Socialno varstvo

Obdaritev novorojencev

Mestna občina Koper na podlagi Pravilnika o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka izplačuje staršem enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka

Upravičenec je eden od staršev novorojenca pod pogojem, da sta upravičenec in novorojenec državljana Republike Slovenije in imata na dan rojstva novorojenca stalno prebivališče v Mestni občini Koper.

Upravičenec uveljavlja pravico z vlogo na predpisanem obrazcu, najkasneje v štirih mesecih po otrokovem rojstvu.

 

Denarna socialna pomoč

Mestna občina Koper omogoča občanom in občankam uveljavljanje denarnih socialnih pomoči na podlagi Pravilnika o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper za:

 • nakup šolskih potrebščin osnovnošolcem;
 • plačilo šole v naravi osnovnošolcem;
 • plačilo kosil in malic osnovnošolcem med šolskim letom;
 • plačilo storitev socialnega servisa: dnevne dostave kosil na dom, varovanje na daljavo ter storitve spremstva in pomoči pri posameznih opravilih starejšim in invalidnim osebam, ki so po pravilniku, ki določa standarde in normative socialno varstvenih storitev upravičene do socialne oskrbe na domu;
 • plačilo ogrevanja;
 • kritje drugih stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti.

Občinske denarne socialne pomoči so namenjene posameznikom in družinam, ki so se znašli v takem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti, so izkoristili vse druge zakonske možnosti za rešitev socialne stiske in trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživljanje.

Vloga se na predpisanem obrazcu vloži pri Centru za socialno delo Koper.

 

Subvencija najemnine

Do subvencioniranja najemnine je upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju, v tržnem stanovanju, v bivalni enoti (namenjena začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb), v namenskem najemnem stanovanju (npr. oskrbovana stanovanja), in v hišniškem stanovanju.

Subvencija se uveljavlja na pristojnem Centru za socialno delo, na obrazcu Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

 

Prispevek ZZZS za zavarovanje občanov

Občina zagotavlja in plačuje obvezno zdravstveno zavarovanje za zavarovance, državljane Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Mestni občini Koper, ki niso zavarovanci iz drugega naslova na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Z dnem 1.1.2012 o osnovnem zdravstvenem zavarovanju odločajo pristojni centri za socialno delo.

Občani za ureditev osnovnega zdravstvenega zavarovanja oddajo  Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev pri pristojnem Centru za socialno delo.

 

Skrb za starejše

V Mestni občini Koper se izvajajo naslednje storitve in programi socialnega varstva za starejše:

Pomoč na domu

Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca obsega naslednje sklope opravil:

 • pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb, oblačenju, slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju;
 • gospodinjsko pomoč, kamor sodi osnovno čiščenje in vzdrževanje bivalnih prostorov;
 • vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti.

Storitev se izvaja vse dni v tednu, v skladu z dogovorom o izvajanju storitve z uporabnikom.

Izvajalec:                     Obalni dom upokojencev Koper, Krožna cesta 5, 6000 Koper

Cena storitve:            5,10 EUR na efektivno uro, opravljene od ponedeljka do sobote

7,14 EUR na efektivno uro opravljeno v nedeljo ali v nočnem času

7,65 EUR na efektivno uro opravljeno na dan državnega praznika in dela prostega dne

Uporabnik ima možnost uveljavljati oprostitev plačila storitve.

Vodja                          Suvada Čatak, univ. dipl. soc. del.

Telefon:                       +386 5 665 97 97, 041/306 896

e-mail:                         suvada.catak@odu.si

Spletna stran:             www.odu-koper.si

 

Dnevna dostava kosil na dom

Dnevna dostava kosil na dom je storitev, ki se izvaja vse dni v letu.

Izvajalec:                     Obalni dom upokojencev Koper, Krožna cesta 5, 6000 Koper

Cena:                               5,50 EUR za kosilo; 6,67 EUR za kosilo z dostavo na dom

Uporabnik ima možnost uveljavljati oprostitev plačila storitve.

Kontakt:                     Marina Ogrin, univ. dipl. psih.

Telefon:                       +386 5 665 97 98

e-mail:                         marina.ogrin@odu.si

spletna stran:              www.odu-koper.si

 

Varovanje na daljavo

Celodnevno varovanje na daljavo s pomočjo naprav za priklic pomoči (RDEČA TIPKA) zagotavlja varovanje uporabnikov na njihovem domu ter informiranje o vseh drugih storitvah in programih za starejše,  s ciljem ohranjanja socialnih stikov. Storitev se izvaja 24 ur na dan, vse dni v letu.

Izvajalec:                     Center za pomoč na domu Mali princ Koper, Dolinska cesta 58 A, 6000 Koper

Cena storitve:           paket A (varovanje s pomočjo svojcev) 19,00 EUR mesečno

paket B (varovanje z varnostno službo) 31,00 EUR mesečno

Uporabnik ima možnost uveljavljati oprostitev plačila storitve.

Vodja:                         Urška Ličen, univ. dipl. soc. del.

Telefon:                       +386 5 663 45 88

e-mail:                         urska.licen@cpdmaliprinc.si

Spletna stran:              www.cpdmaliprinc.si

 

Druge storitve

Program Vitica obsega storitve spremstva in pomoči pri posameznih opravilih. Storitev se izvaja po dogovoru z uporabnikom, od ponedeljka do petka, od 7.00 do 15.00 ure.

Izvajalec:                     Center za pomoč na domu Mali princ Koper, Dolinska cesta 58 A, 6000 Koper

Cena storitve:           3,25 EUR za uro

Uporabnik ima možnost uveljavljati oprostitev plačila storitve.

