Vloge in obrazci

Navodilo za plačevanje upravnih taks ob oddaji vlog in zahtevkov

Prostorski razvoj

Minimalni pogoji, ki morajo biti (med drugimi) izpolnjeni za pridobitev soglasja za gradnjo pomožnih kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih v Mestni občini Koper so:
  • vlagatelj mora biti ustrezno registriran v Registru kmetijskih gospodarstev (dodeljena KMG-MID številka)
  • vlagatelj mora obdelovati minimalno 5.000 m2 (0,5 ha) strnjenega obdelanega kmetijskega zemljišča, ki mora biti ustrezno evidentirano v Registru kmetijskih gospodarstev (vpis GERK) z določeno vrsto rabe trajni nasad (oljčniki, sadovnjaki, vinogradi) in/ali njive in vrtovi.
  • v primeru gradnje čebelnjaka mora imeti vlagatelj urejen vpis v Register čebelnjakov in mora že imeti v vzreji najmanj 40 čebeljih panjev/družin

Skladno z določili Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010 - UPB5, 14/2015-ZUUJFO, 32/16) se za lokacijsko informacijo plača taksa v znesku 22,70€ za posamezno lokacijsko informacijo.

V skladu z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št.106/2010 - uradno prečiščeno besedilo, 14/2015 - ZUUJFO, 32/16) se upravna taksa za potrdilo o namenski rabi zemljišča zaračuna upravna taksa v znesku 22,70 EUR za zahtevek, pri čemer se šteje, da zemljiške parcele znotraj katastrske občine predstavljajo en zahtevek.

 

Izdelava informacije o namenski rabi zemljišč

Vloga zahteva e-certifikat

Nepremičnine

Skladno z določili Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010 - UPB5, 14/2015-ZUUJFO, 32/16) se za lokacijsko informacijo plača taksa v znesku 22,70€ za posamezno lokacijsko informacijo.

V skladu z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št.106/2010 - uradno prečiščeno besedilo, 14/2015 - ZUUJFO, 32/16) se upravna taksa za potrdilo o namenski rabi zemljišča zaračuna upravna taksa v znesku 22,70 EUR za zahtevek, pri čemer se šteje, da zemljiške parcele znotraj katastrske občine predstavljajo en zahtevek.

 

Izdelava informacije o namenski rabi zemljišč

Vloga zahteva e-certifikat