Katalog informacij javnega značaja

1.  PODATKI O KATALOGU

V katalogu informacij javnega značaja so zbrani splošni podatki o Mestni občini Koper, zakonodaji, ki ureja področje lokalne samouprave, pristojnostih in nalogah mestne občine, upravnih postopkih, ki jih vodi, vodstvu in organiziranosti. Prav tako katalog vsebuje podatke o strateških dokumentih, javnih evidencah in drugih informatiziranih zbirkah podatkov ter najpomembnejših sklopih informacij javnega značaja in o načinu dostopa do njih.

Osnovni podatki o katalogu:

Izdajatelj: Mestna občina Koper
Naslov: Verdijeva 10, 6000 Koper
Telefon: (05) 664 61 00
Faks: (05) 627 16 02
E-pošta: obcina@koper.si

Župan: Aleš Bržan

Datum prve objave kataloga: 9.6.2004
Datum zadnje spremembe: 17.01.2019.
Katalog je dostopen na svetovnem spletu na naslovu www.koper.si.

Druge oblike kataloga: tiskana oblika dostopna na Mestni občini Koper

 

2.  POSTOPEK ZA DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Postopek za dostop do informacij javnega značaja je natančno opredeljen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja in se lahko zahteva ustno ali pisno. Organ lahko prošnji ugodi, ali jo z odločbo delno ali v celoti zavrne. V primeru zavrnitve ima prosilec pravico do pritožbe, postopek pa se izvaja po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku.

Organ lahko prosilcu skladno z Uredbo o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja zaračuna materialne stroške posredovanja le teh.

Prosilci lahko do informacij javnega značaja dostopajo preko spletne strani Mestne občine Koper, fizični dostop pa je mogoč v prostorih Mestne občine Koper v času uradnih ur.

Povezave:

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

Informacijski pooblaščenec

 

3.  URADNE OSEBE PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja po svojih področjih dela so posamezni podsekretarji – vodje uradov oziroma vodje samostojnih služb in Občinskega inšpektorata (na podlagi sklepa župana št. K0804-1/2004, z dne 6.1.2004)

 

4. STROŠKI POSREDOVANJA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA IN POGOJI ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Stroški posredovanja informacij javnega značaja se prosilcu zaračunajo na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Vse informacije, primerne za ponovno uporabo, so že objavljene na spletni strani Mestne občine Koper. Kot pogoj za ponovno uporabo je potrebno navesti vir podatka, in sicer »Javne informacije, Mestna občina Koper«.

 

Ostale informacije javnega značaja

Javna naročila, razpisi in objave

Seznam javnih evidenc:
Seznam drugih informatiziranih zbirk:

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:

  • novinarska vprašanja o delu občinske uprave
  • vprašanja o delu župana
  • vprašanja o višini odvetniških storitev v Mestni občini Koper
  • vprašanja o javnih razpisih

Notranje organizacijske enote Mestne občne Koper

Predpisi Mestne občine Koper

Predpisi v RS

Predpisi ES

Seje občinskega sveta

Letna poročila:

  • po prilogah v priponkah