Seje občinskega sveta

1. izredna seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (17.1.2019)

Na podlagi 36. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in 37. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00, 30/01 in 40/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 39/08 in 35/18) sklicujem 1. izredno sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo v četrtek, 17. januarja 2019 ob 13. uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru. Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
Predlog sklepa o podelitvi posebnega pooblastila Županu Mestne občine Koper za opravo vseh procesnih dejanj in zastopanje pred Upravnim sodiščem RS v postopku – Upravni spor III U 8/2019-6 – pritožba in predlog Borisa Popoviča zoper sklep Občinskega sveta Mestne občine Koper, št. 041-2/2018, z dne 21.12.2018

1. redna seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (21.12.2018)

Številka: 032-1/2018 Datum: 12.12.2018 Na podlagi 33. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 39/08 in 35/18) sklicujem 1. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo v petek, 21. decembra 2018 ob 16. uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru z naslednjim dnevnim redom:
Imenovanje Mandatne komisije
  Potrditev mandatov članic/članov Občinskega sveta Mestne občine Koper
   Ugotovitev izvolitve Župana Mestne občine Koper
    Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
     Določitev sedežnega reda

      34. seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (11.10.2018)

      Številka: 013-2/2014 Datum: 3.10.2018 Na podlagi 34. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in 35. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 39/08 in 35/18) sklicujem 34. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo v četrtek, 11. oktobra 2018 ob 13. uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru. Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
      Potrditev zapisnika 33. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 20. septembra 2018
      Predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za Mestno občino Koper - prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
       Predlog obvezne razlage prvega in drugega odstavka 12. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/91 in Uradni list RS, št. 65/10, 14/11, 18/14, 76/15, 43/17 in 41/18)
       Predlog sklepa o podaljšanju izvajanja sklepa o letnem načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Mestne občine Koper za leto 2018 za obdobje začasnega financiranja Mestne občine Koper v letu 2019
       Predlog sklepa o soglasju k pravnemu poslu razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Koper (neposredna pogodba o prodaji nepremičnin Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Koper)
       Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
        Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta

         33. seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (20.9.2018)

         Številka: 013-2/2014 Datum: 12.9.2018 Na podlagi 34. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in 35. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 39/08 in 35/18) sklicujem 33. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo v četrtek, 20. septembra 2018 ob 16. uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru. Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
         Potrditev zapisnika 32. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 19. julija 2018

         32. seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (19.7.2018)

         Številka: 013-2/2014 Datum: 11.7.2018 Na podlagi 34. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in 35. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 39/08 in 35/18) sklicujem 32. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo v četrtek, 9. julija 2018 ob 16. uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru. Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
         Poročilo v zvezi s sklepom Občinskega sveta, sprejetim na izredni seji dne 28.6.2018 ob obravnavi problematike razvoja pristanišča Luka Koper, d.d. z vidika lokalne samouprave
         Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

          9. izredna seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (28.6.2018)

          Številka: 013-2/2014 Datum: 26.6.2018 Na podlagi 36. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in 37. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00, 30/01 in 40/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 39/08 in 35/18) sklicujem 9. izredno sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo v četrtek, 28. junija 2018 ob 10. uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru. Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
           Obravnava problematike razvoja pristanišča Luka Koper, d.d. z vidika lokalne skupnosti
            Predlog sklepa o določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih na območju Mestne občine Koper
            Predlog sklepa o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Koper v letu 2018
            Poročilo o izvedenih zborih občanov v zvezi s pobudo za razdelitev Krajevne skupnosti Črni Kal
            Predlog odloka o dopolnitvi odloka o razglasitvi historičnega mestnega jedra Koper za kulturni spomenik lokalnega pomena – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
            Predlog sklepa o potrditvi 2. sporazuma med Mestno občino Koper in Občino Ankaran glede delne delitve nepremičnega premoženja

            8. izredna seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (11.6.2018)

            Številka: 013-2/2014 Datum: 8.6.2018 Na podlagi 36. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in 37. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00, 30/01 in 40/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 39/08 in 35/18) sklicujem 8. izredno sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo v ponedeljek, 11. junija 2018, ob 16. uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru. Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

             31. seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (31.5.2018)

