodistria

T: +386 5 627 81 12
M: +386 51 655 545

 

Skrb za invalidne osebe

V Mestni občini Koper deluje Dnevni delovno-terapevtski center Barčica, projekt Centra za socialno Južna primorska, katerega uporabniki so osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju. Dnevni center pomeni za te osebe program skrbi v domačem okolju, katerega temeljni cilj je usposobitev uporabnikov za samostojno življenje.

Na območju Mestne občine Koper deluje tudi Varstveno delovni center Koper, ki izvaja program za izboljšanje kakovosti življenja uporabnikov in uporabnic VDC Koper, ki obsega različne dejavnosti za izboljšanje kakovosti življenja uporabnikov in njihovo večje vključevanje v širše socialno okolje.

Občina zagotavlja tudi sredstva za financiranje pravic družinskega pomočnika. Pravico do izbire družinskega pomočnika imajo polnoletne osebe s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno ovirane osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje.

V skladu z Zakonom o finančni razbremenitvi občin prehaja strošek plačevanja prispevka za družinskega pomočnika s 1. 1. 2022 na Republiko Slovenijo.

 

Brezdomne osebe

Mestna občina Koper zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov za brezdomce, ki jih izvajajo humanitarne organizacije in društva.

Program Zavetišča za brezdomne osebe individualno obravnavo izvaja RKS – Območno združenje Koper.

Zavetišče za brezdomne je namenjeno osebam, ki nimajo zagotovljenih minimalnih bivalnih pogojev, so brez doma in začasno ali trajno nezmožne, da bi samostojno reševale svojo stanovanjsko problematiko.

Sprejme lahko hkrati do 14 oseb in zagotovi:

 • nočitev v bivalnikih (štiri dvoposteljne sobe, namenjene moškim, in dve dvoposteljni sobi, namenjeni ženskam ali parom),
 • skrb za osebno higieno,
 • pripravo toplih obrokov v čajni kuhinji,
 • pomoč pri reševanju problemske situacije.

Zavetišče in dnevni center sta na Kolodvorski ulici, v neposredni bližini glavne avtobusne in železniške postaje Koper, nasproti stavbe Telekoma Slovenije, za glavno pošto Koper.

Za dodatne informacije so vam na voljo na telefonski številki +386 41 965 489.

Program Nastanitvena stanovanjska podpora za brezdomne nudi dodatne nastanitvene kapacitete, v katerih živijo osebe, ki so dolgotrajno brez doma in potrebujejo pomoč, da si ob ustrezni strokovni podpori uredijo in izboljšajo pogoje svojega življenja, dosegajo cilje, ki si jih same zastavijo, ter se v čim večji meri delovno aktivirajo in bivalno osamosvojijo.

V Mestni občini Koper se izvaja tudi program Pomoč brezdomcem, katerega nosilec je Škofijska Karitas Koper.