Lokalne volitve 2018

Občinski volilni komisiji

Volitve v občinski svet vodita in izvajata občinska volilna komisija in posebna občinska volilna komisija za volitve članov občinskega sveta – predstavnikov italijanske narodne skupnosti.

Volitve župana vodi in izvaja občinska volilna komisija, ki tudi vodi volitve v svete krajevnih skupnosti ter vodi in izvaja postopek za izvedbo referenduma.

Občinska volilna komisija opravlja tudi druge naloge, določene z zakonom in statutom Mestne občine Koper.

Sestavo in naloge volilnih komisij določa zakon. Imenuje jih občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Naloge komisije določa 41. člen Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17)

  • skrbi za zakonitost volitev v občinski svet;
  • potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in sestavlja sezname kandidatov oziroma list kandidatov;
  • določa volišča;
  • imenuje volilna odbore;
  • ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni ter daje poročila o izidu volitev;
  • opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami;
  • opravlja druge naloge, ki jih določa zakon o lokalnih volitvah.

Komisija mora opravljati svojo funkcijo vestno in odgovorno, delovati mora samo na podlagi zakonov in drugih predpisov, kot neodvisni organ. Komisija ima tajnika, ki je imenovan na predlog občinske uprave.

E-naslov Občinske volilne komisije in Posebne občinske volilne komisije: volitve2018@koper.si.

Tajnik Občinske volilne komisije: Alan Žiberna, tel. št. 030 304 169.

Namestnik tajnika Občinske volilne komisije: Miran Košpenda, tel. št. 05 6646 231.

Tajnik Posebne občinske volilne komisije: Ingrid Kozlovič, tel. št. 030 304 167.