             Številka: 013-2/2014 Datum: 23.5.2018 Na podlagi 34. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in 35. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08) sklicujem 31. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo v četrtek, 31. maja 2018 ob 16. uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru. Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
              Potrditev zapisnika 30. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 19. aprila 2018
              Predlog obvezne razlage 25. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradni list št. 43/2017) v povezavi s prvim odstavkom 15. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/1991, Uradni list RS, št. 65/2010, 14/2011, 18/2014, 76/2015 ter 43/2017)
              - Poročilo o delu in realizaciji finančnega načrta Javnega zavoda Gasilska brigada Koper v letu 2017 - Program dela s finančnim in kadrovskim načrtom Javnega zavoda Gasilska brigada Koper za leto 2018
              Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana Nadzornega sveta Javnega podjetja – Azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l
              Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta

               30. seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (19.4.2018)

               Številka: 013-2/2014 Datum: 11.4.2018 Na podlagi 34. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 35. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08) sklicujem 30. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo v četrtek, 19. aprila 2018 ob 16. uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru. Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
                Potrditev zapisnika 29. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 29. marca 2018
                Predlog za podelitev priznanj Mestne občine Koper »Priznanje 15. maj« in »Priznanje z veliko plaketo« za leto 2018

                29. seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (29.3.2018)

                Številka: 013-2/2014 Datum: 21.3.2018 Na podlagi 34. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 35. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08) sklicujem 29. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo v četrtek, 29. marca 2018 ob 16. uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru. Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
                 Potrditev zapisnika 28. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 1. februarja 2018
                 Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
                  Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta

                  28. seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (1.2.2018)

                  Številka: 013-2/2014 Datum: 24.1.2018 Na podlagi 34. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 35. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08) sklicujem 28. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo v četrtek, 1. februarja 2018 ob 16. uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru. Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
                   Potrditev zapisnika 27. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 21. decembra 2017
                   Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta

                    27. seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (21. 12. 2017)

                    Številka: 013-2/2014 Datum: 13.12.2017 Na podlagi 34. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 36. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08) sklicujem 27. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo v četrtek, 21. decembra 2017 ob 16. uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru. Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
                     Potrditev zapisnika 26. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 30. novembra 2017
                     Predlog sklepa o letnem načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Mestne občine Koper za leto 2018
                     Predlog sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja,ki jih lahko sklepa Mestna občina Koper v letu 2018
                     Predlog odloka o spremembi odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanje prostora za del ureditvenega območja za poselitev, ki je namenjeno za stanovanja KS-24 (ureditveno območje parcel 467/2, 467/6, 467/12, 459/7, 459/19, 467/7 vse k.o. Semedela) - prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
                     Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta
                     Informacija o poteku aktivnostih Mestne občine Koper pri pridobivanju znaka Slovenia Green destination

                     26. seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (30. 11. 2017)

                     Odstpop ga. Polke Bošković s funkcije članice Občinskega sveta.
                     Potrditev zapisnikov 7. izredne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 12. oktobra 2017 in 25. redne seje z dne 19. oktobra 2017
                     Predlog sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Koper in Občini Ankaran za obdobje 2018 - 2020

                     25. seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (19. 10. 2017)

                     Številka: 013-2/2014 Datum: 11.10.2017 Na podlagi 34. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 35. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08) sklicujem 25. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo v četrtek, 19. oktobra 2017 ob 16. uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru. Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
                      Potrditev zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 21. septembra 2017
                      Predlog sklepa o potrditvi investicijskega programa za projekt »Zagotovitev prostorskih potreb Osnovne šole Pier Paolo Vergerio il Vecchio, Gimnazije Gian Rinaldo Carli Koper in Vrtca Delfino Blu" (1. faza lokacija Izolska vrata 2, Koper)«

                      7. izredna seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (12. 10. 2017)

                      Številka: 013-2/2014 Datum: 9.10.2017 Na podlagi 36. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 37. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00, 30/01 in 40/03 ter Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08) sklicujem 7. izredno sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo v četrtek, 12. oktobra 2017, ob 16. uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru. Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
                       Izvolitev predstavnikov (elektorjev) v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter določitev kandidata za člana Državnega sveta

                       24. seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (21. 9. 2017)

