Katalog informacij javnega značaja

1.  PODATKI O KATALOGU

V katalogu informacij javnega značaja so zbrani splošni podatki o Mestni občini Koper, zakonodaji, ki ureja področje lokalne samouprave, pristojnostih in nalogah mestne občine, upravnih postopkih, ki jih vodi, vodstvu in organiziranosti. Prav tako katalog vsebuje podatke o strateških dokumentih, javnih evidencah in drugih informatiziranih zbirkah podatkov ter najpomembnejših sklopih informacij javnega značaja in o načinu dostopa do njih.

Osnovni podatki o katalogu:

Izdajatelj: Mestna občina Koper
Naslov: Verdijeva 10, 6000 Koper
Telefon: (05) 664 61 00
Faks: (05) 627 16 02
E-pošta: obcina@koper.si

Župan: Aleš Bržan

Datum prve objave kataloga: 9.6.2004
Datum zadnje spremembe: 17.01.2019.
Katalog je dostopen na svetovnem spletu na naslovu www.koper.si.

Druge oblike kataloga: tiskana oblika dostopna na Mestni občini Koper

 

2.  POSTOPEK ZA DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Postopek za dostop do informacij javnega značaja je natančno opredeljen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja in se lahko zahteva ustno ali pisno. Organ lahko prošnji ugodi, ali jo z odločbo delno ali v celoti zavrne. V primeru zavrnitve ima prosilec pravico do pritožbe, postopek pa se izvaja po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku.

Organ lahko prosilcu skladno z Uredbo o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja zaračuna materialne stroške posredovanja le teh.

Prosilci lahko do informacij javnega značaja dostopajo preko spletne strani Mestne občine Koper, fizični dostop pa je mogoč v prostorih Mestne občine Koper v času uradnih ur.

Povezave:

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

Informacijski pooblaščenec

 

3.  URADNE OSEBE PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja po svojih področjih dela so določene s sklepom župana (št. K0804-1/2004, z dne 6.1.2004):

mag. Tamara Kozlovič, v.d. direktorja občinske uprave, Verdijeva 10, 6000 Koper, telefon (05)
664 62 24, e-naslov: obcina@koper.si
dr. Vilma Milunovič, vodja Urada za finance in računovodstvo, Verdijeva 10, 6000 Koper, telefon (05) 664 62 49, e-naslov: obcina@koper.si
Melita Osvaldič, vodja Urada za nepremičnine,  Verdijeva 10, 6000 Koper, telefon (05) 664 62 75, e-naslov: obcina@koper.si
Georgi Bangijev, vodja Urada za okolje in prostor,  Verdijeva 10, 6000 Koper, telefon (05) 664 62 75, e-naslov: obcina@koper.si
Timotej Pirjevec, vodja Urada za družbene dejavnosti in razvoj, Verdijeva 10, 6000 Koper, telefon (05) 664 62 39, e-naslov: obcina@koper.si
Mag. Nataša Likar, vodja Urada za gospodarske javne službe in promet po pooblastilu, Verdijeva 10, 6000 Koper, telefon (05) 664 63 30, e-naslov: obcina@koper.si
Alenka Plahuta, vodja Urada za splošne zadeve, Verdijeva 10, 6000 Koper, telefon (05) 664 62 24, e-naslov: obcina@koper.si
Ljubiša Mihajlović, univ. dipl. obramboslovec, Vodja Občinskega inšpektorata, Verdijeva 10, 6000 Koper, telefon (05) 610 03 40, e-naslov: obcina@koper.si
Petar Ziraldo, Vodja Samostojne investicijske službe, Verdijeva 10, 6000 Koper, telefon (05) 664 62 67, e-naslov: obcina@koper.si
Marina Jelen, odgovorna oseba za posredovanje informacij za medije, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, telefon (05) 664 62 21, e-naslov: obcina@koper.si

 

4. STROŠKI POSREDOVANJA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA IN POGOJI ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Stroški posredovanja informacij javnega značaja se prosilcu zaračunajo na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Vse informacije, primerne za ponovno uporabo, so že objavljene na spletni strani Mestne občine Koper. Kot pogoj za ponovno uporabo je potrebno navesti vir podatka, in sicer »Javne informacije, Mestna občina Koper«.

