Vloge in obrazci

Prostorski razvoj

Minimalni pogoji, ki morajo biti (med drugimi) izpolnjeni za pridobitev soglasja za gradnjo pomožnih kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih v Mestni občini Koper so:
  • vlagatelj mora biti ustrezno registriran v Registru kmetijskih gospodarstev (dodeljena KMG-MID številka)
  • vlagatelj mora obdelovati minimalno 5.000 m2 (0,5 ha) strnjenega obdelanega kmetijskega zemljišča, ki mora biti ustrezno evidentirano v Registru kmetijskih gospodarstev (vpis GERK) z določeno vrsto rabe trajni nasad (oljčniki, sadovnjaki, vinogradi) in/ali njive in vrtovi.
  • v primeru gradnje čebelnjaka mora imeti vlagatelj urejen vpis v Register čebelnjakov in mora že imeti v vzreji najmanj 40 čebeljih panjev/družin

Skladno z določili Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010 - UPB5, 14/2015-ZUUJFO, 32/16) se za lokacijsko informacijo plača taksa v znesku 22,70€ za posamezno lokacijsko informacijo.

V skladu z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št.106/2010 - uradno prečiščeno besedilo, 14/2015 - ZUUJFO, 32/16) se upravna taksa za potrdilo o namenski rabi zemljišča zaračuna upravna taksa v znesku 22,70 EUR za zahtevek, pri čemer se šteje, da zemljiške parcele znotraj katastrske občine predstavljajo en zahtevek.

 

Izdelava informacije o namenski rabi zemljišč

Vloga zahteva e-certifikat

Nepremičnine

Skladno z določili Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010 - UPB5, 14/2015-ZUUJFO, 32/16) se za lokacijsko informacijo plača taksa v znesku 22,70€ za posamezno lokacijsko informacijo.

V skladu z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št.106/2010 - uradno prečiščeno besedilo, 14/2015 - ZUUJFO, 32/16) se upravna taksa za potrdilo o namenski rabi zemljišča zaračuna upravna taksa v znesku 22,70 EUR za zahtevek, pri čemer se šteje, da zemljiške parcele znotraj katastrske občine predstavljajo en zahtevek.

 

Izdelava informacije o namenski rabi zemljišč

Vloga zahteva e-certifikat