Kontakt:                     Marina Ogrin, univ. dipl. psih.

Telefon:                       030/710 007

e-mail:                         vitica@odu.si

Spletna stran:          www.odu-koper.si

Druženje starejših oseb

 Center dnevnih aktivnosti za starejše občane Koper deluje v prostorih na Bonifiki v Kopru, Cesta Zore Perello Godina 3 in organizira aktivnosti za starejše občane, kot so delavnice, predavanja, izobraževanja, svetovanja, klubske ter športne dejavnosti in druženja starejših oseb, s ciljem ohranjanja in krepitve kakovosti njihovega vsakdanjega življenja ter vključenosti v skupnost. Aktivnosti so organizirane po v naprej določenem urniku in potekajo od ponedeljka do petka, od 7.00 do 19.00 ure.

Izvajalec:                     Zveza društev upokojencev Mestne občine Koper, Krpanova 13, 6000 Koper

Telefon:                       +386 5 639 39 32, 040/ 205 678

e-mail:                         cda.koper@siol.net

Spletna stran:            https://sites.google.com/site/cdakoper/

Socialno omrežje:    www.facebook.com/cdamok

 

Večgeneracijski center morje je program, v okviru katerega izvajalec organizira različne dejavnosti za družine, otroke in mladostnike, starejše in druge ranljive skupine, s katerimi želi prispevati k dvigu kakovosti njihovega življenja, povezovanju in izmenjavi izkušenj ter preprečevanju socialne izključenosti.

 

Skupine starih ljudi za samopomoč delujejo v prostorih Medgeneracijskega društva Svetilnik v Kopru, Dolinska cesta 58 A ter na drugih lokacijah v občini in so organizirane za zadovoljevanje nematerialnih potreb starejših oseb. Srečanja so organizirana enkrat tedensko po v naprej določenem urniku in dogovoru za sodelovanje v skupinah.

Izvajalec:                     Medgeneracijsko društvo Svetilnik, Dolinska cesta 58 A, 6000 Koper

Telefon:                       051/341 554

e-mail:                         branka@knific.si

  

Čajanke – druženja starejših oseb potekajo v prostorih Centra za pomoč na domu Mali princ Koper v Kopru, Dolinska cesta 58 A in so organizirane z namenom tkanja novih prijateljstev, povezovanja z okoljem, s prostovoljci in drugimi. Srečanja so organizirana enkrat mesečno ob v naprej določenih terminih.

Izvajalec:                     Center za pomoč na domu Mali princ Koper, Dolinska cesta 58 A, 6000 Koper

Telefon:                       +386 5 663 45 80, 051/357 429

e-mail:                         op.center@cpdmaliprinc.si

Spletna stran:              www.mali-princ.si

 

 

Institucionalno varstvo

Institucionalno varstvo predstavlja obliko obravnave v zavodu, ki upravičencem nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne družine. Obsega osnovno oskrbo in socialno oskrbo ter zdravstveno varstvo. Na območju Mestne občine Koper delujejo  naslednji zavodi:

Obalni dom upokojencev Koper

Krožna cesta 5

6000 Koper

T. +396 5 665 97 16, +386 5 665 97 44

E: soc.del@odu.si

 

Dom upokojencev Ptuj – enota Koper

Oljčna pot 65

6000 Koper

T. +386 5 620 88 00, +386 5 620 88 33

E: domkoper@domptuj.si

 

Oskrbni dom

Dom Danica

Gažon 39

6274 Šmarje

T. +386 5 656 01 59

E: domdanica@tiscali.it

 

Skrb za invalidne osebe

V Mestni občini Koper deluje Dnevni delovno terapevtski center Barčica, kot projekt Centra za socialno delo, katerega uporabniki so osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju. Dnevni center pomeni za te osebe program skrbi v domačem okolju, katerega temeljni cilj je usposobitev uporabnikov za samostojno življenje.

Na območju Mestne občine Koper deluje tudi Varstveno delovni center Koper, ki izvaja program za izboljšanje kakovosti življenja uporabnikov in uporabnic VDC Koper, ki obsega različne dejavnosti za izboljšanje kakovosti življenja uporabnikov ter za njihovo večje vključevanje v širše socialno okolje.

Občina zagotavlja tudi  sredstva za financiranje pravic družinskega pomočnika. Pravico do izbire družinskega pomočnika imajo polnoletne osebe s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno ovirane osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje.

Brezdomne osebe

Mestna občina Koper zagotavljamo sredstva za sofinanciranje programov za brezdomce, ki jih izvajajo humanitarne organizacij in društva.

Program Zavetišča za brezdomne osebe  individualno obravnavo izvaja RKS – Območno združenje Koper.

Zavetišče  za brezdomne je namenjeno osebam, ki nimajo zagotovljenih minimalnih bivalnih pogojev,  so brez doma ter začasno ali trajno nezmožne, da bi samostojno reševale svojo stanovanjsko problematiko.

Sprejme lahko hkrati do 14 oseb in zagotovi:

 • nočitev v bivalnikih  (štiri dvoposteljne sobe namenjene moškim in dve dvoposteljni sobi namenjeni ženskam ali parom),
 • skrb za osebno higieno,
 • pripravo toplih obrokov v čajni kuhinji,
 • pomoč pri reševanju problemske situacije.

Zavetišče in dnevni center se nahajata na Kolodvorski ulici, v neposredni bližini glavne avtobusne in železniške postaje Koper, nasproti stavbe Telekoma Slovenije, za glavno pošto Koper.

Dodatne informacije so vam na voljo na telefonski številki 041/965-489.