Zapri

Vloge, obrazci in predpisi

Poišči vlogo, obrazec ali predpis

Vlogo ali obrazec lahko poiščete s spodnjim iskalnikom ali pregledom po uradih ali interesnih področjih tako, da izberete enega od 2 spodnjih zavihkov. Elektronske vloge, ki omogočajo hitrejše, bolj pregledno in preprosto oddajo vlog, so označene z znakom Več o tem.

Da bi iskalnik začel poizvedbo, prosim vnesite vsaj 4 znake
Poteka iskanje
Poteka iskanje
Dokumentacija
Upravna taksa:

Za to vlogo je treba plačati upravno takso v višini 22,60 EUR na TRR SI56 0125 0450 0309 138 s sklicem 11 75493-7111002-0427000 in kodo namena GOVT.

Dokumentacija
Upravna taksa:

Za to vlogo je treba plačati upravno takso v višini 22,60 EUR na TRR SI56 0125 0450 0309 138 s sklicem 11 75493-7111002-0426000 in kodo namena GOVT.

Priloge:

 • dve fotografiji voznika (formata 3,5x4,5 cm)
 • kopijo veljavne pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas
 • kopijo vozniškega dovoljenja
 • dokazilo o aktivnemu obvladovanju slovenskega in italijanskega jezika (kopija spričevala)
 • potrdilo o plačani upravni taksi v znesku 22,60 €
Upravna taksa:

Za to vlogo je treba plačati upravno takso v višini 22,60 EUR na TRR SI56 0125 0450 0309 13 s sklicem 11 75493-7111002-0371008 in kodo namena GOVT.

Za to vlogo ni predvidenega obrazca. Vlogo napišite v obliki dopisa v katerem navedite svoje osebne ter kontaktne podatke, na kratko opišite problematiko oziroma situacijo, ter vlogi priložite obvezne priloge:

 • situacijski načrt,
 • soglasje upravljavca napeljav in naprav, če so vgrajene na tem območju.

Vlogo je potrebno poslati po pošti na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti na naslov obcina@koper.si

Upravna taksa:

Za to vlogo je treba plačati upravno takso v višini 22,60 EUR na TRR SI56 0125 0450 0355 116 s sklicem 11 75493-7111207-0371006 in kodo namena GOVT.

Vlogo oddate Zavodu za mladino, kulturo in turizem Koper, Titov trg 3, 6000 Koper.

Povezava od vloge

Upravna taksa: brez

Priloge:

 • fotokopije overjenih izvodov licenc ter prometnih dovoljenj za vsako posamezno vozilo,
 • potrdilo o plačani občinski taksi v višini 400,50 € za eno vozilo.
Upravna taksa:

Za to vlogo je treba plačati upravno takso v višini 22,60 EUR na TRR SI56 0125 0450 0309 13 s sklicem 11 75493-7111002-0371007 in kodo namena GOVT.

Dokumentacija
Upravna taksa:

Za to vlogo je treba plačati upravno takso v višini 22,60 EUR na TRR SI56 0125 0450 0309 138 s sklicem 11 75493-7111002-0426000 in kodo namena GOVT.

Upravna taksa:

Za to vlogo je treba plačati upravno takso v višini 22,60 EUR na TRR SI56 0125 0450 0309 138 s sklicem 11 75493-7111002-0321001 in kodo namena GOVT.

Za to vlogo ni predvidenega obrazca. Vlogo napišite v obliki dopisa v katerem navedite svoje osebne ter kontaktne podatke, na kratko opišite problematiko oziroma situacijo, ter vlogi priložite obvezne priloge:

 • situacijski načrt,
 • izjava, da bodo uporabljeni del površine vzpostavili v prejšnje stanje,
 • čas izvajanja del na občinski cesti.

Vlogo je potrebno poslati po pošti na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti na naslov obcina@koper.si

Upravna taksa:

Za to vlogo je treba plačati upravno takso v višini 29,50 EUR na TRR SI56 0125 0450 0355 116 s sklicem 11 75493-7111207-0371005 in kodo namena GOVT.

 

Upravna taksa:

Za to vlogo je treba plačati upravno takso v višini 22,60 EUR na TRR SI56 0125 0450 0309 138 s sklicem 11 75493-7111002-0321002 in kodo namena GOVT.

Dokumentacija
Vloga - PH Sonce / .docx / 198 KB

PREBIVALCEM STAREGA JEDRA MESTA KOPER - CAPODISTRIA

O B V E S T I L O

Mestna občina Koper obvešča prebivalce s stalnim prebivališčem na območju starega jedra mesta Koper-Capodsitria, ki obsega območje:

 • Vojkovega nabrežja od HŠ 31A do HŠ 37 (samo neparne številke)
 • Gramscijevega trga
 • Levje ulice
 • Gasilske ulice in
 • Cankarjeve ulice od HŠ 8 do HŠ 14 (samo parne številke),

ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev, ki omogoča parkiranje v mestnem jedru, da je v PH P+R Sonce na voljo 79 parkirnih prostorov, ki so namenjeni izključno prebivalcem iz navedenega predela mestnega jedra.