 

Notranje organizacijske enote Mestne občne Koper

Občinska uprava v okviru svojih pravic in dolžnosti opravlja upravne, strokovne, organizacijske in druge naloge, ki jih v skladu z zakonodajo izvaja za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev na področjih, določenih z Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Koper.

Pri svojem delu je občinska uprava samostojna in deluje v okviru Ustave RS, zakonov, statuta Mestne občine Koper, odlokov in drugih veljavnih podzakonskih predpisov.

Organizacija občinske uprave je prilagojena poslanstvu in nalogam občinske uprave ter procesom, ki zadevajo njene aktivnosti. V luči tega mora organiziranost občinske upravezagotavljati:

 • zakonito, strokovno, učinkovito, racionalno in pravočasno izvrševanje nalog, ki izhajajo iz njenega poslanstva,

 • skozi smotrno organizacijo in vodenje dela v sami upravi,

 • koordinirano izvajanje nalog in učinkovito opravljanje ter realizacijo projektnih nalog,

 • za doseganje tega je predpogoj učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog in vrednotenje kvalitete opravljenih nalog ter

 • klima vrednotne ter operativne usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih storitev in nenazadnje,

 • sodelovanje z drugimi ustanovami in institucijami javnega in projektno tudi gospodarskega sektorja v prid vsem občanom Mestne občine Koper.

Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi direktor občinske uprave. Njene naloge opravljajo organi občinske uprave.

Delovno področje MOK

Občina v skladu z zakoni poseduje, pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja, ustanavlja in vodi javna podjetja ter v okviru sistema javnih financ določa svoj proračun.

Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge) določene z zakonom in s tem statutom ter kot svoje opravlja še z zakonom določene naloge iz državne pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mest, zlasti pa:

 • upravlja občinsko premoženje;
 • omogoča pogoje za gospodarski razvoj obmorske občine in v skladu z zakonom  opravlja naloge s področja gostinstva, turizma in kmetijstva;
 • upravlja obalno infrastrukturo lokalnega pomena in skladno s predpisi upravlja morski akvatorij, oziroma organizira, ureja ter usmerja gospodarske in druge dejavnosti na morju in ob njem;
 • načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja in izvaja naloge na področju posegov v prostor in graditve objektov ter zagotavlja javno službo gospodarjenja s  stavbnimi zemljišči;
 • izvaja naloge na področju geodetske službe;
 • ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada   stanovanj;
 • ureja obratovalni čas gostinskih lokalov na svojem območju;
 • v skladu z zakonom ureja promet v občini ter izvaja naloge občinskega redarstva:
 • ureja javni mestni in primestni promet;
 • skrbi za zbiranje in odlaganje odpadkov;
 • ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne objekte;
 • gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne površine;
 • organizira opravljanje pokopališke in pogrebne službe;
 • v okviru svojih pristojnosti ureja druge obvezne lokalne gospodarske javne službe, določa in   ureja  druge izbirne lokalne gospodarske javne službe ter ureja, upravlja in skrbi za druge lokalne javne službe;
 • skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, živalskih in rastlinskih vrst, za varstvo pred   hrupom in  pred elektromagnetnim sevanjem in opravlja druge dejavnosti varstva okolja;
 • skrbi za požarno varnost, razvoj gasilstva in organizira reševanje in pomoč;
 • ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in organizira enote, službe in druge operativne sestave za zaščito reševanja in pomoč ter zagotavlja njihovo usposabljanje;
 • pospešuje službe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka in  družine, za socialno ogrožene, invalide, in ostarele, borce NOB in žrtve nacifašizma;
 • pospešuje oblike prostovoljne pomoči;
 • pospešuje vzgojno izobraževalno, kulturno, informacijsko, dokumentacijsko, društveno,  turistično, založniško in drugo dejavnost na svojem območju;
 • pospešuje ohranjanje, oblikovanje in razvijanje kulturne in krajinske  identitete Slovenske Istre;
 • določa mrežo osnovnega zdravstvenega varstva v občini ter zagotavlja javno zdravstveno službo na sekundarni ravni na svojem območju
 • pospešuje razvoj športa in rekreacije;
 • pospešuje kulturno umetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih programov, zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost ter v skladu z zakonom  skrbi za kulturno dediščino na svojem območju in varstvo obeležij NOB;
 • ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih   prebivalcev;
 • podpira šolanje občanov slovenske in drugih narodnosti na srednjih, višjih, visokih šolah in    fakultetah v občini in zunaj nje;
 • prispeva k uresničevanju in v okviru svojih pristojnosti skrbi za izvajanje posebnih pravic pripadnikov italijanske narodne skupnosti;
 • zagotavlja javno mrežo gimnazij, srednjih, poklicnih in  višjih šol na svojem območju;
 • določa pogoje za krajevne prireditve in opravlja nadzorstvo nad njimi;
 • organizira komunalno-redarsko službo in skrbi za red v občini;
 • določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine in opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi se ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno;
 • opravlja statistično, evidenčno in analitično funkcijo za svoje  potrebe;
 • sprejema statut občine in druge splošne akte;
 • predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti;
 • organizira občinsko upravo;
 • določa organizacijo in način dela v vojni;
 • ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

