Občinski svet

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.

Občinski svet ima naslednje pristojnosti:

 • sprejema statut občine;
 • sprejema odloke in druge občinske akte;
 • sprejema prostorske in druge plane razvoja občine;
 • sprejema občinski proračun in zaključni račun;
 • sprejema programe razvoja in delovanja na posameznih področjih  v skladu z zakoni in odloki;
 • daje obvezno razlago odlokov in drugih splošnih aktov, ki jih sprejema občinski svet;
 • sprejema poslovnik za svoje delo;
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, kolikor z zakonom, statutom   občine ali drugim aktom ni drugače določeno;
 • odloča o najemu občinskega posojila in dajanju poroštev;
 • ustanavlja javna in druga podjetja, gospodarske in druge javne zavode, druge službe ter sklade;
 • predpisuje lokalne davke in druge dajatve  v  skladu z zakonom;
 • odloča o zadevah, prenešenih na občino z zakonom iz državne pristojnosti, če zakon ne  določa, da o teh zadevah odloča drug  organ;
 • razpisuje referendum;
 • daje pobudo za sklice zborov občanov;
 • sprejema akt o plačah in plačilih za opravljanje funkcije oziroma sejnin in nadomestil funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in župana in drugih organov občine, določa merila za sejnine za člane svetov krajevnih skupnosti ter v kolikor z zakonom ali drugim predpisom ni drugače določeno, določa tudi merila za določitev plače direktorja in plačil predstavnikov ustanovitelja javnega podjetja;
 • v primerih določenih z zakonom določi člana Občinskega sveta, ki bo začasno opravljal funkcijo župana, če temu predčasno preneha mandat;
 • imenuje in razrešuje predsednika, namestnika predsednika in člane  nadzornega odbora;
 • imenuje in razrešuje predsednika, namestnika predsednika in člane občinskih volilnih komisij ter njihove namestnike;
 • imenuje in razrešuje predsednika, namestnika predsednika in člane stalnih in občasnih  delovnih   teles občinskega sveta;
 • imenuje in razrešuje predstavnike občine v sosvetu načelnika upravne   enote;
 • imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih  dobrin;
 • potrjuje začasne nujne ukrepe župana;
 • določa organizacijo in delovno področje občinske uprave;
 • določa organizacijo občinskega sveta in uprave ter način njihovega delovanja v vojni;
 • nadzoruje delo župana, podžupanov in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta;
 • odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in ta statut.

Delovanje in status občinskega sveta zakonsko določata Zakon o lokalni samoupravi ter Statut Mestne občine Koper.

Sestava občinskega sveta

Koper je naš
 • Boris Popovič
 • mag. Barbara Strmole
 • Nik Popovič
 • Darija Krkoč
 • Dejan Škerlič
 • Kristina Radovčič
 • Jani Bačić
 • Tina Mojškerc
 • Igor Hrvatin
 • Anja Pečič
 • Peter Bolčič
 • Vlasta Vežnaver
 • Patrik Babič
LAB - List Aleša Bržana
 • Mirjam Lemut
 • Duško Madžarovič
 • Jasna Softič
 • Janez Starman
 • Andreja Bogataj Krivec
 • Vlado Krivec
 • Gabrijela Kukovec Pribac
 • Ramiz Kamenčić
Levica
 • Maja Tašner Vatovec
Oljka
 • mag. Patrik Peroša
 • Vida Grančar
Civilno gibanje skupaj
 • Olga Franca
Naš Kraj - Lista Gašparja Gašparja Mišiča
 • Gašpar Gašpar Mišič
SDS - Slovenska demokratska stranka
 • Silvano Radin
SD - Social demokrati
 • Marijan Križman
Člani občinskega sveta MOK - Predstavniki italijanske narodne skupnosti
 • Alberto Scheriani
 • Mario Steffé
 • Ondina Gregorich - Diabete