Parkirni prostori so prebivalcem na voljo pod istimi pogoji, kot so bili pred časom na voljo prebivalcem mestnega jedra ponujeni parkirni prostori v PH Belveder.

Prebivalcem so posebni abonmaji za neomejeno parkiranje v PH  P+R Sonce po tarifi 20€/mesec.

Posebni abonma stanovalcu v PH P+R Sonce zagotavlja vedno prosto parkirno mesto.

Prebivalec mestnega jedra lahko pridobi posebni abonma za vozilo za katero je pridobljena dovolilnica, ki prebivalcu omogoča parkiranje v mestnem jedru (t.i. zelena dovolilnica), pod pogojem, da pridobljeno dovolilnico zamenja za dovolilnico, ki dovoljuje dostop in vožnjo po mestnem jedru ter ne dovoljuje parkiranja (t.i. rdeča dovolilnica), omogoča pa dostavo.

Vloge za pridobitev potrdila o upravičenosti do pridobitev posebnega abonmaja za neomejeno parkiranje v parkirni hiši P+R Sonce bo občinska uprava sprejemala do oddaje vseh 79 parkirnih prostorov.

Vloge bodo obravnavane po vrstnem redu prejema.

Vlogo za pridobitev potrdila do upravičenosti posebnega abonmaja za neomejeno parkiranje v parkirni hiši P+R Sonce se odda na posebnem obrazcu, ki se ga dostavi osebno, po pošti ali elektronski pošti na Mestno občino Koper (obcina@koper.si).

 

Upravna taksa: brez
Dokumentacija
Upravna taksa:

Za to vlogo je treba plačati upravno takso v višini 22,60 EUR na TRR SI56 0125 0450 0309 138 s sklicem 11 75493-7111002-0351000 in kodo namena GOVT.

Upravna taksa:

Za to vlogo je treba plačati upravno takso v višini 22,60 EUR na TRR SI56 0125 0450 0309 138 s sklicem 11 75493-7111002-0321001 in kodo namena GOVT.

Upravna taksa:

Za to vlogo je treba plačati upravno takso v višini 22,60 EUR na TRR SI56 0125 0450 0309 138 s sklicem 11 75493-7111002-0321002 in kodo namena GOVT.

Soglasje MOK za gradnjo majhne stavbe ali majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave

Soglasje se izda investitorju, ki načrtuje gradnjo majhne stavbe ali majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave na stavbnem zemljišču, ob izpolnjevanju pogojev, ki so določeni s prostorskim aktom, ki velja na območju, na katerem je predvidena gradnja in ob izpolnjevanju podrobnejših pogojev, določenih z Odlokom o nezahtevnih in enostavnih objektih na stavbnih zemljiščih v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 50/16, 3/17, 41/18; v nadaljevanju Odlok).

 1. člen Odloka predvideva pridobitev soglasja Mestne občine Koper za postavitev nezahtevnega in enostavnega objekta, vendar le za objekte iz 9. člena Odloka. To so majhne stavbe in majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave določene na podlagi Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13). Med te sodijo naslednji tipi objektov: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt, lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica, senčnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt in vetrolov.

Vloga za izdajo soglasja mora vsebovati podatke o investitorju, točne podatke o stavbi, katero želi investitor postaviti in o zemljišču, na katerem bo gradnja potekala. K vlogi morajo biti obvezno priloženi prikaz lokacije objekta na zemljiško katastrskem prikazu ter prikaz tlorisnih in višinskih gabaritov objekta. Dodatne priloge so ostala soglasja pristojnih soglasodajalcev v primeru, ko se načrtovani objekt priključuje na GJI, soglasje pristojnih soglasodajalcev v primeru, ko se načrtovani objekt nahaja v varovalnem pasu kategorizirane ceste ali varovalnem območju naravne in kulturne dediščine,…

Upravna taksa: brez
Dokumentacija
Upravna taksa:

Za to vlogo je treba plačati upravno takso v višini 22,60 EUR na TRR SI56 0125 0450 0309 138 s sklicem 11 75493-7111002-0351000 in kodo namena GOVT.

Vlogo oddate Zavodu za mladino, kulturo in turizem Koper, Titov trg 3, 6000 Koper.

Povezava od vloge

Upravna taksa: brez
Dokumentacija
Upravna taksa:

Za to vlogo je treba plačati upravno takso v višini 22,60 EUR na TRR SI56 0125 0450 0309 138 s sklicem 11 75493-7111002-0427000 in kodo namena GOVT.

Dokumentacija
/ . /
Vloga je dostopna tudi v elektronski obliki* Izpolni e-vlogo *potrebujete digitalni certifikat.
Upravna taksa:

Za to vlogo je treba plačati upravno takso v višini 22,70 EUR na TRR SI56 0125 0450 0309 138 s sklicem 11 75493-7111002-3501002 in kodo namena GOVT.

Dokumentacija
Vloga je dostopna tudi v elektronski obliki* Izpolni e-vlogo *potrebujete digitalni certifikat.
Upravna taksa: brez
Vloga je dostopna tudi v elektronski obliki* Izpolni e-vlogo *potrebujete digitalni certifikat.

Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS št. 118/2005)

Organizator javne prireditve, na kateri se bodo uporabljale zvočne naprave, ki bodo presegale mejne ravni določene z Uredbo o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS št. 105/23.11.2005, spremembe Uradni list RS št. 34/2008) poda pisno vlogo za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, v skladu z drugim odstavkom 94. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1) v glavni pisarni Mestne občine Koper.

Uporabo zvočnih naprav ureja Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS št. 118/2005). Stranka lahko, na podlagi Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list, št. 118/2005) poda naslednjo vlogo/prijavo:

1. Vlogo za izdajo DOVOLJENJA za občasno prekomerno obremenitev okolja s hrupom: PROSIMO, DA PRED VLOŽITVIJO VLOGE ZA DOVOLJENJE NATANČNO IN TEMELJITO PREBERETE NAVODILA IN POJASNILA.

 • Navodila in pojasnila glede vloge in dovoljenja najdete med prilogami.
 • Za izdajo Dovoljenja je potrebno plačati upravno takso v znesku 22,60€.
 • Vloga mora biti vložena najmanj 30 dni pred začetkom prireditve! Stranka prejme Dovoljenje.

Obrazec: Vloga za izdajo dovoljenja

ALI

2. PRIJAVO: ki jo stranka lahko predloži v naslednjih primerih:

 • prireditev poteka podnevi ali zvečer (do 22. ure), in razdalja od zvočnikov do območja, kjer je določena III. stopnja varstva pred hrupom, je najmanj 300 m, nazivna električna moč ne presega 4000 W in vseh zvočnikov ni več kot štiri,
 • prireditev poteka podnevi na območju s III. stopnjo varstva pred hrupom/, / in razdalja od zvočnikov do najbližjih stavb z varovanimi prostori  je najmanj 300 m, nazivna električna moč ne presega 1000 W, število vseh zvočnikov pa ni večje od štiri, ali
 • prireditev poteka podnevi na javnih površinah ob uporabi štirih zvočnikov, priključenih na zvočno napravo z nazivno električno močjo, ki ne presega 100 W, in čas uporabe zvočnih naprav na prireditvi ni daljši od osem ur,
 • če je zvočnik zvočne naprave na prireditvi nameščen na vozilu ali se drugače premika in če nazivna električna moč posamezne zvočne naprave ne presega 30 W, prireditev pa se ne izvaja ponoči.

 

Vložena mora biti najmanj 7 dni pred začetkom prireditve. Stranka vloži dva (2) izvoda prijave od katerih prejme potrjeno (1) prijavo.

Pomembno! Pristojni občinski organ lahko v dovoljenju za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom zaradi uporabe zvočnih naprav na posamezni prireditvi določi čas, ki je ne glede na obdobje dneva daljši od osem ur, če gre za prireditev, ki se izvaja oziroma poteka v času občinskih ali državnih praznikov in dela prostih dnevih, ali če gre za tradicionalno prireditev, ki poteka oziroma se izvaja na istem prostoru najmanj vsako drugo leto, ali prireditev, ki bo taka prireditev postala. Da bo pristojni organ izdal takšno dovoljenje, je tudi pogoj, da organizator priloži dovoljenje krajevne skupnosti v kateri se prireditev odvija, v katerem mora biti navedeno, da se krajevna skupnost strinja z uporabo zvočnih naprav več kot 4 ure v času noči (po 02:00).

Kontakt: Andreja Poklar, univ.dipl.inž.
Urad za gospodarske dejavnosti, okolje in promet
Ufficio attività economiche, ambiente e traffico,
T: +386 (0)5 6646-386 E: andreja.poklar@koper.si

Upravna taksa:

Za to vlogo je treba plačati upravno takso v višini 22,60 EUR na TRR SI56 0125 0450 0309 138 s sklicem 11 75493-7111002-0354000 in kodo namena GOVT.

Dokumentacija
Javni poziv 2023 / .pdf / 798 KB

Datum: 1.12.2022

Številka: 423-2/2022-14

V skladu z 22. členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) in 3.  ter 9. členom Odloka o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 41/18) , Mestna občina Koper objavlja

Javni poziv za posredovanje podatkov, ki bodo osnova za izračun turistične takse v pavšalnem znesku v Mestni občini Koper za leto 2022

 1. POZIV ZAVEZANCEM

Mestna občina Koper poziva dosedanje in nove zavezance za plačilo turistične takse v pavšalnem znesku iz 3. člena Odloka o turistični taksi in promocijski taksi v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 41/18) – v nadaljevanju: odlok - k oddaji podatkov, za katere vodi evidenco v skladu z 9. členom odloka.

Obrazec za posredovanje podatkov je dostopen na povezavi (https://koper.e-obcina.si/DownloadFile?id=1351373&post_id=477437).

Novi zavezanci, lastniki počitniških hiš in počitniških stanovanj na območju Mestne občine Koper, in zavezanci, ki uveljavljajo oprostitev plačila turistične takse v pavšalnem znesku so dolžni posredovati podatke na predpisanem spletnem obrazcu do vključno 31.01.2023. Izpolnjen obrazec je možno tudi osebno dostaviti ali poslati na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper ali na elektronski naslov obcina@koper.si.