Občina opravlja tudi naloge, ki jih z njenim soglasjem država z zakonom iz svoje pristojnosti prenese nanjo, če za to država zagotavlja ustrezna sredstva za njihovo opravljanje.

Občina lahko v primeru, da je povezana v pokrajino, opravlja upravne funkcije pokrajine, če tako odločijo občine, povezane v pokrajino.

(povzeto iz Statuta Mestne občine Koper)

Pristojnosti občin in mestnih občin, ki so določene z zakoni, so opisane v katalogu pristojnosti občin.

 

Predpisi MOK

Pod dotičnim področjem so združeni vsi odloki, sklepi ter pravilniki in odredbe, ki jih Mestna občina Koper sprejema na podlagi občinskih normativov ter državne zakonodaje.

Ob pristojnostno razčlenjenem seznamu, ki vsebuje tako splošne akte MOK, kakor normative zadevajoče urade in ostale organe MOK, je na dnu strani priložen koncizen seznam vseh predpisov Mestne občine Koper.

Poleg predpisov so objavljena neuradna prečiščena besedila predpisov Mestne občine Koper, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Mestna občina Koper ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Predpisi Mestne občine Koper

Predpisi v RS

Predpisi ES

Predlogi predpisov, strateških, programskih in drugih dokumentov

Objavljeni so predlogi aktov, ki jih sprejema Občinski svet Mestne občine Koper.

SEJE OBČINSKEGA SVETA

Pravilnik o kreditiranju obnov fasad in/ali streh v starem mestnem jedru

Namen pravilnika je spodbujanje obnove hiš v starem mestnem jedru, v smislu urejenosti zunanjega videza in oživljanja starega mestnega jedra v mestu Koper. Mestni občini je v interesu spodbujanje obnove fasad in streh v območju starega mestnega jedra in bo za ta namen zagotovila sredstva v proračunu.

S tem pravilnikom se določa pogoje, postopek in kriterije za posojila lastnikom večstanovanjskih in enostanovanjskih stavb v mestu Koper, ki jih lahko uveljavljajo pri poslovni banki s katero ima občina sklenjeno pogodbo za kreditiranje obnove fasad in streh.