                       Številka: 013-2/2014 Datum: 13.9.2017 Na podlagi 34. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 35. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08) sklicujem 24. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo v četrtek, 21. septembra 2017 ob 16. uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru. Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
                        Potrditev zapisnikov 23. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 20. julija 2017 in 6. izredne seje z dne 11. septembra 2017
                        Predlog sklepa o predhodni ugotovitvi izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 56.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju za spremembo podrobnejše namenske rabe z občinskim podrobnim prostorskim načrtom za ureditev »Centralnega parka Koper«
                        Predlog sklepa o predhodni ugotovitvi izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 56.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju za spremembo podrobnejše namenske rabe z občinskim podrobnim prostorskim načrtom za ureditev kompleksa Panajotopulo
                        Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta

                        6. izredno sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper (11. 9.2017)

                        Številka: 013-2/2014 Datum: 7.9.2017 Na podlagi 36. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 37. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00, 30/01 in 40/03 ter Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08) sklicujem 6. izredno sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo v ponedeljek, 11. septembra 2017, ob 16. uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru. Za sejo predlagam naslednji dnevni red: Dnevni red:
                         Predlog sklepa o dopolnitvi sklepa o letnem načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Mestne občine Koper za leto 2017

                         23. seja Občinskega sveta (20.7.2017)

                         Številka: 013-2/2014 Datum: 12.7.2017 Na podlagi 34. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 35. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08) sklicujem 23. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo v četrtek, 20. julija 2017 ob 16. uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru. Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
                          Potrditev zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 29. junija 2017
                          Predlog sklepa o dopolnitvi sklepa o letnem načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Mestne občine Koper za leto 2017
                          Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta

                          22. seja Občinskega sveta (29.06.2017)

                          Številka: 013-2/2014 Datum: 21.6.2017 Na podlagi 34. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 35. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08) sklicujem 22. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo v četrtek, 29. junija 2017 ob 16. uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru. Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
                           Predlog odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za del ureditvenega območja za poselitve, ki je namenjeno za stanovanja KS-24 (ureditveno območje parcel 467/2, 467/6, 467/12, 459/7, 459/19, 467/7 vse k.o. Semedela) – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek
                           Predlog sklepa o pooblastitvi župana za vložitev zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti glede pravne praznine na področju delitve zneskov vodnih nadomestil za pristanišča in kopališča med državo in občinami
                           Poročilo o delu in ugotovitvah Nadzornega odbora Mestne občine Koper za leto 2016 in Program dela Nadzornega odbora za leto 2017
                           Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

                            5. izredno sejo Občinskega sveta (14.6.2016)

                            Številka: 013-2/2014 Datum: 9.6.2017 Na podlagi 36. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 37. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00, 30/01 in 40/03 ter Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08) sklicujem 5. izredno sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo v sredo, 14. junija 2017, ob 16. uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru. Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
                             VABLJENI: Člani Občinskega sveta MOK Ministrstvo za infrastrukturo, dr. Peter Gašperšič, minister Ministrstvo za infrastrukturo, Jure Leben, državni sekretar Predsedniki krajevnih skupnosti na območju MOK

                             4. izredna seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (29. 5. 2017)

                             Številka: 013-2/2014 Datum: 25.5.2017 Na podlagi 36. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 37. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00, 30/01 in 40/03 ter Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08) sklicujem 4. izredno sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo v ponedeljek, 29. maja 2017, ob 16. uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru. Dnevni red:
                              1. Obravnava problematike razvoja pristanišča Luka Koper, d.d. z vidika lokalne skupnosti

                              21. redna seja Občinskega sveta (25.05.2017)

                              Številka: 013-2/2014 Datum: 17.5. 2017 Na podlagi 34. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 35. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08) sklicujem 21. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo v četrtek, 25. maja 2017 ob 6. uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru. Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
                               Potrditev zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 20. aprila 2017

                               3. izredna seja Občinskega sveta Mestne občine Koper (19.05.2017)

                               Številka: 013-2/2014 Datum: 19.5. 2017 Na podlagi 36. člena Statuta Mestne Občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Iradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 37. Člena poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00, 30/01 in 40/03 ter Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08) sklicujem 3. izredno sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo v ponedeljek, 22. maja 2017, ob 8.30 uri v sejni dvorano v Pretorski palači v Kopru. Za sejo predlagam naslednji dnevni red: Dnevni red:
                                Podpora Mestne občina Koper referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper

                                20. redna seja Občinskega sveta (20.04.2017)

                                Številka: 013-2/2014 Datum: 12.4.2017 Na podlagi 33. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00 in 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08) sklicujem 20. sejo Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki bo v četrtek, 20. aprila 2017, ob 16. uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru. Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
                                 Potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 30/3-2017