Občina poziva zavezance, ki uveljavljajo oprostitev plačila turistične takse v pavšalnem znesku iz naslova oddajanja stanovanja ali stanovanjske hiše v najem, da do vključno 31.1.2023 posredujejo kopijo napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto 2022 in kopijo potrdila o oddaji napovedi pristojnemu davčnemu organu, na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper ali na elektronski naslov obcina@koper.si.

Več informacij, Odlok o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 41/18) in obrazec za posredovanje podatkov za leto 2022 v elektronski obliki so dostopni na spletni strani Mestne občine Koper https://www.koper.si/obcina/obcinska-uprava/urad-za-gospodarstvo-kmetijstvo-in-razvoj/turisticna-in-pavsalna-turisticna-taksa/.

Za pojasnila v zvezi z izračunom, plačilom in oprostitvami plačila  turistične takse v pavšalnem znesku v Mestni občini Koper je pristojen Urad za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj, kontaktna oseba Magdalena Škrlj Bura, elektronski naslov magdalena.skrljbura@koper.si;  telefonska številka 05/6646-216.

Upravna taksa: brez

Vlogo oddate Zavodu za mladino, kulturo in turizem Koper, Titov trg 3, 6000 Koper.

Povezava od vloge

Upravna taksa: brez
Dokumentacija
Vloga je dostopna tudi v elektronski obliki* Izpolni e-vlogo *potrebujete digitalni certifikat.
Upravna taksa: brez

Za to vlogo ni predvidenega obrazca. Vlogo napišite v obliki dopisa v katerem navedite svoje osebne ter kontaktne podatke, na kratko opišite problematiko oziroma situacijo, ter vlogi priložite:

 • načrt prometne ureditve

Vlogo je potrebno poslati po pošti na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti na naslov obcina@koper.si

Upravna taksa:

Za to vlogo je treba plačati upravno takso v višini 44,50 EUR na TRR SI56 0125 0450 0355 116 s sklicem 11 75493-7111207-0371004 in kodo namena GOVT.

Vlogo oddate Zavodu za mladino, kulturo in turizem Koper, Titov trg 3, 6000 Koper.

Povezava od vloge

Upravna taksa: brez
Dokumentacija
Prošnja za uporabo javne površine / .pdf / 273 KB / Objavljeno: 20.01.2021

Priloge:

 • situacijski načrt
 • soglasje upravljavca javne površine
Upravna taksa:

Za to vlogo je treba plačati upravno takso v višini 22,60 EUR na TRR SI56 0125 0450 0355 116 s sklicem 11 75493-7111207-3502001 in kodo namena GOVT.

Dokumentacija
Upravna taksa:

Za to vlogo je treba plačati upravno takso v višini 22,60 EUR na TRR SI56 0125 0450 0309 138 s sklicem 11 75493-7111002-0426000 in kodo namena GOVT.

Upravna taksa:

Za to vlogo je treba plačati upravno takso v višini 22,60 EUR na TRR SI56 0125 0450 0309 138 s sklicem 11 75493-7111002-0321001 in kodo namena GOVT.

Upravna taksa:

Za to vlogo je treba plačati upravno takso v višini 22,60 EUR na TRR SI56 0125 0450 0309 138 s sklicem 11 75493-7111002-0321002 in kodo namena GOVT.

Vloga je dostopna tudi v elektronski obliki* Izpolni e-vlogo *potrebujete digitalni certifikat.

Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS št. 118/2005)

Organizator javne prireditve, na kateri se bodo uporabljale zvočne naprave, ki bodo presegale mejne ravni določene z Uredbo o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS št. 105/23.11.2005, spremembe Uradni list RS št. 34/2008) poda pisno vlogo za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, v skladu z drugim odstavkom 94. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1) v glavni pisarni Mestne občine Koper.

Uporabo zvočnih naprav ureja Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS št. 118/2005). Stranka lahko, na podlagi Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list, št. 118/2005) poda naslednjo vlogo/prijavo:

1. Vlogo za izdajo DOVOLJENJA za občasno prekomerno obremenitev okolja s hrupom: PROSIMO, DA PRED VLOŽITVIJO VLOGE ZA DOVOLJENJE NATANČNO IN TEMELJITO PREBERETE NAVODILA IN POJASNILA.

 • Navodila in pojasnila glede vloge in dovoljenja najdete med prilogami.
 • Za izdajo Dovoljenja je potrebno plačati upravno takso v znesku 22,60€.
 • Vloga mora biti vložena najmanj 30 dni pred začetkom prireditve! Stranka prejme Dovoljenje.

Obrazec: Vloga za izdajo dovoljenja

ALI

2. PRIJAVO: ki jo stranka lahko predloži v naslednjih primerih:

 • prireditev poteka podnevi ali zvečer (do 22. ure), in razdalja od zvočnikov do območja, kjer je določena III. stopnja varstva pred hrupom, je najmanj 300 m, nazivna električna moč ne presega 4000 W in vseh zvočnikov ni več kot štiri,
 • prireditev poteka podnevi na območju s III. stopnjo varstva pred hrupom/, / in razdalja od zvočnikov do najbližjih stavb z varovanimi prostori  je najmanj 300 m, nazivna električna moč ne presega 1000 W, število vseh zvočnikov pa ni večje od štiri, ali
 • prireditev poteka podnevi na javnih površinah ob uporabi štirih zvočnikov, priključenih na zvočno napravo z nazivno električno močjo, ki ne presega 100 W, in čas uporabe zvočnih naprav na prireditvi ni daljši od osem ur,
 • če je zvočnik zvočne naprave na prireditvi nameščen na vozilu ali se drugače premika in če nazivna električna moč posamezne zvočne naprave ne presega 30 W, prireditev pa se ne izvaja ponoči.