Elektronsko poslovanje v Mestni občini Koper 

Poročilo o izidu rednih lokalnih volitev 2006 za župana in članov Občinskega sveta 

Poročilo o izidu lokalnih volitev 2006 v svete krajevnih skupnosti 

Poročilo o izidu lokalnih volitev 2006 v svet KS ŠKOFIJE – 5 VE

Poročilo o izidu rednih in ponovnih lokalnih volitev 2006 za člane sveta samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Koper

Poročilo o izidu nadomestnih volitev v svet KS Bertoki

Poročilo o izidu nadomestnih volitev v svet Krajevne skupnosti Bertoki, volilna enota 5, dne 21.04.2002 (Uradne objave št. 19/02).

Poročilo o izidu rednih volitev župana in članov občinskega sveta MOK, dne 10.11.2002 

Poročilo o izidu rednih volitev župana in članov občinskega sveta Mestne občine Koper, dne 10.11.2002 (Uradne objave št. 54/02).

Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Koper, dne 10.11.2002

Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Koper, dne 10.11.2002 (Uradne objave št. 54/02).

Poročilo o izidu rednih volitev članov občinskega sveta Mestne občine Koper predstavnikov italijanske narodne skupnosti, dne 10.11.2002

Poročilo o izidu rednih volitev članov občinskega sveta Mestne občine Koper predstavnikov italijanske narodne skupnosti, dne 10.11.2002 (Uradne objave št. 54/02).

Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju MOK, dne 10.11.2002

Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Koper, dne 10.11.2002 (Uradne objave št. 56/02).

Načrt alarmiranja operativnih gasilskih enot na območju Mestne občine Koper

Načrt zaščite in reševanja ob nesreči z nevarno snovjo na območju Mestne občine Koper

Načrt zaščite in reševanja ob poplavah na območju Mestne občine Koper 

Načrt zaščite in reševanja ob požaru na območju Mestne občine Koper

Ocena ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami

Operativni gasilski načrt Mestne občine Koper 

Program varstva pred požarom v Mestni občini Koper

Občinski program varnosti

 

Ostale informacije javnega značaja

Javna naročila, razpisi in objave

Seznam javnih evidenc:
Seznam drugih informatiziranih zbirk:

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:

 • novinarska vprašanja o delu občinske uprave
 • vprašanja o delu župana
 • vprašanja o višini odvetniških storitev v Mestni občini Koper
 • vprašanja o javnih razpisih

Letna poročila:

 • po prilogah v priponkah na dnu strani

 

Seznam podeljenih koncesij – v priponki na dnu strani

Podatki o storitvah Mestne občine Koper

Prijava razporeda obratovalnega časa gostinskega obrata

Predpisan je poseben obrazec Urada za statistiko RS.

Priloge:
– odločba o izpolnjevanju pogojev (ob prvi prijavi)
– soglasje KS
– upravna taksa 19,37 €


 

Prijava podaljšanja obratovalnega časa gostinskega obrata

Priloga:
– upravna taksa 19,37 €


 

Vloga za oprostitev plačila komunalne takse

Ni predpisanega obrazca.

Ni upravne takse.


 

Izdaja odločbe za znižano plačilo vrtca

Predpisan obrazec DZS

Priloge:
– kopija dohodninske odločbe oziroma vse kar priča o premoženjskem stanju družine
– ni upravne takse


 

Podelitev koncesije za opravljanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni

 

Izdaja dovoljenja za prekop posmrtnih ostankov

 

Izdaja dovolilnice za parkiranje v mestnem jedru

Dovolilnice se izdajajo v skladu z Odlokom o prometni ureditvi v starem jedru mesta Koper (Uradne objave, št. 54/01)

Priloge:
– dokazilo o stalnem prebivališču v starem mestnem jedru Kopra
– prometno dovoljenje
– stroški dovolilnice 8,34 €
– upravna taksa 3,54 €

Poseben obrazec, na voljo v naši sprejemno informacijski pisarni.