 

Vložena mora biti najmanj 7 dni pred začetkom prireditve. Stranka vloži dva (2) izvoda prijave od katerih prejme potrjeno (1) prijavo.

Pomembno! Pristojni občinski organ lahko v dovoljenju za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom zaradi uporabe zvočnih naprav na posamezni prireditvi določi čas, ki je ne glede na obdobje dneva daljši od osem ur, če gre za prireditev, ki se izvaja oziroma poteka v času občinskih ali državnih praznikov in dela prostih dnevih, ali če gre za tradicionalno prireditev, ki poteka oziroma se izvaja na istem prostoru najmanj vsako drugo leto, ali prireditev, ki bo taka prireditev postala. Da bo pristojni organ izdal takšno dovoljenje, je tudi pogoj, da organizator priloži dovoljenje krajevne skupnosti v kateri se prireditev odvija, v katerem mora biti navedeno, da se krajevna skupnost strinja z uporabo zvočnih naprav več kot 4 ure v času noči (po 02:00).

Kontakt: Andreja Poklar, univ.dipl.inž.
Urad za gospodarske dejavnosti, okolje in promet
Ufficio attività economiche, ambiente e traffico,
T: +386 (0)5 6646-386 E: andreja.poklar@koper.si

Upravna taksa:

Za to vlogo je treba plačati upravno takso v višini 22,60 EUR na TRR SI56 0125 0450 0309 138 s sklicem 11 75493-7111002-0354000 in kodo namena GOVT.

Priloge:

 • priloge navedene v priloženem obrazcu
 • potrdilo o plačilu povračila

Vloga mora biti vložena najmanj 5 dni pred datumom predlaganih prevozov.

Upravna taksa:

Za to vlogo je treba plačati upravno takso v višini 40,80 EUR na TRR SI56 0125 0450 0355 116 s sklicem 11 75493-7111207-0371003 in kodo namena GOVT.

Dokumentacija
Vloga - PH Sonce / .docx / 198 KB

PREBIVALCEM STAREGA JEDRA MESTA KOPER - CAPODISTRIA

O B V E S T I L O

Mestna občina Koper obvešča prebivalce s stalnim prebivališčem na območju starega jedra mesta Koper-Capodsitria, ki obsega območje:

 • Vojkovega nabrežja od HŠ 31A do HŠ 37 (samo neparne številke)
 • Gramscijevega trga
 • Levje ulice
 • Gasilske ulice in
 • Cankarjeve ulice od HŠ 8 do HŠ 14 (samo parne številke),

ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev, ki omogoča parkiranje v mestnem jedru, da je v PH P+R Sonce na voljo 79 parkirnih prostorov, ki so namenjeni izključno prebivalcem iz navedenega predela mestnega jedra.

Parkirni prostori so prebivalcem na voljo pod istimi pogoji, kot so bili pred časom na voljo prebivalcem mestnega jedra ponujeni parkirni prostori v PH Belveder.

Prebivalcem so posebni abonmaji za neomejeno parkiranje v PH  P+R Sonce po tarifi 20€/mesec.

Posebni abonma stanovalcu v PH P+R Sonce zagotavlja vedno prosto parkirno mesto.

Prebivalec mestnega jedra lahko pridobi posebni abonma za vozilo za katero je pridobljena dovolilnica, ki prebivalcu omogoča parkiranje v mestnem jedru (t.i. zelena dovolilnica), pod pogojem, da pridobljeno dovolilnico zamenja za dovolilnico, ki dovoljuje dostop in vožnjo po mestnem jedru ter ne dovoljuje parkiranja (t.i. rdeča dovolilnica), omogoča pa dostavo.

Vloge za pridobitev potrdila o upravičenosti do pridobitev posebnega abonmaja za neomejeno parkiranje v parkirni hiši P+R Sonce bo občinska uprava sprejemala do oddaje vseh 79 parkirnih prostorov.

Vloge bodo obravnavane po vrstnem redu prejema.

Vlogo za pridobitev potrdila do upravičenosti posebnega abonmaja za neomejeno parkiranje v parkirni hiši P+R Sonce se odda na posebnem obrazcu, ki se ga dostavi osebno, po pošti ali elektronski pošti na Mestno občino Koper (obcina@koper.si).

 

Upravna taksa: brez

Priloge:

 • dve fotografiji voznika (formata 3,5x4,5 cm)
 • kopijo veljavne pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas
 • kopijo vozniškega dovoljenja
 • dokazilo o aktivnemu obvladovanju slovenskega in italijanskega jezika (kopija spričevala)
 • potrdilo o plačani upravni taksi v znesku 22,60 €
Upravna taksa:

Za to vlogo je treba plačati upravno takso v višini 22,60 EUR na TRR SI56 0125 0450 0309 13 s sklicem 11 75493-7111002-0371008 in kodo namena GOVT.

Za to vlogo ni predvidenega obrazca. Vlogo napišite v obliki dopisa v katerem navedite svoje osebne ter kontaktne podatke, na kratko opišite problematiko oziroma situacijo, ter vlogi priložite:

 • načrt prometne ureditve

Vlogo je potrebno poslati po pošti na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti na naslov obcina@koper.si

Upravna taksa:

Za to vlogo je treba plačati upravno takso v višini 44,50 EUR na TRR SI56 0125 0450 0355 116 s sklicem 11 75493-7111207-0371004 in kodo namena GOVT.

Za to vlogo ni predvidenega obrazca. Vlogo napišite v obliki dopisa v katerem navedite svoje osebne ter kontaktne podatke, na kratko opišite problematiko oziroma situacijo, ter vlogi priložite obvezne priloge:

 • situacijski načrt,
 • soglasje upravljavca napeljav in naprav, če so vgrajene na tem območju.

Vlogo je potrebno poslati po pošti na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti na naslov obcina@koper.si

Upravna taksa:

Za to vlogo je treba plačati upravno takso v višini 22,60 EUR na TRR SI56 0125 0450 0355 116 s sklicem 11 75493-7111207-0371006 in kodo namena GOVT.

Priloge:

 • fotokopije overjenih izvodov licenc ter prometnih dovoljenj za vsako posamezno vozilo,
 • potrdilo o plačani občinski taksi v višini 400,50 € za eno vozilo.
Upravna taksa:

Za to vlogo je treba plačati upravno takso v višini 22,60 EUR na TRR SI56 0125 0450 0309 13 s sklicem 11 75493-7111002-0371007 in kodo namena GOVT.

Upravna taksa:

Za to vlogo je treba plačati upravno takso v višini 22,60 EUR na TRR SI56 0125 0450 0309 138 s sklicem 11 75493-7111002-3502002 in kodo namena GOVT.

Dokumentacija
Prošnja za uporabo javne površine / .pdf / 273 KB / Objavljeno: 20.01.2021

Priloge:

 • situacijski načrt
 • soglasje upravljavca javne površine
Upravna taksa:

Za to vlogo je treba plačati upravno takso v višini 22,60 EUR na TRR SI56 0125 0450 0355 116 s sklicem 11 75493-7111207-3502001 in kodo namena GOVT.

Za to vlogo ni predvidenega obrazca. Vlogo napišite v obliki dopisa v katerem navedite svoje osebne ter kontaktne podatke, na kratko opišite problematiko oziroma situacijo, ter vlogi priložite obvezne priloge:

 • projektna dokumentacija PGD, to je povzetek vodilne mape na katero se podaja soglasje in obsega:
 1. Naslovno stran vodilne mape
 2. Povzetek tehničnega poročila
 3. Načrt/situacijo poteka predvidenih komunalnih vodov (elektrika, vodovod in kanalizacija) s prikazom točke priključevanja na javno infrastrukturo
 4. Načrt/situacijo prometne ureditve z prikazom poteka dostopne poti od točke priključevanja na občinsko cesto (cestni priključek) do predvidenega objekta to je parkirišča z vrisanimi parkirišči
 5. Načrt zunanje ureditve

Vloga in soglasje sta takse prosta na podlagi 35. tč 28.člen ZUT-a.

Vlogo je potrebno poslati po pošti na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti na naslov obcina@koper.si

Upravna taksa: brez

Za to vlogo ni predvidenega obrazca. Vlogo napišite v obliki dopisa v katerem navedite svoje osebne ter kontaktne podatke, na kratko opišite problematiko oziroma situacijo, ter vlogi priložite obvezne priloge:

 • projekt priključka ali situacijski načrt.

Vlogo je potrebno poslati po pošti na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti na naslov obcina@koper.si

Upravna taksa:

Za to vlogo je treba plačati upravno takso v višini 29,50 EUR na TRR SI56 0125 0450 0355 116 s sklicem 11 75493-7111207-0371001 in kodo namena GOVT.

Za to vlogo ni predvidenega obrazca. Vlogo napišite v obliki dopisa v katerem navedite svoje osebne ter kontaktne podatke, na kratko opišite problematiko oziroma situacijo, ter vlogi priložite obvezne priloge:

 • projekt idejne zasnove predvidenega posega v prostor (gradnje).

Takse prosto na podlagi 35. tč 28.člen ZUT-a.

Vlogo je potrebno poslati po pošti na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti na naslov obcina@koper.si

Upravna taksa: brez

Za to vlogo ni predvidenega obrazca. Vlogo napišite v obliki dopisa v katerem navedite svoje osebne ter kontaktne podatke, na kratko opišite problematiko oziroma situacijo, ter vlogi priložite obvezne priloge:

 • kopija katastrskega načrta skladno z 139. členom (3. in 4. alineja) Zakona o upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) si mora organ sam po uradni dolžnosti pridobiti zahtevane priloge. V kolikor ste si ga že sami pridobili, ga lahko priložite k vlogi, s tem boste bistveno pospešili potek samega postopka,
 • kopija zemljiškoknjižnega izpiska skladno z 139. členom (3. in 4. alineja) Zakona o upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) si mora organ sam po uradni dolžnosti pridobiti zahtevane priloge. V kolikor ste si ga že sami pridobili, ga lahko priložite k vlogi, s tem boste bistveno pospešili potek samega postopka,
 • situacijski načrt,
 • strokovno mnenje izvajalca rednega vzdrževanja javne ceste.