 

Izdaja dovoljenja za uporabo javne površin

Priloge:
– situacijski načrt
– soglasje upravljalca javne površine
– upravna taksa 19,37 €


 

Izdaja soglasja za posege v varovalne pasove občinskih cest

Priloge:
– kopija katastrskega načrta
Skladno z 139. členom (3. in 4. alineja) Zakona o upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) si mora organ sam po uradni dolžnosti pridobiti zahtevane priloge. V kolikor ste si ga že sami pridobili, ga lahko priložite k vlogi, s tem boste bistveno pospešili potek samega postopka.
– kopija zemljiškoknjižnega izpiska
Skladno z 139. členom (3. in 4. alineja) Zakona o upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) si mora organ sam po uradni dolžnosti pridobiti zahtevane priloge. V kolikor ste si ga že sami pridobili, ga lahko priložite k vlogi, s tem boste bistveno pospešili potek samega postopka.
– situacijski načrt
– strokovno mnenje izvajalca rednega vzdrževanja javne ceste
– upravna taksa (tar. št. 30)

Ni predpisanega obrazca.


 

Izdaja dovoljenja za izvajanje del na občinskih cestah

Priloge:
– situacijski načrt
– strokovno mnenje izvajalca rednega vzdrževanja ustrezne javne ceste
– izjava, da bodo uporabljeni del površine vzpostavili v prejšnje stanje
– upravna taksa (tar. št. 30)

Ni predpisanega obrazca.


 

Izdaja soglasja za izvedbo priključka na občinsko cesto

Priloge:
– kopija katastrskega načrta
– projekt priključka
– strokovno mnenje izvajalca rednega vzdrževanja ceste s katere in na katero se izvaja priključek
– upravna taksa 4,96 €

Ni predpisanega obrazca.


 

Izdaja dovoljenja za zaporo prometa

Priloge:
– soglasje izvajalca rednega vzdrževanja javne ceste
– načrt prometna ureditve
– upravna taksa (tar. št. 30)

Ni predpisanega obrazca.


 

Izdaja dovoljenja za postavitev prometne in neprometne signalizacije

Priloge:
– situacijski načrt
– soglasje izvajalca rednega vzdrževanja ustrezne površine oz. lastnika zasebne površine, če se posega vanjo
– soglasje upravljalca napeljav in naprav, če so vgrajene na tem območju
– upravna taksa 17,73 €

Ni predpisanega obrazca.


 

Izdaja dovoljenje za posek drevja v urbanih naseljih

Priloge:
– kopija katastrskega načrta z vrisano lokacijo drevesa
Skladno z 139. členom (3. in 4. alineja) Zakona o upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) si mora organ sam po uradni dolžnosti pridobiti zahtevane priloge. V kolikor ste si ga že sami pridobili, ga lahko priložite k vlogi, s tem boste bistveno pospešili potek samega postopka.
– kopija zemljiškoknjižnega izpiska
Skladno z 139. členom (3. in 4. alineja) Zakona o upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) si mora organ sam po uradni dolžnosti pridobiti zahtevane priloge. V kolikor ste si ga že sami pridobili, ga lahko priložite k vlogi, s tem boste bistveno pospešili potek samega postopka.
– strokovno hortikulturno mnenje javnega podjetje Komunala Koper
– soglasje solastnikov, v primeru, da gre za zasebno ali funkcionalno površino
– upravna taksa 17,73 €(tar. št. 30)

Ni predpisanega obrazca.


 

Vloga za izdajo dovoljenja za čezmerno in prekomerno uporabo občinskih cest

Ni predpisanega obrazca.