Vlogo je potrebno poslati po pošti na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti na naslov obcina@koper.si

Upravna taksa:

Za to vlogo je treba plačati upravno takso v višini 40,70 EUR na TRR SI56 0125 0450 0355 116 s sklicem 11 75493-7111207-0371002 in kodo namena GOVT.

Za to vlogo ni predvidenega obrazca. Vlogo napišite v obliki dopisa v katerem navedite svoje osebne ter kontaktne podatke, na kratko opišite problematiko oziroma situacijo, ter vlogi priložite obvezne priloge:

 • situacijski načrt,
 • izjava, da bodo uporabljeni del površine vzpostavili v prejšnje stanje,
 • čas izvajanja del na občinski cesti.

Vlogo je potrebno poslati po pošti na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti na naslov obcina@koper.si

Upravna taksa:

Za to vlogo je treba plačati upravno takso v višini 29,50 EUR na TRR SI56 0125 0450 0355 116 s sklicem 11 75493-7111207-0371005 in kodo namena GOVT.

 

Priloge:

 • priloge navedene v priloženem obrazcu
 • potrdilo o plačilu povračila

Vloga mora biti vložena najmanj 5 dni pred datumom predlaganih prevozov.

Upravna taksa:

Za to vlogo je treba plačati upravno takso v višini 40,80 EUR na TRR SI56 0125 0450 0355 116 s sklicem 11 75493-7111207-0371003 in kodo namena GOVT.

Za to vlogo je predviden poseben obrazec, na voljo v naši sprejemno informacijski pisarni. Vlogo je potrebno oddati osebno na naslovu Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Pri oddaji vloge je potrebno predložiti:

 • dokazilo o stalnem prebivališču v starem mestnem jedru Kopra,
 • prometno dovoljenje.

Za vlogo je potrebno plačati upravno takso v znesku 4,50 € ter strošek dovolilnice v znesku 10,68 € (120 taksnih točk).

Dovolilnice se izdajajo v skladu z Odlokom o prometni ureditvi v starem jedru mesta Koper (Uradne objave, št. 54/01)

Upravna taksa:

Za to vlogo je treba plačati upravno takso v višini 15,18 EUR z gotovino ob prevzemu dovolilnice.

Soglasje MOK za gradnjo majhne stavbe ali majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave

Soglasje se izda investitorju, ki načrtuje gradnjo majhne stavbe ali majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave na stavbnem zemljišču, ob izpolnjevanju pogojev, ki so določeni s prostorskim aktom, ki velja na območju, na katerem je predvidena gradnja in ob izpolnjevanju podrobnejših pogojev, določenih z Odlokom o nezahtevnih in enostavnih objektih na stavbnih zemljiščih v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 50/16, 3/17, 41/18; v nadaljevanju Odlok).

 1. člen Odloka predvideva pridobitev soglasja Mestne občine Koper za postavitev nezahtevnega in enostavnega objekta, vendar le za objekte iz 9. člena Odloka. To so majhne stavbe in majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave določene na podlagi Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13). Med te sodijo naslednji tipi objektov: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt, lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica, senčnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt in vetrolov.

Vloga za izdajo soglasja mora vsebovati podatke o investitorju, točne podatke o stavbi, katero želi investitor postaviti in o zemljišču, na katerem bo gradnja potekala. K vlogi morajo biti obvezno priloženi prikaz lokacije objekta na zemljiško katastrskem prikazu ter prikaz tlorisnih in višinskih gabaritov objekta. Dodatne priloge so ostala soglasja pristojnih soglasodajalcev v primeru, ko se načrtovani objekt priključuje na GJI, soglasje pristojnih soglasodajalcev v primeru, ko se načrtovani objekt nahaja v varovalnem pasu kategorizirane ceste ali varovalnem območju naravne in kulturne dediščine,…

Upravna taksa: brez
Dokumentacija
Upravna taksa:

Za to vlogo je treba plačati upravno takso v višini 22,60 EUR na TRR SI56 0125 0450 0309 138 s sklicem 11 75493-7111002-0351000 in kodo namena GOVT.

Dokumentacija
Upravna taksa:

Za to vlogo je treba plačati upravno takso v višini 22,60 EUR na TRR SI56 0125 0450 0309 138 s sklicem 11 75493-7111002-0427000 in kodo namena GOVT.

Dokumentacija
/ . /
Vloga je dostopna tudi v elektronski obliki* Izpolni e-vlogo *potrebujete digitalni certifikat.
Upravna taksa:

Za to vlogo je treba plačati upravno takso v višini 22,70 EUR na TRR SI56 0125 0450 0309 138 s sklicem 11 75493-7111002-3501002 in kodo namena GOVT.

Dokumentacija
Prošnja za uporabo javne površine / .pdf / 273 KB / Objavljeno: 20.01.2021

Priloge:

 • situacijski načrt
 • soglasje upravljavca javne površine
Upravna taksa:

Za to vlogo je treba plačati upravno takso v višini 22,60 EUR na TRR SI56 0125 0450 0355 116 s sklicem 11 75493-7111207-3502001 in kodo namena GOVT.

Za to vlogo ni predvidenega obrazca. Vlogo napišite v obliki dopisa v katerem navedite svoje osebne ter kontaktne podatke, na kratko opišite problematiko oziroma situacijo, ter vlogi priložite obvezne priloge:

 • projektna dokumentacija PGD, to je povzetek vodilne mape na katero se podaja soglasje in obsega:
 1. Naslovno stran vodilne mape
 2. Povzetek tehničnega poročila
 3. Načrt/situacijo poteka predvidenih komunalnih vodov (elektrika, vodovod in kanalizacija) s prikazom točke priključevanja na javno infrastrukturo
 4. Načrt/situacijo prometne ureditve z prikazom poteka dostopne poti od točke priključevanja na občinsko cesto (cestni priključek) do predvidenega objekta to je parkirišča z vrisanimi parkirišči
 5. Načrt zunanje ureditve

Vloga in soglasje sta takse prosta na podlagi 35. tč 28.člen ZUT-a.

Vlogo je potrebno poslati po pošti na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti na naslov obcina@koper.si

Upravna taksa: brez

Za to vlogo ni predvidenega obrazca. Vlogo napišite v obliki dopisa v katerem navedite svoje osebne ter kontaktne podatke, na kratko opišite problematiko oziroma situacijo, ter vlogi priložite obvezne priloge:

 • projekt priključka ali situacijski načrt.

Vlogo je potrebno poslati po pošti na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti na naslov obcina@koper.si

Upravna taksa:

Za to vlogo je treba plačati upravno takso v višini 29,50 EUR na TRR SI56 0125 0450 0355 116 s sklicem 11 75493-7111207-0371001 in kodo namena GOVT.

Za to vlogo ni predvidenega obrazca. Vlogo napišite v obliki dopisa v katerem navedite svoje osebne ter kontaktne podatke, na kratko opišite problematiko oziroma situacijo, ter vlogi priložite obvezne priloge:

 • projekt idejne zasnove predvidenega posega v prostor (gradnje).

Takse prosto na podlagi 35. tč 28.člen ZUT-a.

Vlogo je potrebno poslati po pošti na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti na naslov obcina@koper.si

Upravna taksa: brez

Za to vlogo ni predvidenega obrazca. Vlogo napišite v obliki dopisa v katerem navedite svoje osebne ter kontaktne podatke, na kratko opišite problematiko oziroma situacijo, ter vlogi priložite obvezne priloge:

 • kopija katastrskega načrta skladno z 139. členom (3. in 4. alineja) Zakona o upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) si mora organ sam po uradni dolžnosti pridobiti zahtevane priloge. V kolikor ste si ga že sami pridobili, ga lahko priložite k vlogi, s tem boste bistveno pospešili potek samega postopka,
 • kopija zemljiškoknjižnega izpiska skladno z 139. členom (3. in 4. alineja) Zakona o upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) si mora organ sam po uradni dolžnosti pridobiti zahtevane priloge. V kolikor ste si ga že sami pridobili, ga lahko priložite k vlogi, s tem boste bistveno pospešili potek samega postopka,
 • situacijski načrt,
 • strokovno mnenje izvajalca rednega vzdrževanja javne ceste.

Vlogo je potrebno poslati po pošti na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti na naslov obcina@koper.si

Upravna taksa:

Za to vlogo je treba plačati upravno takso v višini 40,70 EUR na TRR SI56 0125 0450 0355 116 s sklicem 11 75493-7111207-0371002 in kodo namena GOVT.

Za to vlogo ni predvidenega obrazca. Vlogo napišite v obliki dopisa v katerem navedite svoje osebne ter kontaktne podatke, na kratko opišite problematiko oziroma situacijo, ter vlogi priložite obvezne priloge:

 • situacijski načrt,
 • izjava, da bodo uporabljeni del površine vzpostavili v prejšnje stanje,
 • čas izvajanja del na občinski cesti.

Vlogo je potrebno poslati po pošti na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti na naslov obcina@koper.si

Upravna taksa:

Za to vlogo je treba plačati upravno takso v višini 29,50 EUR na TRR SI56 0125 0450 0355 116 s sklicem 11 75493-7111207-0371005 in kodo namena GOVT.

 

Priloge:

 • priloge navedene v priloženem obrazcu
 • potrdilo o plačilu povračila

Vloga mora biti vložena najmanj 5 dni pred datumom predlaganih prevozov.

Upravna taksa:

Za to vlogo je treba plačati upravno takso v višini 40,80 EUR na TRR SI56 0125 0450 0355 116 s sklicem 11 75493-7111207-0371003 in kodo namena GOVT.

Dokumentacija
Dokumentacija
tocke.doc .doc
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1999 (Uradne objave št. 47/98). Sklep je bil sprejet na podlagi Zakona o financiranju občin, Statuta Mestne občine Koper ter Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Koper.
Dokumentacija