Priloga:
– upravna taksa: 17.73 €


 

Vloga za pridobitev dovoljenja za opravljanje avto-taksi prevozov v Mestni občini Koper

Priloga:
• fotokopije overjenih izvodov licenc ter prometnih dovoljenj za vsako posamezno vozilo
• potrdilo o plačani komunalni taksi v višini 337,50 € (77.850,00 SIT)  za eno vozilo
• upravno takso v višini 17,73 € (4.250, 00 SIT)


 

Izdaja odločbe o odmeri komunalnega prispevka

Priloge:
– upravna taksa 19,37 €
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja
– pogodba z lokalno skupnostjo o lastnih vlaganjih v komunalno infrastrukturo ter dokazila o plačilu


 

Izdaja potrdila na podlagi 87. člena Zakona o urejanju prostora – predkupna pravica
2. Izdaja potrdila na podlagi 87. člena Zakona o urejanju prostora – predkupna pravica

Priloge:
– kopija zemljiškoknjižnega izpiska
– ni upravne takse


 

Pripombe na odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

 

Vloga za pridobitev potrdila o namenski rabi zemljišča

OPOZORILO / AVVERTENZA:

Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št.33/2007) določa, da ima potrdilo o namenski rabi zemljišča značaj potrdila iz uradne evidence in se izda skladno s predpisi o upravnem postopku ter proti plačilu upravne takse, kot je s predpisi, ki urejajo upravne takse, določeno za potrdila, ki jih izdajajo organi na podlagi uradnih evidenc, pri čemer posamična zemljiška parcela predstavlja en zahtevek. / Ai sensi della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta ufficiale della RS, n. 33/2007), il certificato della destinazione d’uso del terreno ha natura di un certificato tratto dal registro ufficiale e viene rilasciato in ottemperanza alla normativa sul procedimento amministrativo, contro pagamento della tassa amministrativa, stabilita in base alle prescrizioni previste per tali atti. Ciascuna particella catastale riportata costituisce una domanda separata.

Upravna taksa se za posamezno potrdilo ne zaračunava skladno z 29. točko 28. člena (Zakon o upravnih taksah – uradno prečiščeno besedilo, ZUT-UPB2, Uradni list RS, št. 114/05, št. 14/07 – spr. in dop. in 88/2010 – spr. in dop.).
/ Ai sensi della Legge sulle tasse amministrative (Gazzetta ufficiale della RS, n. 42/07 – testo unico ufficiale, n. 126/07 – modifiche ed integrazioni e n. 88/2010 – modifiche ed integrazioni), il certificato della destinazione d’ uso del terreno non e’ soggetto a tassa administrativa. Pertanto ne sono esenti sia la domanda, sia la copia del materiale cartografico.


 

Izdaja lokacijske informacije za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih

OPOZORILO

Na podlagi Pravilnika o obliki lokacijske informacije ter o načinu njene izdaje (Ur.l. RS, št. 35/04) se praviloma izda ena lokacijska informacija za posamezno zemljiško parcelo oziroma za vsak posamezen objekt, ki stoji na eni zemljiški parceli.

Eno lokacijsko informacijo za več parcel se izda le v primerih, če se zahteva nanaša na :

–          parcele, ki ležijo v območju iste namenske rabe za katerega veljajo enaka merila in pogoji za urejanje prostora in graditev oziroma ležijo v območju, ki se ureja z enim samim lokacijskim načrtom oz. občinskim prostorskim izvedbenim načrtom,

–          objekt, ki stoji na več zemljiških parcelah in te izpolnjujejo pogoj iz prejšnje alinee.

Kadar se zahteva nanaša na več objektov, se ne glede na število zemljiških parcel, na katerih stojijo ti objekti, izda ločena lokacijska informacija za vsak objekt.

AVVERTENZA:

In virtù del regolamento che disciplina il modello dell’informazione sul sito e le modalià del rispettivo rilascio (Gazz. uff. della RS, n. 35/04), viene di regola rilasciata un’unica informazione sul sito per la singola particella catastale ovvero per ciascun manufatto ubicato sulla singola particella catastale.

Si rilascia un’unica informazione sul sito per più particelle catastali solamente nei casi in cui la richiesta si riferisce a:

– particelle ubicate nella zona territoriale omogenea, per la quale vigono i medesimi criteri e le medesime norme di sistemazione territoriale e di costruzione ovvero per le particelle, ubicate nell’area contemplata da un unico piano di sito oppure da un piano attuativo comunale;

– un manufatto, ubicato su più particelle catastali, che adempiono i requisiti di cui sopra.

Se la richiesta si riferisce a più fabbricati, si rilascia un’informazione sul sito separata per ciascuno di essi, a prescindere dal numero di particelle catastali sulle quali si trovano tali fabbricati.

Upravna taksa:

–          če se zahteva nanaša na eno zemljiško parcelo, se upravna taksa zaračuna na podlagi 1. ods. 5. čl. Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št.42/07 – uradno prečiščeno besedilo in 126/07 – spr. in dop., 88/2010 – spr. in dop.) in znaša za izdano lokacijsko informacijo 19,37 EUR. Skladno z 29. točko 28. člena zgoraj navedenega zakona se upravna taksa za kopijo kartografskega dela prostorskega akta ne zaračunava.

–          če se zahteva nanaša na več parcel, se upravna taksa zaračuna na podlagi 2. ods. 5. čl. Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št.42/07 – uradno prečiščeno besedilo in 126/07 – spr. in dop.), ki določa, da v primerih, za katere se višina takse ne more določiti ob vložitvi vloge, taksna obveznost nastane v trenutku, ko upravni organ pridobi podatke, potrebne za določitev višine upravne takse, to pomeni ob izdaji lokacijske informacije. Višina upravne takse se zaračuna glede na št. izdanih lokacijskih informacij.

Tassa amministrativa:

–          quando la richiesta si riferisce ad una particella catastale, la tassa è conteggiata ai sensi dell’articolo 5, primo comma della Legge sulle tasse amministrative – G.U. della RS, n. 42/07 – testo unico ufficiale, e n. 126/07 – mod. ed integr., 88/2010 – mod. ed integr.),, ed ammonta a Euro 19,37 per la relativa informazione sul sito. In virtù dell’articolo 28, punto 29, della succitata legge, il rilascio dell’estratto della cartografia dell’atto territoriale è esente da tassa amministrativa.

–          quando la richiesta si riferisce a più particelle catastali, la tassa è conteggiata ai sensi dell’articolo 5, comma secondo della Legge sulle tasse amministrative (G.U. della RS, n. 42/07 – testo unico ufficiale, e 126/07 – mod. ed integr.) che impone l’obbligo di pagamento della tassa all’atto del rilascio dell’informazione sul sito nei casi in cui l’importo della predetta tassa non possa essere commisurato al momento della presentazione della domanda bensì in seguito all’ottenimento, da parte dell’organo amministrativo, dei dati che consentono tale commisurazione.

L’importo della tassa amministrativa è conteggiato in funzione del numero di informazioni sul sito rilasciate. 


 

Izdaja izrisa iz planskih in prostorskih izvedbenih aktov

Upravna taksa: prosto


 

Pritožba na odločbo v postopkih Občinskega inšpektorata

Priloge:
– upravna taksa 14,18 €

Ni predpisanega obrazca.

 

Vloge in obrazci za upravne postopke

Vloge in obrazci za upravne in druge postopke

Spoštovane občanke in občani ter ostali uporabniki!

Na tem mestu so zbrane vse vloge in postopki, ki se vodijo po posameznih uradih in službah v občinski upravi Mestne občine Koper in Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Koper (JSS MOK). Vloge, ki se nanašajo na vsebine celotne občinske uprave, so predstavljene posebej.

Vloge se vlaga po pošti, elektronsko na uradni e – naslov ali osebno ob uradnih urah v sprejemno-informacijski pisarni Mestne občine Koper na Verdijevi 10 v pritličju (desno).